Útbýting 148. þingi, 16. fundi 2018-01-24 19:29:46, gert 11 9:30

Framkvæmd reglugerðar nr. 1009/2015, 71. mál, svar félmrh., þskj. 164.

Sálfræðiþjónusta í opinberum háskólum, 112. mál, þáltill. ÞKG o.fl., þskj. 181.

Tekjuskattur, 108. mál, frv. GIK o.fl., þskj. 177.