Útbýting 149. þingi, 18. fundi 2018-10-11 10:32:59, gert 15 10:44

Rafræn birting álagningarskrár, 220. mál, þáltill. AIJ o.fl., þskj. 232.

Skráning og mat fasteigna, 212. mál, stjfrv. (samgrh.), þskj. 224.