Fundargerð 149. þingi, 104. fundi, boðaður 2019-05-14 13:30, stóð 13:32:32 til 23:34:13 gert 15 7:47
[prenta uppsett í dálka] [<-][->]

104. FUNDUR

þriðjudaginn 14. maí,

kl. 1.30 miðdegis.

Dagskrá:

Fjarvistarleyfi:

[13:32]

Útbýting þingskjala:


Störf þingsins.

[13:33]

Horfa

Umræðu lokið.


Afbrigði um dagskrármál.

[14:07]

Horfa


Búvörulög, 3. umr.

Stjfrv., 646. mál (endurskoðun samnings um starfsskilyrði sauðfjárræktar og verðjöfnunargjöld). --- Þskj. 1509.

Enginn tók til máls.

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Samskiptaráðgjafi íþrótta- og æskulýðsstarfs, 3. umr.

Stjfrv., 417. mál. --- Þskj. 1510.

Enginn tók til máls.

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Heilbrigðisstefna til ársins 2030, síðari umr.

Stjtill., 509. mál. --- Þskj. 835, nál. 1505 og 1518, brtt. 1506 og 1519.

[14:10]

Horfa

Umræðu frestað.

[16:25]

Útbýting þingskjala:


Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar, nr. 93/2017, um breytingu á IV. viðauka (Orka) við EES-samninginn, síðari umr.

Stjtill., 777. mál (þriðji orkupakkinn). --- Þskj. 1237, nál. 1504 og 1525.

[16:26]

Horfa

[19:21]

Útbýting þingskjala:

[Fundarhlé. --- 19:22]

[19:50]

Horfa

Umræðu frestað.

Út af dagskrá voru tekin 6.--9. mál.

Fundi slitið kl. 23:34.

---------------