Útbýting 149. þingi, 26. fundi 2018-11-05 17:42:50, gert 5 17:46

Aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka, 314. mál, stjfrv. (dómsmrh.), þskj. 367.

Endurskoðendur og endurskoðun, 312. mál, stjfrv. (ferðam.- og iðnrh.), þskj. 365.

Ferðamálastefna, 310. mál, fsp. RBB, þskj. 363.

Fæðuþörf Íslendinga og íslensk matvæli, 170. mál, svar sjútv.- og landbrh., þskj. 356.

Kennitöluflakk, 313. mál, fsp. WÞÞ, þskj. 366.

Kostnaður ríkissjóðs við kísilverið á Bakka, 307. mál, fsp. BirgÞ, þskj. 360.

Mengandi lífræn efni í jarðvegi sem losaður er í Bolaöldu, 309. mál, fsp. ÓÍ, þskj. 362.

Sálfræðiþjónusta og geðlæknaþjónusta, 308. mál, fsp. ÞKG, þskj. 361.

Skipan starfshóps um verðjöfnun á flugvélaeldsneyti, 311. mál, fsp. AFE, þskj. 364.

Vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl., 162. mál, nál. m. brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, þskj. 359.