Útbýting 149. þingi, 32. fundi 2018-11-15 18:14:07, gert 19 16:15

Aukatekjur ríkissjóðs, 4. mál, nál. m. brtt. meiri hluta efnahags- og viðskiptanefndar, þskj. 472.

Fjárlög 2019, 1. mál, nál. 4. minni hluta fjárlaganefndar, þskj. 463.

Húshitun, 288. mál, svar ferðam.- og iðnrh., þskj. 465.

Jafnréttismat, 236. mál, svar ferðam.- og iðnrh., þskj. 466.

Rafvæðing hafna, 372. mál, fsp. ATG, þskj. 458.

Skipan starfshóps um verðjöfnun á flugvélaeldsneyti, 311. mál, svar samgrh., þskj. 470.

Tjónabifreiðar, 260. mál, svar samgrh., þskj. 468.

Virðisaukaskattur, 373. mál, frv. ÓBK o.fl., þskj. 474.

Vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl., 162. mál, nál. m. brtt. meiri hluta efnahags- og viðskiptanefndar, þskj. 473.

Þýðing á íslenskum lögum og reglugerðum, 242. mál, svar samgrh., þskj. 469.

Þýðing á íslenskum lögum og reglugerðum, 244. mál, svar sjútv.- og landbrh., þskj. 467.