Útbýting 150. þingi, 30. fundi 2019-11-12 22:38:52, gert 15 15:52

Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 269/2019 um breytingu á bókun 31 við EES-samninginn, 374. mál, stjtill. (utanrrh.), þskj. 464.

Fjárlög 2020, 1. mál, nál. 2. minni hluta fjárlaganefndar, þskj. 451.

Friðlýst svæði, 373. mál, fsp. KGH, þskj. 463.

Gerð stefnu um móttöku skemmtiferðaskipa á Íslandi, 372. mál, þáltill. AFE o.fl., þskj. 462.

Kaupendur fullnustueigna Íbúðalánasjóðs, 368. mál, fsp. ÞorS, þskj. 458.

Verðbréfamiðstöðvar, uppgjör og rafræn eignarskráning, 370. mál, stjfrv. (fjmrh.), þskj. 460.

Þinglýsingalög og skráning og mat fasteigna, 371. mál, stjfrv. (dómsmrh.), þskj. 461.