Fundargerð 146. þingi, 11. fundi, boðaður 2016-12-22 10:30, stóð 10:32:43 til 12:37:33 gert 23 9:32
Alþingishúsið [prenta uppsett í dálka] [<-][->]

11. FUNDUR

fimmtudaginn 22. des.,

kl. 10.30 árdegis.

Dagskrá:

Fjarvistarleyfi:


Afbrigði um dagskrármál.

[10:32]

Horfa


Ýmsar forsendur fjárlagafrumvarps 2017, frh. 2. umr.

Stjfrv., 2. mál (breyting ýmissa laga). --- Þskj. 2, nál. 38, 42 og 44, brtt. 39, 40 og 43.

[10:33]

Horfa


Frumvarpið gengur til 3. umræðu.


Kjararáð, frh. 3. umr.

Frv. BjarnB o.fl., 7. mál. --- Þskj. 7 (með áorðn. breyt. á þskj. 13), nál. 45 og 46.

[11:31]

Horfa

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 59).


Útlendingar, 1. umr.

Frv. ÞórE, 29. mál (frestun réttaráhrifa). --- Þskj. 47.

[11:39]

Horfa

Umræðu lokið.
Frumvarpið gengur til 2. umræðu og allsh.- og menntmn.


Málefni fatlaðs fólks og aðbúnaður, hollustuhættir og öryggi á vinnustöðum, 2. umr.

Frv. efh.- og viðskn., 13. mál (framlenging samninga um notendastýrða persónulega aðstoð, skipun nefndar). --- Þskj. 21.

Enginn tók til máls.

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Veiting ríkisborgararéttar, 2. umr.

Frv. allsh.- og menntmn., 28. mál. --- Þskj. 36.

Enginn tók til máls.

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.

[Fundarhlé. --- 11:59]

[12:33]

Útbýting þingskjala:


Málefni fatlaðs fólks og aðbúnaður, hollustuhættir og öryggi á vinnustöðum, frh. 2. umr.

Frv. efh.- og viðskn., 13. mál (framlenging samninga um notendastýrða persónulega aðstoð, skipun nefndar). --- Þskj. 21.

[12:34]

Horfa


Frumvarpið gengur til 3. umræðu.


Veiting ríkisborgararéttar, frh. 2. umr.

Frv. allsh.- og menntmn., 28. mál. --- Þskj. 36.

[12:36]

Horfa


Frumvarpið gengur til 3. umræðu.

Út af dagskrá voru tekin 1. og 5. mál.

Fundi slitið kl. 12:37.

---------------