Útbýting 149. þingi, 9. fundi 2018-09-24 19:18:58, gert 11 15:33

Aðgerðaáætlun fyrir árin 2019--2022 til að styrkja stöðu barna og ungmenna, 13. mál, þáltill. OH o.fl., þskj. 13.

Ársreikningar, 139. mál, stjfrv. (ferðam.- og iðnrh.), þskj. 139.

Fasteignalán til neytenda, 135. mál, frv. ÓÍ o.fl., þskj. 135.

Fæðingarorlof og heimabyggð fjarri fæðingarþjónustu, 142. mál, fsp. SilG, þskj. 142.

Kjötrækt, 102. mál, þáltill. BLG, þskj. 102.

Merking á vörum frá hernumdum svæðum Palestínu, 119. mál, þáltill. SÞÁ o.fl., þskj. 119.

Reynslulausn og samfélagsþjónusta, 143. mál, fsp. HHG og BLG, þskj. 143.

Sálfræðiþjónusta í fangelsum, 137. mál, þáltill. HVH o.fl., þskj. 137.

Skattleysi launatekna undir 300.000 kr., 8. mál, þáltill. ÓÍ o.fl., þskj. 8.

Staða aðgerða samkvæmt ferðamálaáætlun 2011--2020, 141. mál, skýrsla ferðam.- og iðnrh., þskj. 141.