Útbýting 151. þingi, 24. fundi 2020-11-24 23:39:54, gert 3 10:34

Eftirlit með lánum með ríkisábyrgð, 331. mál, skýrsla fjmrh., þskj. 387.

Hollustuhættir og mengunarvarnir o.fl., 335. mál, stjfrv. (umhvrh.), þskj. 391.

Munur á rekstrarkostnaði Vífilsstaða og annrra hjúkrunarheimila, 333. mál, fsp. IngS, þskj. 389.

Orkuskipti í flugi á Íslandi, 330. mál, þáltill. umhverfis- og samgöngunefndar, þskj. 386.

Spilakassar, 332. mál, fsp. BLG, þskj. 388.

Viðspyrnustyrkir, 334. mál, stjfrv. (fjmrh.), þskj. 390.