Fundargerð 146. þingi, 66. fundi, boðaður 2017-05-16 13:30, stóð 13:30:04 til 23:56:46 gert 17 7:59
[prenta uppsett í dálka] [<-][->]

66. FUNDUR

þriðjudaginn 16. maí,

kl. 1.30 miðdegis.

Dagskrá:

Fjarvistarleyfi:

[13:30]

Útbýting þingskjala:


Störf þingsins.

[13:30]

Horfa

Umræðu lokið.


Sérstök umræða.

Aðgerðir gegn fátækt.

[14:03]

Horfa

Málshefjandi var Katrín Jakobsdóttir.


Afbrigði um dagskrármál.

[14:47]

Horfa


Endurskoðendur, frh. 2. umr.

Stjfrv., 312. mál (eftirlitsgjald). --- Þskj. 428, nál. 670.

[14:52]

Horfa


Frumvarpið gengur til 3. umræðu.


Ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 39/2016 um breytingu á XXII. viðauka við EES-samninginn, frh. síðari umr.

Stjtill., 130. mál (félagaréttur, EES-reglur). --- Þskj. 189, nál. 681.

[14:53]

Horfa

Till. afgr. sem ályktun Alþingis (þskj. 800).


Farþegaflutningar og farmflutningar, 3. umr.

Stjfrv., 128. mál. --- Þskj. 707, nál. 760.

[14:53]

Horfa

[14:58]

Horfa

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 801).


Dómstólar og breytingalög nr. 49/2016, 1. umr.

Stjfrv., 481. mál (fjöldi hæstaréttardómara, meðferð ólokinna sakamála). --- Þskj. 672.

[15:01]

Horfa

Umræðu lokið.
Frumvarpið gengur til 2. umræðu og allsh.- og menntmn.


Jarðgöng undir Vaðlaheiði, 1. umr.

Stjfrv., 524. mál (viðbótarfjármögnun). --- Þskj. 755.

[15:14]

Horfa

Umræðu lokið.
Frumvarpið gengur til 2. umræðu og fjárln.


Áhafnir íslenskra fiskiskipa, varðskipa, skemmtibáta og annarra skipa, 1. umr.

Frv. umhverfis- og samgöngunefndar, 523. mál (kröfur til mönnunar o.fl.). --- Þskj. 753.

[16:36]

Horfa

Umræðu lokið.
Frumvarpið gengur til 2. umræðu.


Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 46/2016 um breytingu á II. viðauka við EES-samninginn, síðari umr.

Stjtill., 265. mál (tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun, EES-reglur). --- Þskj. 367, nál. 735.

[16:50]

Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 59/2017 um breytingu á XI. viðauka við EES-samninginn, síðari umr.

Stjtill., 361. mál (rafræn fjarskipti, hljóð- og myndmiðlun og upplýsingasamfélagið, EES-reglur). --- Þskj. 490, nál. 736.

[16:53]

Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 121/2016 um breytingu á II. viðauka og X. viðauka við EES-samninginn, síðari umr.

Stjtill., 362. mál (tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir, vottun, almenn þjónusta, EES-reglur). --- Þskj. 491, nál. 737.

[16:56]

Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 194/2016 um breytingu á XIX. viðauka við EES-samninginn, síðari umr.

Stjtill., 363. mál (neytendavernd, EES-reglur). --- Þskj. 492, nál. 738.

[17:02]

Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 215/2016 um breytingu á XIII. viðauka og XX. viðauka við EES-samninginn, síðari umr.

Stjtill., 364. mál (flutningastarfsemi, umhverfismál, EES-reglur). --- Þskj. 493, nál. 739.

[17:07]

Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 100/2016 um breytingu á XX. viðauka við EES-samninginn, síðari umr.

Stjtill., 365. mál (umhverfismál, EES-reglur). --- Þskj. 494, nál. 740.

[17:09]

Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Vopnalög, 2. umr.

Stjfrv., 235. mál (forefni til sprengiefnagerðar, EES-reglur). --- Þskj. 327, nál. 714.

[17:10]

Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Meðferð sakamála, 2. umr.

Stjfrv., 374. mál (rafræn undirritun sakbornings). --- Þskj. 503, nál. 742.

[17:18]

Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Vextir og verðtrygging o.fl., 2. umr.

Stjfrv., 216. mál (lán tengd erlendum gjaldmiðlum, EES-reglur). --- Þskj. 300, nál. 771 og 780, brtt. 772.

[17:29]

Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Brottfall laga um Lífeyrissjóð hjúkrunarfræðinga og niðurlagning Eftirlaunasjóðs starfsmanna Útvegsbanka Íslands, 2. umr.

Stjfrv., 387. mál. --- Þskj. 517, nál. 779.

[17:42]

Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Lánasjóður íslenskra námsmanna, 2. umr.

Stjfrv., 392. mál (lánshæfi aðfaranáms). --- Þskj. 522, nál. 785 og 787.

[17:58]

Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Heilbrigðisáætlun, síðari umr.

Þáltill. ELA o.fl., 57. mál. --- Þskj. 114, nál. 758.

[19:15]

Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Breyting á ýmsum lögum á sviði samgangna, 2. umr.

Stjfrv., 234. mál (innleiðing alþjóðlegra skuldbindinga, EES-reglur). --- Þskj. 326, nál. 784.

[20:03]

Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Umferðarlög, 2. umr.

Stjfrv., 307. mál (bílastæðagjöld). --- Þskj. 419, nál. 786 og 795.

[20:07]

Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Varnir gegn mengun hafs og stranda og hollustuhættir og mengunarvarnir, 2. umr.

Stjfrv., 355. mál (EES-reglur, refsiákvæði). --- Þskj. 482, nál. 782.

[21:21]

Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Loftslagsmál, 2. umr.

Stjfrv., 356. mál (losun lofttegunda, EES-reglur). --- Þskj. 483, nál. 781.

[21:23]

Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Landmælingar og grunnkortagerð, 2. umr.

Stjfrv., 389. mál (landupplýsingagrunnur og gjaldfrelsi landupplýsinga). --- Þskj. 519, nál. 783.

[21:26]

Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Barnaverndarlög, 1. umr.

Frv. BN o.fl., 426. mál (refsing við tálmun eða takmörkun á umgengni). --- Þskj. 559.

[21:29]

Horfa

Umræðu lokið.
Frumvarpið gengur til 2. umræðu og allsh.- og menntmn.


Mótun eigendastefnu ríkisins fyrir bújarðir, fyrri umr.

Þáltill. ÞórE o.fl., 414. mál. --- Þskj. 547.

[22:50]

Horfa

Umræðu lokið.
Tillagan gengur til síðari umræðu og atvinnuvn.


Réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins, 1. umr.

Frv. PawB o.fl., 289. mál (brottfall kröfu um ríkisborgararétt). --- Þskj. 401.

[23:10]

Horfa

Umræðu lokið.
Frumvarpið gengur til 2. umræðu og efh.- og viðskn.

[Málið átti að ganga til allsh.- og menntmn., sjá leiðréttingu á 67. fundi.]


Lánasjóður íslenskra námsmanna, 1. umr.

Frv. GBr o.fl., 416. mál (endurgreiðsla og niðurfelling lána). --- Þskj. 549.

[23:23]

Horfa

Umræðu lokið.
Frumvarpið gengur til 2. umræðu og allsh.- og menntmn.


Almenn hegningarlög, 1. umr.

Frv. JSV o.fl., 419. mál (kynferðisbrot). --- Þskj. 552.

[23:36]

Horfa

Umræðu lokið.
Frumvarpið gengur til 2. umræðu og allsh.- og menntmn.

[23:55]

Útbýting þingskjala:

Fundi slitið kl. 23:56.

---------------