Útbýting 149. þingi, 19. fundi 2018-10-15 15:05:01, gert 16 7:59

Almenn hegningarlög, 15. mál, frv. HHG o.fl., þskj. 15.

Kjötbirgðir, 117. mál, svar sjútv.- og landbrh., þskj. 235.

Landgræðsla, 232. mál, stjfrv. (umhvrh.), þskj. 247.

Ráðgjöf og störf við tímabundin eða afmörkuð verkefni, 93. mál, svar samgrh., þskj. 244.

Skógar og skógrækt, 231. mál, stjfrv. (umhvrh.), þskj. 246.

Verkferlar þegar einstaklingur verður bráðkvaddur erlendis, 108. mál, svar utanrrh., þskj. 245.