Útbýting 149. þingi, 11. fundi 2018-09-26 19:39:20, gert 3 11:31

Aðbúnaður, hollustuhættir og öryggi á vinnustöðum, 157. mál, stjfrv. (félmrh.), þskj. 157.

Breytingar á sköttum og gjöldum, 165. mál, fsp. ÓBK, þskj. 166.

Sala fullnustueigna Íbúðalánasjóðs, 163. mál, fsp. ÞorS, þskj. 164.

Stefna ríkisins við innkaup á matvælum, 164. mál, fsp. MER, þskj. 165.

Stimpilgjald, 161. mál, frv. TBE o.fl., þskj. 162.

Svæðisbundin flutningsjöfnun, 158. mál, stjfrv. (samgrh.), þskj. 158.

Umboðsmaður barna, 156. mál, stjfrv. (forsrh.), þskj. 156.

Úthaldsdagar hafrannsóknaskipa, 63. mál, svar sjútv.- og landbrh., þskj. 161.

Vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl., 162. mál, stjfrv. (fjmrh.), þskj. 163.