Útbýting 149. þingi, 43. fundi 2018-12-07 17:14:44, gert 17 16:2

Almannatryggingar, 12. mál, nál. m. brtt. velferðarnefndar, þskj. 621.

Farsímasamband, 347. mál, svar samgrh., þskj. 590.

Íslenska sem opinbert mál á Íslandi, 443. mál, stjtill. (menntmrh.), þskj. 631.

Opinber innkaup, 442. mál, stjfrv. (fjmrh.), þskj. 630.

Tekjuskattur o.fl., 302. mál, nál. m. brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, þskj. 623.