Útbýting 149. þingi, 13. fundi 2018-10-09 13:34:41, gert 9 15:40

40 stunda vinnuvika, 181. mál, frv. BLG o.fl., þskj. 184.

Aðgerðir til að styrkja stöðu brotaþola, 191. mál, fsp. SilG, þskj. 197.

Bann við plastpokanotkun í verslunum og merkingar á vörum með plastagnir, 182. mál, þáltill. GuðmT o.fl., þskj. 185.

Brottfall laga, 180. mál, frv. BLG o.fl., þskj. 183.

Eftirlit með skipum, 188. mál, stjfrv. (samgrh.), þskj. 193.

Eftirlit með starfsemi Matvælastofnunar, 80. mál, svar sjútv.- og landbrh., þskj. 188.

Endurskoðun á lagaumhverfi er varðar uppkaup á landi, 184. mál, þáltill. BjG o.fl., þskj. 187.

Fiskeldi, 189. mál, stjfrv. (sjútv.- og landbrh.), þskj. 194.

Heilbrigðisþjónusta o.fl., 185. mál, stjfrv. (heilbrrh.), þskj. 189.

Húsnæðisbætur, 140. mál, frv. HVH o.fl., þskj. 140.

Kolefnisgjald, 71. mál, svar fjmrh., þskj. 190.

Minning þeirra Íslendinga sem fórust í seinni heimsstyrjöldinni, 83. mál, þáltill. ÓBK o.fl., þskj. 83.

Náttúruhamfaratrygging Íslands, 183. mál, frv. KGH o.fl., þskj. 186.

Samvinnufélög o.fl., 186. mál, frv. LRM o.fl., þskj. 191.

Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða, 120. mál, frv. HKF o.fl., þskj. 120.

Staða sveitarfélaganna á Suðurnesjum, 187. mál, þáltill. OH o.fl., þskj. 192.

Tími fyrir athugasemdir við frummatsskýrslu hjá Skipulagsstofnun, 190. mál, fsp. HarB, þskj. 196.