Útbýting 149. þingi, 26. fundi 2018-11-05 15:04:04, gert 5 17:46

Útbýtt utan þingfundar 2. nóv.:

Aðgangur að rafrænni þjónustu hins opinbera, 62. mál, svar fjmrh., þskj. 324.

Atvinnuleysistryggingar o.fl., 300. mál, stjfrv. (félmrh.), þskj. 348.

Breytingar á hjúskaparlögum, 113. mál, svar dómsmrh., þskj. 342.

Búvörulög, 295. mál, frv. HSK og LínS, þskj. 338.

Eignir og tekjur landsmanna árið 2017, 160. mál, svar fjmrh., þskj. 328.

Fjarheilbrigðisþjónusta, 197. mál, svar samgrh., þskj. 339.

Fjármálafyrirtæki, 303. mál, stjfrv. (fjmrh.), þskj. 351.

Forsendur að baki hækkun bóta almannatrygginga, 109. mál, svar fjmrh., þskj. 327.

Fulltrúar af landsbyggðinni í stjórnum, nefndum og ráðum, 200. mál, svar samgrh., þskj. 340.

Fulltrúar af landsbyggðinni í stjórnum, nefndum og ráðum, 204. mál, svar umhvrh., þskj. 345.

Fæðingarorlof og heimabyggð fjarri fæðingarþjónustu, 142. mál, svar félmrh., þskj. 332.

Kirkjujarðasamkomulagið frá 1997/1998, 74. mál, svar fjmrh., þskj. 326.

Lánsfjárþörf Íslandspósts ohf., 194. mál, svar fjmrh., þskj. 329.

Leiðrétting verðtryggðra lána vegna fasteigna sem voru seldar nauðungarsölu eða teknar til gjaldþrotaskipta, 67. mál, svar fjmrh., þskj. 325.

Meðferð einkamála, 297. mál, frv. ÞSÆ o.fl., þskj. 344.

Meðferð og framkvæmd ályktana Alþingis 2017, 292. mál, skýrsla forsrh., þskj. 335.

Menningarsalur Suðurlands, 290. mál, þáltill. ÁsF o.fl., þskj. 322.

Mótun stefnu sem eflir fólk af erlendum uppruna til þátttöku í íslensku samfélagi, 274. mál, þáltill. GBr o.fl., þskj. 305.

Myndlistarnám fyrir börn og unglinga, 291. mál, þáltill. LE o.fl., þskj. 334.

Notkun veiðarfæra, 73. mál, svar sjútv.- og landbrh., þskj. 333.

Rafræn fasteignaviðskipti og ástandsskýrslur fasteigna, 298. mál, þáltill. BLG o.fl., þskj. 346.

Ráðgjöf og störf við tímabundin eða afmörkuð verkefni, 100. mál, svar félmrh., þskj. 320.

Ráðgjöf og störf við tímabundin eða afmörkuð verkefni, 95. mál, svar dómsmrh., þskj. 341.

Ráðstöfun ríkisjarða, 226. mál, svar fjmrh., þskj. 331.

Samkeppnisrekstur opinberra aðila, fyrirtækja og stofnana, 294. mál, beiðni ÓBK o.fl. um skýrslu, þskj. 337.

Samkeppnisúttekt á löggjöf og regluverki, 289. mál, þáltill. ÞorstV o.fl., þskj. 321.

Sjúkratryggingar, 293. mál, frv. ÞKG o.fl., þskj. 336.

Skólaakstur og malarvegir, 123. mál, svar samgrh., þskj. 323.

Tekjuskattur o.fl., 302. mál, stjfrv. (fjmrh.), þskj. 350.

Tekjuskattur og stuðningur við nýsköpunarfyrirtæki, 301. mál, stjfrv. (fjmrh.), þskj. 349.

Tollalög, 304. mál, stjfrv. (fjmrh.), þskj. 352.

Umsóknir um skattfrjálsa úttekt séreignarsparnaðar, 209. mál, svar fjmrh., þskj. 330.

Velferðartækni, 296. mál, þáltill. SilG o.fl., þskj. 343.

Vísindarannsóknir á heilbrigðissviði, 299. mál, stjfrv. (heilbrrh.), þskj. 347.

Útbýtt á fundinum:

Ársreikningar, 139. mál, nál. m. brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, þskj. 355.

Horfur í ferðaþjónustu, 229. mál, svar ferðam.- og iðnrh., þskj. 357.

Málefni aldraðra, 306. mál, frv. ÓÍ o.fl., þskj. 358.

Ráðgjöf og störf við tímabundin eða afmörkuð verkefni, 92. mál, svar fjmrh., þskj. 354.