Útbýting 151. þingi, 112. fundi 2021-06-11 18:16:07, gert 14 11:53

Breytingar á skipulagi og framkvæmd skimunar fyrir krabbameini í leghálsi, 560. mál, skýrsla heilbrrh., þskj. 1734.

Fjáraukalög 2021, 818. mál, breytingartillaga JSV, þskj. 1728.

Gjaldeyrismál, 537. mál, nál. 1. minni hluta efnahags- og viðskiptanefndar, þskj. 1736.

Húsaleigulög, 862. mál, stjfrv. (fél.- og barnmrh.), þskj. 1733.

Loftslagsmál, 711. mál, frhnál. meiri hluta umhverfis- og samgöngunefndar, þskj. 1732.

Markaðir fyrir fjármálagerninga, 624. mál, nál. meiri hluta efnahags- og viðskiptanefndar, þskj. 1717; breytingartillaga meiri hluta efnahags- og viðskiptanefndar, þskj. 1718.

Tæknifrjóvganir, 860. mál, þáltill. AKÁ o.fl., þskj. 1713.

Veggöng milli Siglufjarðar og Fljóta, 861. mál, þáltill. LE o.fl., þskj. 1716.

Verðbréfasjóðir, 699. mál, nál. meiri hluta efnahags- og viðskiptanefndar, þskj. 1714; breytingartillaga meiri hluta efnahags- og viðskiptanefndar, þskj. 1715.