Halldór Blöndal: frumvörp

1. flutningsmaður

133. þing, 2006–2007

 1. Vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og villtum spendýrum (andaveiðar) , 10. október 2006

132. þing, 2005–2006

 1. Vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og villtum spendýrum (andaveiðar o.fl.) , 13. október 2005

131. þing, 2004–2005

 1. Vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og spendýrum (andaveiðar) , 26. nóvember 2004

130. þing, 2003–2004

 1. Eftirlaun forseta Íslands, ráðherra, alþingismanna og hæstaréttardómara, 10. desember 2003
 2. Þingfararkaup alþingismanna og þingfararkostnaður (breytt kjördæmaskipan o.fl.) , 16. október 2003

123. þing, 1998–1999

 1. Leigubifreiðar (skilyrði til aksturs) , 30. nóvember 1998
 2. Rannsóknir sjóslysa, 30. nóvember 1998
 3. Siglingalög (björgun) , 15. október 1998
 4. Siglingalög (beiðni um sjópróf) , 30. nóvember 1998
 5. Skipulag á fólksflutningum með hópferðabifreiðum (heildarlög) , 30. nóvember 1998
 6. Skipulag ferðamála (skipan ferðamálaráðs) , 16. desember 1998
 7. Skipulag ferðamála (Ferðamálasjóður) , 18. febrúar 1999
 8. Tilkynningarskylda íslenskra skipa (sjálfvirkt kerfi) , 18. nóvember 1998

122. þing, 1997–1998

 1. Eftirlit með skipum (farþegaflutningar) , 23. mars 1998
 2. Flugmálaáætlun og fjáröflun til flugmála (gjald af flugvélabensíni) , 3. mars 1998
 3. Leigubifreiðar (vöru- og sendibílar) , 3. mars 1998
 4. Loftferðir (heildarlög) , 23. október 1997
 5. Lögskráning sjómanna (öryggisfræðsla) , 19. nóvember 1997
 6. Póstþjónusta (einkaréttur ríkisins) , 3. mars 1998
 7. Siglingalög (björgun) , 25. mars 1998
 8. Siglingastofnun Íslands (aðild að hlutafélögum) , 3. nóvember 1997
 9. Skipulag ferðamála (ferðaskrifstofur) , 11. mars 1998

121. þing, 1996–1997

 1. Atvinnuréttindi skipstjórnarmanna (nám skv. eldri lögum) , 18. febrúar 1997
 2. Atvinnuréttindi vélfræðinga (réttindanámskeið) , 4. apríl 1997
 3. Fjarskipti (heildarlög) , 7. nóvember 1996
 4. Flugskóli Íslands hf., 12. nóvember 1996
 5. Lögskráning sjómanna (öryggisfræðsla) , 3. desember 1996
 6. Póst- og fjarskiptastofnun, 7. nóvember 1996
 7. Póstminjasafn Íslands, 16. desember 1996
 8. Póstþjónusta (heildarlög) , 7. nóvember 1996
 9. Póstþjónusta (einkaréttur ríkisins) , 4. apríl 1997
 10. Skráning skipa (eignarhlutur útlendinga) , 9. desember 1996

120. þing, 1995–1996

 1. Fjarskipti (meðferð einkaréttar ríkisins) , 18. mars 1996
 2. Flugskóli Íslands hf., 10. apríl 1996
 3. Flutningar á skipgengum vatnaleiðum vegna EES, 7. febrúar 1996
 4. Köfun (heildarlög) , 9. nóvember 1995
 5. Landflutningasjóður (hlutverk) , 14. febrúar 1996
 6. Lögskráning sjómanna (öryggisfræðsla) , 15. desember 1995
 7. Póstlög (Póstur og sími hf.) , 29. febrúar 1996
 8. Rannsókn flugslysa, 27. nóvember 1995
 9. Sameining Vitastofnunar, Hafnamálastofnunar og Siglingamálastofnunar (stjfrv.) , 22. nóvember 1995
 10. Siglingastofnun Íslands, 22. nóvember 1995
 11. Stofnun hlutafélags um rekstur Póst- og símamálastofnunar, 21. febrúar 1996

119. þing, 1995

 1. Skipulag ferðamála (umboðssala farmiða) , 29. maí 1995

118. þing, 1994–1995

 1. Atvinnuréttindi skipstjórnarmanna (STCW-reglur o.fl.) , 20. desember 1994
 2. Atvinnuréttindi vélfræðinga (STCW-reglur o.fl.) , 20. desember 1994
 3. Áhafnir íslenskra kaupskipa, 20. desember 1994
 4. Forfallaþjónusta í sveitum, 19. október 1994
 5. Fólksflutningar með langferðabifreiðum (aldurshámark bifreiðastjóra) , 28. desember 1994
 6. Framleiðsla og sala á búvörum (skipan Framleiðsluráðs) , 3. nóvember 1994
 7. Jarðalög (EES-reglur o.fl.) , 19. október 1994
 8. Köfun (heildarlög) , 19. desember 1994
 9. Leigubifreiðar (heildarlög) , 21. desember 1994
 10. Lífræn landbúnaðarframleiðsla, 12. desember 1994
 11. Loftferðir (heildarlög) , 19. október 1994
 12. Sameining Búnaðarfélags Íslands og Stéttarsambands bænda, 3. nóvember 1994
 13. Samsettir flutningar o.fl. vegna EES, 2. desember 1994
 14. Skipulag ferðamála (lán ferðamálasjóðs) , 21. desember 1994
 15. Skráning skipa (skráning útlendra skipa) , 20. desember 1994
 16. Tilraunastöð í jarðrækt á Reykhólum, 19. október 1994
 17. Útflutningur hrossa (heildarlög) , 10. nóvember 1994
 18. Vegalög (stofn- og viðhaldskostnaður girðinga) , 20. desember 1994
 19. Vitamál (lög um vitamál og lögskráningu sjómanna) , 19. desember 1994
 20. Vöruflutningar á landi (aldurshámark bifreiðastjóra) , 28. desember 1994

117. þing, 1993–1994

 1. Afréttamálefni, fjallskil o.fl. (sameining sveitarfélaga) , 14. desember 1993
 2. Alferðir, 15. desember 1993
 3. Áburðarverksmiðja ríkisins, 9. nóvember 1993
 4. Eftirlit með fóðri, áburði og sáðvöru (heildarlög) , 14. desember 1993
 5. Framleiðsla og sala á búvörum (innflutningur landbúnaðarvara og verðmiðlunargjöld) , 16. desember 1993
 6. Framleiðsla og sala á búvörum (innflutningur búvara, tollskrárviðauki) , 2. febrúar 1994
 7. Framleiðsla og sala á búvörum (greiðslumark sauðfjárafurða) , 6. apríl 1994
 8. Hafnalög (heildarlög) , 4. nóvember 1993
 9. Heimild til að selja Seltjarnarneskaupstað eyjuna Gróttu, 29. mars 1994
 10. Héraðsskógar (skógrækt á eyðijörðum) , 17. mars 1994
 11. Jarðalög (EES-reglur o.fl.) , 9. nóvember 1993
 12. Lax- og silungsveiði, 17. mars 1994
 13. Leigubifreiðar (aðild að stéttarfélagi, umsjónarnefndir sendi- og vörubifreiða) , 21. mars 1994
 14. Lögskráning sjómanna (öryggisfræðsla og nýliðanám) , 21. október 1993
 15. Skipulag á fólksflutningum með langferðabifreiðum (skipulagsnefnd fólksflutninga) , 24. febrúar 1994
 16. Skipulag ferðamála (skipun ferðamálaráðs, rekstrarleyfi ferðaskrifstofu o.fl.) , 29. mars 1994
 17. Útflutningur hrossa (heildarlög) , 6. apríl 1994
 18. Vegalög (heildarlög) , 21. október 1993
 19. Vöruflutningar á landi (EES-reglur) , 29. mars 1994

116. þing, 1992–1993

 1. Alferðir, 23. mars 1993
 2. Áburðarverksmiðja ríkisins, 19. nóvember 1992
 3. Bann við verkfalli og verkbanni á ms. Herjólfi, 23. mars 1993
 4. Búnaðarfræðsla (skráningargjöld) , 18. desember 1992
 5. Dýrasjúkdómar (heildarlög) , 7. desember 1992
 6. Eftirlit með fóðri, áburði og sáðvöru (heildarlög) , 1. apríl 1993
 7. Eftirlit með framleiðslu á fóðurvörum (EES-reglur) , 14. september 1992
 8. Eftirlit með skipum (heildarlög) , 3. nóvember 1992
 9. Fjarskipti (EES-reglur, Fjarskiptaeftirlit o.fl.) , 19. október 1992
 10. Flugmálaáætlun og fjáröflun í flugmálum (gjald á flugvélaeldsneyti) , 13. október 1992
 11. Flutningar á járnbrautum, 21. desember 1992
 12. Framleiðsla og sala á búvörum (stjórn mjólkurframleiðslu) , 11. desember 1992
 13. Framleiðsla og sala á búvörum (innflutningur á búvörum) , 30. mars 1993
 14. Framleiðsla og sala á búvörum (fráviksmörk greiðslumarks) , 1. apríl 1993
 15. Hafnalög (heildarlög) , 3. nóvember 1992
 16. Innflutningur á gröfupramma, 19. nóvember 1992
 17. Jarðalög, 19. nóvember 1992
 18. Lagaákvæði er varða samgöngumál, 20. ágúst 1992
 19. Lax- og silungsveiði (fiskeldi, stjórn veiðimála o.fl.) , 1. apríl 1993
 20. Leiðsaga skipa (heildarlög) , 3. nóvember 1992
 21. Lögskráning sjómanna (öryggisfræðsla og nýliðanám) , 1. apríl 1993
 22. Útflutningur hrossa (kostnaður við skoðun) , 24. nóvember 1992
 23. Vegalög (heildarlög) , 21. desember 1992
 24. Vegalög (ferjur og flóabátar) , 1. apríl 1993

115. þing, 1991–1992

 1. Brottfall laga nr. 2/1917 (bann við sölu og leigu skipa úr landi) , 1. apríl 1992
 2. Dýrasjúkdómar (heildarlög) , 31. mars 1992
 3. Eftirlit með skipum (heildarlög) , 10. desember 1991
 4. Ferðamiðlun, 1. apríl 1992
 5. Forfallaþjónusta í sveitum (heildarlög) , 31. mars 1992
 6. Framleiðsla og sala á búvörum (breytingar vegna búvörusamnings) , 18. desember 1991
 7. Hafnalög (heildarlög) , 1. apríl 1992
 8. Innflutningur dýra (sóttvarnardýralæknir) , 19. desember 1991
 9. Jarðasjóður (heildarlög) , 31. mars 1992
 10. Lax- og silungsveiði (Fiskræktarsjóður) , 1. apríl 1992
 11. Leiðsaga skipa (heildarlög) , 10. desember 1991
 12. Skipaútgerð ríkisins, 1. apríl 1992
 13. Skipulag ferðamála (skipunartími Ferðamálaráðs) , 1. apríl 1992
 14. Veitinga- og gististaðir (heildarlög) , 1. apríl 1992

113. þing, 1990–1991

 1. Endurgreiðsla á gjaldi af erlendum lánum, 29. október 1990
 2. Skipan prestakalla og prófastsdæma (Kirkjuhvolsprestakall) , 27. nóvember 1990
 3. Virðisaukaskattur (hjálparbúnaður fyrir sjónskerta) , 27. nóvember 1990

112. þing, 1989–1990

 1. Byggðastofnun (stimpilgjöld af lánsskjölum) , 24. nóvember 1989
 2. Gjald af erlendum lánum vegna skipasmíða, 2. nóvember 1989

111. þing, 1988–1989

 1. Þjóðarátak til byggingar þjóðarbókhlöðu (undanþága öryrkja frá skatti) , 3. nóvember 1988

110. þing, 1987–1988

 1. Húsnæðissparnaðarreikningar (binditími fjár o.fl.) , 11. apríl 1988
 2. Húsnæðisstofnun ríkisins (forgangur til lána og endurgreiðslureglur) , 11. apríl 1988
 3. Tekjuskattur og eignarskattur (skattaafsláttur vegna húsnæðissparnaðarreikninga) , 12. apríl 1988
 4. Þjóðarátak til byggingar Þjóðarbókhlöðu (undanþága öryrkja frá skatti) , 11. apríl 1988

109. þing, 1986–1987

 1. Aðför (kostnaður vegna gerðar o.fl.) , 11. nóvember 1986
 2. Fiskveiðasjóður Íslands (lán til nýrra fiskiskipa) , 13. nóvember 1986
 3. Listamannalaun, 16. desember 1986
 4. Lögtök og fjárnám (úrskurðir og innheimtukostnaður) , 11. nóvember 1986

108. þing, 1985–1986

 1. Fiskveiðasjóður Íslands, 7. apríl 1986

107. þing, 1984–1985

 1. Almenn hegningarlög, 30. apríl 1985

106. þing, 1983–1984

 1. Áfengislög, 9. apríl 1984
 2. Erfðafjárskattur, 1. nóvember 1983
 3. Tónskáldasjóður Íslands, 3. nóvember 1983

105. þing, 1982–1983

 1. Erfðafjárskattur, 22. nóvember 1982
 2. Flugvallagjald, 22. nóvember 1982
 3. Tekjuskattur og eignarskattur, 20. október 1982
 4. Tímabundið vörugjald, 1. nóvember 1982
 5. Tollskrá, 1. nóvember 1982
 6. Tónskáldasjóður Íslands, 25. nóvember 1982

104. þing, 1981–1982

 1. Erfðafjárskattur, 23. apríl 1982
 2. Tekjuskattur og eignarskattur, 25. janúar 1982
 3. Tónskáldasjóður Íslands, 2. apríl 1982

103. þing, 1980–1981

 1. Dýralæknar, 17. febrúar 1981
 2. Flugvallagjald, 25. nóvember 1980
 3. Niðurfelling á opinberum gjöldum barna 1980, 28. október 1980
 4. Söluskattur, 19. maí 1981

102. þing, 1979–1980

 1. Söluskattur, 28. apríl 1980

98. þing, 1976–1977

 1. Réttindi og skyldur hjóna, 18. nóvember 1976

97. þing, 1975–1976

 1. Fasteignasala, 4. nóvember 1975
 2. Réttindi og skyldur hjóna, 4. nóvember 1975

Meðflutningsmaður

133. þing, 2006–2007

 1. Almenn hegningarlög og skaðabótalög (ærumeiðingar og hækkun miskabóta), 5. október 2006
 2. Fjárreiður ríkisins (rekstrarsamningar og eftirlit), 20. febrúar 2007

132. þing, 2005–2006

 1. Afréttamálefni, fjallskil o.fl. (fjögurra vikna innlausnarfrestur óskilapenings), 20. október 2005
 2. Almenn hegningarlög og skaðabótalög (ærumeiðingar og hækkun miskabóta), 19. janúar 2006
 3. Staðgreiðsla opinberra gjalda (vanskil á vörslufé), 4. október 2005
 4. Verðbréfaviðskipti (hagsmunir smárra fjárfesta), 12. október 2005

131. þing, 2004–2005

 1. Hlutafélög (réttur smárra hluthafa), 4. október 2004
 2. Verðbréfaviðskipti (hagsmunir smárra fjárfesta), 4. október 2004

130. þing, 2003–2004

 1. Hlutafélög (réttur smærri hluthafa), 2. mars 2004
 2. Tekjuskattur og eignarskattur (birting skattskrár), 5. apríl 2004
 3. Verðbréfaviðskipti (hagsmunir smærri fjárfesta), 2. mars 2004

113. þing, 1990–1991

 1. Umferðarlög (reiðhjólahjálmar), 11. desember 1990
 2. Þjóðminjalög (fornminjavörður), 12. mars 1991

112. þing, 1989–1990

 1. Námslán og námsstyrkir (útibúaafgreiðsla), 7. febrúar 1990
 2. Tekjuskattur og eignarskattur (eignarskattur af íbúðareign), 14. desember 1989
 3. Umferðarlög (öryggisbelti), 10. apríl 1990
 4. Vísitala byggingarkostnaðar (endurgreiðsla virðisaukaskatts), 18. desember 1989

111. þing, 1988–1989

 1. Bann við ofbeldiskvikmyndum (gildistími), 9. desember 1988
 2. Tekjuskattur og eignarskattur (millifærður persónuafsláttur), 14. febrúar 1989

110. þing, 1987–1988

 1. Sala hluta ríkisjarðarinnar Þóroddsstaðar í Ljósavatnshreppi, 17. febrúar 1988
 2. Samvinnufélög (arður og eignir samvinnusambanda), 11. apríl 1988

109. þing, 1986–1987

 1. Dráttarvextir, 11. mars 1987

108. þing, 1985–1986

 1. Búnaðarmálasjóður, 13. mars 1986
 2. Útflutningur hrossa, 13. mars 1986

107. þing, 1984–1985

 1. Fjáröflun vegna húnsæðismála á árunum 1985 og 1986, 5. júní 1985
 2. Rannsóknir í þágu atvinnuveganna, 6. nóvember 1984
 3. Sala Hamars í Glæsibæjarhreppi, 17. apríl 1985

106. þing, 1983–1984

 1. Umhverfismál, 20. desember 1983

105. þing, 1982–1983

 1. Grunnskóli, 3. mars 1983
 2. Grunnskóli, 9. mars 1983
 3. Orlof, 28. október 1982
 4. Tekjuskattur og eignarskattur, 3. febrúar 1983
 5. Tekjuskattur og eignarskattur, 22. febrúar 1983
 6. Útvarpsrekstur, 9. nóvember 1982
 7. Viðskiptabankar, 10. nóvember 1982

104. þing, 1981–1982

 1. Grunnskólar, 23. nóvember 1981
 2. Listskreytingar opinberra bygginga, 13. október 1981
 3. Orlof, 30. nóvember 1981
 4. Orlof, 18. mars 1982
 5. Stjórnarskipunarlög (breyting á stjórnarskrá lýðveldisins), 11. mars 1982
 6. Söluskattur, 24. nóvember 1981
 7. Söluskattur, 17. febrúar 1982
 8. Tekjuskattur og eignarskattur, 2. febrúar 1982
 9. Útvarpsrekstur, 5. apríl 1982
 10. Viðskiptabankar, 28. apríl 1982

103. þing, 1980–1981

 1. Biskupskosning, 8. desember 1980
 2. Grunnskólar, 11. nóvember 1980
 3. Listskreytingar opinberra bygginga, 14. október 1980
 4. Listskreytingasjóður ríkisins, 19. maí 1981
 5. Sérhannað húsnæði aldraðra og öryrkja, 2. febrúar 1981
 6. Tekjuskattur og eignarskattur, 3. nóvember 1980
 7. Tekjuskattur og eignarskattur, 3. nóvember 1980
 8. Tekjuskattur og eignarskattur, 10. febrúar 1981

102. þing, 1979–1980

 1. Landflutningasjóður, 17. mars 1980
 2. Listskreytingar opinberra bygginga, 29. apríl 1980
 3. Óverðtryggð framleiðsla landbúnaðarvara, 17. desember 1979

98. þing, 1976–1977

 1. Atvinnuleysistryggingar, 15. mars 1977

96. þing, 1974–1975

 1. Happdrættislán ríkissjóðs vegna Norðurvegar og Austurvegar, 5. nóvember 1974