Fundargerð 150. þingi, 43. fundi, boðaður 2019-12-11 15:00, stóð 15:01:54 til 00:06:04 gert 12 8:21
[prenta uppsett í dálka] [<-][->]

43. FUNDUR

miðvikudaginn 11. des.,

kl. 3 síðdegis.

Dagskrá:

Fjarvistarleyfi:


Frestun á skriflegum svörum.

Fangelsismál og afplánun dóma. Fsp. ÓAÓ, 398. mál. --- Þskj. 535.

[15:01]

Horfa

[15:02]

Útbýting þingskjala:


Lengd þingfundar.

[15:02]

Horfa

Forseti lagði til að þingfundur gæti staðið lengur en þingsköp kvæðu á um.


Um fundarstjórn.

Svar við fyrirspurn.

[15:03]

Horfa

Málshefjandi var Þorsteinn Sæmundsson.


Störf þingsins.

[15:09]

Horfa

Umræðu lokið.


Afbrigði um dagskrármál.

[15:43]

Horfa


Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 128/2019 um breytingu á XIII. viðauka við EES-samninginn, frh. síðari umr.

Stjtill., 428. mál (flutningastarfsemi). --- Þskj. 590, nál. 648.

[15:45]

Horfa

Till. afgr. sem ályktun Alþingis (þskj. 690).


Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 172/2019 um breytingu á XIX. viðauka við EES-samninginn, frh. síðari umr.

Stjtill., 429. mál (neytendavernd). --- Þskj. 591, nál. 647.

[15:45]

Horfa

Till. afgr. sem ályktun Alþingis (þskj. 691).


Samningur milli Íslands og Færeyja um fiskveiðar innan íslenskrar og færeyskrar lögsögu á árunum 2019 og 2020, frh. síðari umr.

Stjtill., 438. mál. --- Þskj. 602, nál. 649.

[15:47]

Horfa

Till. afgr. sem ályktun Alþingis (þskj. 692).


Breyting á ýmsum lögum vegna fjárlaga 2020, frh. 3. umr.

Stjfrv., 2. mál. --- Þskj. 612, brtt. 660 og 662.

[15:47]

Horfa

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 693).


Tollalög o.fl., frh. 3. umr.

Stjfrv., 245. mál. --- Þskj. 620.

[15:53]

Horfa

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 694).

[Fundarhlé. --- 15:56]

[16:15]

Útbýting þingskjala:


Staða, stjórn og starfshættir þjóðkirkjunnar o.fl., frh. 1. umr.

Stjfrv., 449. mál (viðbótarsamningur íslenska ríkisins og þjóðkirkjunnar). --- Þskj. 625.

[16:16]

Horfa

[Fundarhlé. --- 18:26]

[19:31]

Horfa

[19:32]

Útbýting þingskjala:

[21:08]

Útbýting þingskjala:

Umræðu frestað.

[00:05]

Útbýting þingskjala:

Út af dagskrá voru tekin 8.--20. mál.

Fundi slitið kl. 00:06.

---------------