Útbýting 149. þingi, 60. fundi 2019-01-31 16:10:46, gert 5 15:29

Aksturskostnaður þingmanna fyrir kosningar, 482. mál, svar fors., þskj. 878.

Breyting á ýmsum lögum til innleiðingar á tilskipun (ESB) 2015/1794, 530. mál, stjfrv. (fél.- og barnmrh.), þskj. 862.

Fimm ára samgönguáætlun 2019--2023, 172. mál, nál. meiri hluta umhverfis- og samgöngunefndar, þskj. 879; breytingartillaga meiri hluta umhverfis- og samgöngunefndar, þskj. 880.

Fjöldi starfsmanna sem vinna við gerð lagafrumvarpa, 362. mál, svar sjútv.- og landbrh., þskj. 877.

Kostnaður ríkissjóðs við kísilverið á Bakka, 307. mál, svar ferðam.- og iðnrh., þskj. 875.

Samgönguáætlun 2019--2033, 173. mál, nál. meiri hluta umhverfis- og samgöngunefndar, þskj. 879; breytingartillaga meiri hluta umhverfis- og samgöngunefndar, þskj. 881.