Útbýting 145. þingi, 47. fundi 2015-12-04 10:30:59, gert 15 17:10
Alþingishúsið

Miðlun upplýsinga og vernd uppljóstrara, 411. mál, frv. RM o.fl., þskj. 574.

Ýmsar forsendur fjárlagafrumvarps 2016, 2. mál, nál. m. brtt. 1. minni hluta efh.- og viðskn., þskj. 579.