Útbýting 149. þingi, 51. fundi 2018-12-14 13:31:44, gert 17 9:3

Aðgerðir vegna hækkandi hlutfalls aldraðra, 483. mál, fsp. EBS, þskj. 765.

Aksturskostnaður þingmanna fyrir kosningar, 482. mál, fsp. BLG, þskj. 764.

Biðtími og stöðugildi sálfræðinga, 376. mál, svar heilbrrh., þskj. 752.

Fjárfestingarstefna sjóða, 268. mál, svar fjmrh., þskj. 751.

Fjöldi félagsbústaða, 481. mál, fsp. SnæB, þskj. 763.

Starfshópur um kjör eldri borgara, 484. mál, fsp. EBS, þskj. 766.

Útgáfa á ársskýrslum, 387. mál, svar sjútv.- og landbrh., þskj. 753.

Verslun með áfengi og tóbak, 480. mál, frv. BHar o.fl., þskj. 762.