Guðmundur Bjarnason: frumvörp

1. flutningsmaður

123. þing, 1998–1999

 1. Búnaðarfræðsla (heildarlög) , 19. febrúar 1999
 2. Framleiðsla og sala á búvörum (verðjöfnunargjald af kindakjöti o.fl.) , 13. október 1998
 3. Hollustuhættir og mengunarvarnir (gjaldskrá sveitarfélaga) , 16. febrúar 1999
 4. Jarðalög (fulltrúar í jarðanefndir) , 19. febrúar 1999
 5. Landshlutabundin skógræktarverkefni, 11. febrúar 1999
 6. Lánasjóður landbúnaðarins (lánshlutfall) , 2. mars 1999
 7. Náttúrufræðistofnun Íslands (stjórnskipulag o.fl.) , 3. nóvember 1998
 8. Náttúruvernd (heildarlög) , 17. febrúar 1999
 9. Skipulags- og byggingarlög (skipulag miðhálendisins) , 11. desember 1998
 10. Skógrækt og skógvernd (heildarlög) , 11. febrúar 1999
 11. Útflutningur hrossa (útflutningsgjald) , 10. desember 1998
 12. Verndun Þingvallavatns og vatnasviðs þess, 2. mars 1999
 13. Yrkisréttur, 16. febrúar 1999

122. þing, 1997–1998

 1. Búfjárhald (forðagæsla, merking o.fl.) , 10. mars 1998
 2. Búnaðargjald (innheimta) , 3. desember 1997
 3. Búnaðarlög (heildarlög) , 17. desember 1997
 4. Dýralæknar og heilbrigðisþjónusta við dýr (heildarlög) , 5. febrúar 1998
 5. Framleiðsla og sala á búvörum (mjólkurframleiðsla) , 13. mars 1998
 6. Hollustuhættir (heildarlög) , 21. október 1997
 7. Lax- og silungsveiði (stjórnsýsluverkefni, Fiskræktarsjóður o.fl.) , 17. mars 1998
 8. Lánasjóður landbúnaðarins (lánstími) , 30. mars 1998
 9. Meginreglur umhverfisréttar, 30. apríl 1998
 10. Náttúrufræðistofnun Íslands (fagráð) , 16. apríl 1998
 11. Skipulags- og byggingarlög (byggingarnefndir, gjaldtaka o.fl.) , 3. desember 1997
 12. Skipulags- og byggingarlög, 28. apríl 1998
 13. Spilliefnagjald (hámark gjalds o.fl.) , 3. desember 1997

121. þing, 1996–1997

 1. Afréttamálefni, fjallskil o.fl. (örmerki) , 3. apríl 1997
 2. Búfjárhald (forðagæsla, merking o.fl.) , 3. apríl 1997
 3. Búnaðargjald (heildarlög) , 20. mars 1997
 4. Dýralæknar og heilbrigðisþjónusta dýra (heildarlög) , 18. apríl 1997
 5. Eldi sláturdýra, slátrun og gæðamat sláturafurða (heildarlög) , 20. mars 1997
 6. Framleiðsla og sala á búvörum (verðskerðingargjöld) , 20. mars 1997
 7. Landmælingar og kortagerð (heildarlög) , 14. nóvember 1996
 8. Lax- og silungsveiði (Veiðimálastofnun) , 13. desember 1996
 9. Lánasjóður landbúnaðarins, 11. mars 1997
 10. Skipulags- og byggingarlög (heildarlög) , 28. október 1996
 11. Stofnun Vilhjálms Stefánssonar, 20. febrúar 1997
 12. Suðurlandsskógar, 7. apríl 1997

120. þing, 1995–1996

 1. Afréttarmálefni, fjallskil o.fl. (Bændasamtök Íslands) , 6. febrúar 1996
 2. Byggingarlög (raflagnahönnuðir) , 24. maí 1996
 3. Eldi sláturdýra, slátrun og gæðamat á sláturafurðum, 17. maí 1996
 4. Erfðabreyttar lífverur, 30. október 1995
 5. Framleiðsla og sala á búvörum (sauðfjárframleiðsla) , 17. október 1995
 6. Framleiðsla og sala á búvörum (frestun greiðslumarks) , 30. nóvember 1995
 7. Innflutningur dýra (gjald fyrir einangrun) , 5. mars 1996
 8. Náttúruvernd (heildarlög) , 29. febrúar 1996
 9. Sameining Búnaðarfélags Íslands og Stéttarsambands bænda (breyting ýmissa laga) , 11. mars 1996
 10. Skipulags- og byggingarlög (heildarlög) , 15. desember 1995
 11. Spilliefnagjald, 15. desember 1995
 12. Varnir gegn mengun sjávar, 11. mars 1996
 13. Varnir gegn snjóflóðum og skriðuföllum (forvarnagjald, lántökur) , 14. maí 1996

119. þing, 1995

 1. Erfðabreyttar lífverur, 23. maí 1995
 2. Framleiðsla og sala á búvörum (verðjöfnunargjald af útflutningi, heildargreiðslumark sauðfjárafurða) , 7. júní 1995
 3. Matvæli (heildarlög) , 23. maí 1995

113. þing, 1990–1991

 1. Almannatryggingar (ellilífeyrir sjómanna) , 14. desember 1990
 2. Almannatryggingar (heildarlög) , 18. mars 1991
 3. Ákvörðun dauða, 5. nóvember 1990
 4. Brottnám líffæra og krufningar, 5. nóvember 1990
 5. Heilbrigðisþjónusta (samstarfsráð sjúkrahúsanna í Reykjavík) , 29. nóvember 1990
 6. Lyfjadreifing (heildarlög) , 15. mars 1991
 7. Lyfjalög (heildarlög) , 15. mars 1991
 8. Læknalög (sérfræðileyfi og sjúkraskrár) , 19. nóvember 1990
 9. Málefni aldraðra (hlutverk Framkvæmdasjóðs) , 14. desember 1990
 10. Sjúklingatrygging, 5. mars 1991
 11. Sóttvarnalög (heildarlög) , 25. febrúar 1991
 12. Þroskaþjálfaskóli Íslands (yfirstjórn) , 19. nóvember 1990

112. þing, 1989–1990

 1. Almannatryggingar (tannlæknaþjónusta) , 8. desember 1989
 2. Atvinnuleysistryggingar (bótaréttur og fl.) , 10. apríl 1990
 3. Ákvörðun dauða, 20. apríl 1990
 4. Brottnám líffæra og krufningar, 20. apríl 1990
 5. Eftirlaun til aldraðra (gildistími og fjármögnun) , 8. desember 1989
 6. Félagsráðgjöf (starfsleyfi og sérfræðileyfi) , 2. apríl 1990
 7. Flutningur Lyfjatæknaskóla Íslands og Þroskaþjálfaskóla Íslands (breyting ýmissa laga) , 5. apríl 1990
 8. Heilbrigðisþjónusta (heildarendurskoðun) , 20. nóvember 1989
 9. Hollustuhættir og heilbrigðiseftirlit (þvingunarúrræði) , 6. nóvember 1989
 10. Lyfjadreifing (heildsala til heilsugæslustöðva) , 6. nóvember 1989
 11. Læknalög (sérfræðileyfi, sjúkraskrár o.fl.) , 14. mars 1990
 12. Sóttvarnalög (heildarlög) , 23. nóvember 1989

111. þing, 1988–1989

 1. Almannatryggingar (tryggingaráð, stjórnir sjúkrasamlaga o.fl.) , 22. mars 1989
 2. Eiturefni og hættuleg efni (eiturefnanefnd) , 1. nóvember 1988
 3. Heilbrigðisþjónusta (heilsuverndarstarf í Reykjavík) , 13. desember 1988
 4. Lyfjadreifing (sala bóluefnis til ónæmisaðgerða o.fl.) , 21. febrúar 1989
 5. Málefni aldraðra (gildistími) , 14. desember 1988
 6. Málefni aldraðra (heildarlög) , 5. apríl 1989
 7. Sjúkraliðar (verkstjórn og starfsábyrgð) , 6. janúar 1989

110. þing, 1987–1988

 1. Atvinnuleysistryggingasjóður (greiðslur vegna fiskvinnslufólks) , 11. apríl 1988
 2. Eiturefni og hættuleg efni (heildarlög) , 11. apríl 1988
 3. Heilbrigðisþjónusta (heilsuverndarstarf í Reykjavík og Garðakaupstað) , 9. desember 1987
 4. Hollustuhættir og heilbrigðiseftirlit (heildarendurskoðun) , 14. janúar 1988
 5. Læknalög (heildarlög) , 17. nóvember 1987

104. þing, 1981–1982

 1. Loðdýrarækt, 21. apríl 1982

Meðflutningsmaður

118. þing, 1994–1995

 1. Bann við atvinnurekstri einstaklings vegna afbrota, 17. október 1994

116. þing, 1992–1993

 1. Greiðslur úr ríkissjóði o.fl., 12. janúar 1993
 2. Lyfjalög (heildarlög), 2. september 1992

115. þing, 1991–1992

 1. Greiðslur úr ríkissjóði, 2. apríl 1992
 2. Lyfjalög (heildarlög), 26. mars 1992
 3. Stofnun hlutafélags um Skipaútgerð ríkisins, 14. október 1991
 4. Sveitarstjórnarlög (byggðastjórnir), 2. október 1991

109. þing, 1986–1987

 1. Almannatryggingar (bifreiðakaup fatlaðra), 12. mars 1987
 2. Atvinnuleysistryggingar (greiðslur með börnum), 13. október 1986
 3. Deilur menntamálaráðuneytisins og fræðsluyfirvalda í Norðurlandsumdæmi eystra, 10. febrúar 1987
 4. Dráttarvextir, 11. mars 1987
 5. Endurmat á störfum láglaunahópa, 16. október 1986
 6. Tekjuskattur og eignarskattur (launaskýrslur o.fl.), 26. nóvember 1986

108. þing, 1985–1986

 1. Endurmat á störfum láglaunahópa, 13. nóvember 1985
 2. Útvarpslög, 10. apríl 1986

107. þing, 1984–1985

 1. Endurmat á störfum láglaunahópa, 12. október 1984
 2. Starfsheiti og starfsréttindi heilbrigðisstétta, 14. mars 1985

106. þing, 1983–1984

 1. Söluskattur, 24. apríl 1984
 2. Tollskrá, 25. nóvember 1983
 3. Vörugjald, 24. apríl 1984

104. þing, 1981–1982

 1. Stimpilgjald, 26. apríl 1982

103. þing, 1980–1981

 1. Atvinnuleysistryggingar, 18. febrúar 1981

102. þing, 1979–1980

 1. Aðstoð við þroskahefta, 12. maí 1980
 2. Skipulag ferðamála, 7. maí 1980