Útbýting 149. þingi, 58. fundi 2019-01-29 13:32:37, gert 19 8:53

Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 158/2018 um breytingu á XVII. viðauka við EES-samninginn, 531. mál, stjtill. (utanrrh.), þskj. 863.

Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 92/2018 um breytingu á IX. viðauka við EES-samninginn, 532. mál, stjtill. (utanrrh.), þskj. 864.

Fjármálafyrirtæki, 303. mál, nál. m. brtt. meiri hluta efnahags- og viðskiptanefndar, þskj. 857.

Fríverslunarsamtök Evrópu og Evrópska efnahagssvæðið 2018, 522. mál, skýrsla Íslandsdeild þingmannanefndara EFTA og EES, þskj. 852.

NATO-þingið 2018, 524. mál, skýrsla Íslandsdeild NATO-þingsins, þskj. 854.

Norðurskautsmál 2018, 526. mál, skýrsla Íslandsdeild þingmannaráðstefnunnar um norðurskautsmál, þskj. 856.

Norrænt samstarf 2018, 523. mál, skýrsla Íslandsdeild Norðurlandaráðs, þskj. 853.

Sjúkratryggingar, 513. mál, frv. ÞKG o.fl., þskj. 842.

Vestnorræna ráðið 2018, 529. mál, skýrsla Íslandsdeild Vestnorræna ráðsins, þskj. 860.