Útbýting 149. þingi, 45. fundi 2018-12-10 20:00:32, gert 11 8:32

Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 21/2018 um breytingu á IX., XII. og XXII. viðauka við EES-samninginn, 339. mál, nál. utanríkismálanefndar, þskj. 648.

Breyting á ýmsum lögum vegna fjárlaga 2019, 3. mál, þskj. 605.

Endurskoðun laga nr. 70/1996, um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins, 450. mál, fsp. AFE, þskj. 645.

Hjúkrunarheimili, 348. mál, svar heilbrrh., þskj. 636.

Opinber fjármál, 447. mál, frv. BLG, þskj. 642.

Rammasamkomulag milli Grænlands/Danmerkur, Íslands og Noregs um verndun loðnustofnsins og stjórnun veiða úr honum, 448. mál, stjtill. (utanrrh.), þskj. 643.

Umboðsmaður barna, 156. mál, nál. m. brtt. velferðarnefndar, þskj. 647.