Útbýting 149. þingi, 36. fundi 2018-11-22 16:30:20, gert 3 14:12

Framvinda stefnumótandi byggðaáætlunar 2014--2017, 392. mál, skýrsla samgrh., þskj. 517.

Rafræn skráning á dýrasjúkdómum og lyfjameðhöndlun, 318. mál, svar sjútv.- og landbrh., þskj. 515.

Veiðigjald, 144. mál, nál. 1. minni hluta atvinnuveganefndar, þskj. 513.

Þungunarrof, 393. mál, stjfrv. (heilbrrh.), þskj. 521.

Þýðing á íslenskum lögum og reglugerðum, 248. mál, svar heilbrrh., þskj. 514.