Útbýting 149. þingi, 30. fundi 2018-11-12 15:06:02, gert 13 7:42

Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 102/2018 um breytingu á XXII. viðauka og bókun 37 við EES-samninginn, 343. mál, stjtill. (utanrrh.), þskj. 412.

Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 152/2018 um breytingu á XI. viðauka við EES-samninginn, 341. mál, stjtill. (utanrrh.), þskj. 410.

Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 153/2018 um breytingu á XI. viðauka við EES-samninginn, 340. mál, stjtill. (utanrrh.), þskj. 409.

Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 21/2018 um breytingu á IX., XII. og XXII. viðauka við EES-samninginn, 339. mál, stjtill. (utanrrh.), þskj. 408.

Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 22/2018 um breytingu á XI. viðauka við EES-samninginn, 342. mál, stjtill. (utanrrh.), þskj. 411.

Fulltrúar af landsbyggðinni í stjórnum, nefndum og ráðum, 198. mál, svar forsrh., þskj. 414.

Fulltrúar af landsbyggðinni í stjórnum, nefndum og ráðum, 206. mál, svar heilbrrh., þskj. 413.

Meðferð einkamála, 344. mál, frv. ÞSÆ o.fl., þskj. 415.

Þýðing á íslenskum lögum og reglugerðum, 245. mál, svar utanrrh., þskj. 407.