Útbýting 149. þingi, 43. fundi 2018-12-07 13:33:44, gert 17 16:2

Framkvæmdasjóður aldraðra, 349. mál, svar heilbrrh., þskj. 620.

Gögn í klínískum og erfðafræðilegum rannsóknum, 346. mál, svar heilbrrh., þskj. 619.

Heilbrigðisþjónusta o.fl., 185. mál, nál. minni hluta velferðarnefndar, þskj. 614.

Kristnisjóður o.fl., 441. mál, frv. HHG o.fl., þskj. 613.

Tekjuskattur og stuðningur við nýsköpunarfyrirtæki, 301. mál, nál. m. brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, þskj. 622.