Halldór E Sigurðsson: frumvörp

1. flutningsmaður

100. þing, 1978–1979

 1. Landflutningasjóður, 17. maí 1979

99. þing, 1977–1978

 1. Búnaðarfræðsla, 15. febrúar 1978
 2. Eftirlit með framleiðslu á fóðurvörum, 18. apríl 1978
 3. Grænfóðursverksmiðjur, 3. maí 1978
 4. Stofnlánadeild landbúnaðarins, 11. apríl 1978

98. þing, 1976–1977

 1. Innflutningur á olíupramma, 2. desember 1976
 2. Mat á sláturafurðum, 10. mars 1977
 3. Póst- og símamál, 17. febrúar 1977
 4. Sauðfjárbaðanir, 30. nóvember 1976
 5. Vegalög, 9. nóvember 1976

97. þing, 1975–1976

 1. Afréttamálefni, 3. febrúar 1976
 2. Ábúðarlög, 5. maí 1976
 3. Búnaðarbanki Íslands, 11. mars 1976
 4. Ferðamál, 6. apríl 1976
 5. Flokkun og mat á gærum, 3. febrúar 1976
 6. Flokkun og mat ullar, 3. febrúar 1976
 7. Framleiðsluráð landbúnaðarins, 17. desember 1975
 8. Hafnalög, 4. maí 1976
 9. Jarðalög, 29. apríl 1976
 10. Kafarastörf, 22. október 1975
 11. Sauðfjárbaðanir, 23. febrúar 1976
 12. Vegalög, 17. maí 1976

96. þing, 1974–1975

 1. Afréttamálefni, 3. apríl 1975
 2. Hefting landbrots, 3. apríl 1975
 3. Kafarastörf, 14. maí 1975
 4. Landgræðsla, 3. apríl 1975
 5. Vegalög, 6. desember 1974

95. þing, 1974

 1. Fjáröflun til vegagerðar, 20. ágúst 1974
 2. Happdrættislán ríkissjóðs til að fullgera Djúpveg, 25. júlí 1974
 3. Söluskattur, 30. ágúst 1974

94. þing, 1973–1974

 1. Ábúðarlög, 22. október 1973
 2. Dýralæknar, 11. mars 1974
 3. Fjáraukalög 1971, 20. febrúar 1974
 4. Fjárlög 1974, 11. október 1973
 5. Fjáröflun til vegagerðar, 28. mars 1974
 6. Gjaldaviðauki, 25. október 1973
 7. Heykögglaverksmiðjur ríkisins, 17. október 1973
 8. Jarðalög, 25. október 1973
 9. Jarðræktarlög, 4. mars 1974
 10. Kjarasamningar opinberra starfsmanna, 29. október 1973
 11. Kjarasamningar opinberra starfsmanna, 30. apríl 1974
 12. Launaskattur, 10. desember 1973
 13. Lántökuheimild fyrir ríkissjóð, 27. mars 1974
 14. Lántökuheimild vegna framkvæmda- og fjáröflunaráætlunar 1973, 15. nóvember 1973
 15. Lántökuheimildir erlendis, 5. mars 1974
 16. Lífeyrissjóður bænda, 5. apríl 1974
 17. Lífeyrissjóður sjómanna, 17. desember 1973
 18. Mat á sláturafurðum, 11. mars 1974
 19. Ríkisreikningurinn 1971, 20. febrúar 1974
 20. Sjálfskuldarábyrgð á lánum til kaupa á fiskiskipum, 12. nóvember 1973
 21. Skattaleg meðferð verðbréfa, 28. febrúar 1974
 22. Skattkerfisbreyting, 6. mars 1974
 23. Skráning og mat fasteigna, 10. desember 1973
 24. Stofnlánadeild landbúnaðarins, 4. mars 1974
 25. Tollskrá o.fl., 10. desember 1973

93. þing, 1972–1973

 1. Ábúðarlög, 12. apríl 1973
 2. Búfjárræktarlög, 9. nóvember 1972
 3. Fjáraukalög 1970, 7. febrúar 1973
 4. Fjárlög 1973, 11. október 1972
 5. Gjaldaviðauki, 13. nóvember 1972
 6. Heykögglaverksmiðjur ríkisins, 12. apríl 1973
 7. Jarðalög, 12. apríl 1973
 8. Kjarasamningar opinberra starfsmanna, 30. mars 1973
 9. Launaskattur, 13. desember 1972
 10. Launaskattur, 6. apríl 1973
 11. Lán vegna framkvæmdaáætlunar 1973, 13. desember 1972
 12. Lántaka Fiskveiðasjóðs Íslands o.fl., 14. nóvember 1972
 13. Lífeyrissjóður barnakennara, 7. desember 1972
 14. Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins, 6. apríl 1973
 15. Ríkisreikningurinn 1970, 7. febrúar 1973
 16. Samningur um aðstoð í skattamálum, 7. desember 1972
 17. Stofnlánadeild landbúnaðarins, 7. apríl 1973
 18. Tekjuskattur og eignarskattur, 13. nóvember 1972
 19. Tollheimta og tolleftirlit, 6. apríl 1973
 20. Tollskrá o.fl., 13. nóvember 1972
 21. Tollskrá o.fl., 15. mars 1973

92. þing, 1971–1972

 1. Fjáraukalög 1969, 12. október 1971
 2. Fjárlög 1972, 12. október 1971
 3. Framleiðnisjóður landbúnaðarins, 2. mars 1972
 4. Framleiðsluráð landbúnaðarins, 10. apríl 1972
 5. Gjaldaviðauki, 18. október 1971
 6. Happdrættislán vegna vega- og brúargerða á Skeiðarársandi, 25. nóvember 1971
 7. Innflutningur búfjár, 18. október 1971
 8. Innlent lán, 9. nóvember 1971
 9. Jarðeignasjóður, 13. desember 1971
 10. Jarðræktarlög, 13. apríl 1972
 11. Lán til kaupa á skuttogurum, 2. febrúar 1972
 12. Lán vegna framkvæmdaáætlunar 1972, 28. apríl 1972
 13. Lántaka vegna kaupa á þyrlu og viðgerðar á varðskipinu Þór, 2. febrúar 1972
 14. Lífeyrissjóður bænda, 2. febrúar 1972
 15. Lífeyrissjóður sjómanna, 13. mars 1972
 16. Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins, 13. mars 1972
 17. Mat á sláturafurðum, 18. október 1971
 18. Ríkisreikningurinn 1969, 12. október 1971
 19. Ríkisreikningurinn 1970, 17. maí 1972
 20. Tekjuskattur og eignarskattur, 13. desember 1971
 21. Vörugjald, 8. desember 1971

91. þing, 1970–1971

 1. Tollskrá (br. 1/1970) , 2. febrúar 1971

90. þing, 1969–1970

 1. Söluskattur, 30. október 1969
 2. Tekjuskattur og eignarskattur, 30. október 1969
 3. Tekjustofnar sveitarfélaga, 10. apríl 1970

89. þing, 1968–1969

 1. Söluskattur, 27. nóvember 1968
 2. Tekjuskattur og eignarskattur, 27. nóvember 1968

88. þing, 1967–1968

 1. Sala Grísatungu í Stafholtstungnahreppi, 29. janúar 1968
 2. Vegalög, 9. nóvember 1967

83. þing, 1962–1963

 1. Ríkisábyrgðir, 12. október 1962

82. þing, 1961–1962

 1. Ríkisábyrgðir, 21. febrúar 1962
 2. Skólakostnaður, 26. febrúar 1962

81. þing, 1960–1961

 1. Vega- og brúarsjóður, 25. október 1960

Meðflutningsmaður

100. þing, 1978–1979

 1. Þingsköp Alþingis, 16. október 1978

93. þing, 1972–1973

 1. Neyðarráðstafanir vegna jarðelda á Heimaey, 7. febrúar 1973

91. þing, 1970–1971

 1. Byggðajafnvægisstofnun ríkisins og ráðstafanir að verndun og eflingu (og koma í veg fyrir eyðingu lífvænlegra byggðarlaga), 16. nóvember 1970
 2. Orkulög (br. 58/1967), 26. október 1970
 3. Orkulög (br. 58/1967), 19. nóvember 1970
 4. Stofnlánadeild landbúnaðarins (br. 75/1962, landnám, ræktun og byggingar í sveitum), 4. nóvember 1970
 5. Verkfræðiráðunautar ríkisins (á Vestur-, Norður-, Austur- og Suðurlandi), 30. nóvember 1970
 6. Þingfararkaup alþingismanna, 23. mars 1971

90. þing, 1969–1970

 1. Byggðajafnvægisstofnun ríkisins (verndunar og eflingu landsb. og hindra eyðingu lífv. byggðarl.), 20. október 1969
 2. Iðnlánasjóður, 22. október 1969
 3. Lífeyrissjóður bænda, 28. apríl 1970
 4. Læknalög, 29. október 1969
 5. Orkulög, 13. apríl 1970
 6. Tekjuskattur og eignarskattur, 23. október 1969
 7. Tekjuskattur og eignarskattur, 4. nóvember 1969
 8. Tekjuskattur og eignarskattur, 10. apríl 1970

89. þing, 1968–1969

 1. Húsnæðismálastofnun ríkisins, 12. desember 1968
 2. Verndun og efling landsbyggðar, 4. nóvember 1968
 3. Vísitölutryggð spariskírteini vegna Byggingarsjóðs ríkisins, 29. apríl 1969

88. þing, 1967–1968

 1. Áburðarverksmiðja ríkisins, 20. febrúar 1968
 2. Stofnlánadeild landbúnaðarins, 19. desember 1967
 3. Tollskrá, 20. desember 1967

87. þing, 1966–1967

 1. Hafnargerðir og lendingarbætur, 18. október 1966
 2. Iðnlánasjóður, 17. nóvember 1966
 3. Sala níu jarða og grasbýla í Neshreppi utan Ennis og Lækjardals í Öxarfjarðarhreppi, 7. mars 1967
 4. Stofnlánadeild landbúnaðarins, 12. apríl 1967
 5. Verndun og efling landsbyggðar, 9. febrúar 1967

86. þing, 1965–1966

 1. Hafnargerðir og lendingarbætur, 2. mars 1966
 2. Héraðsskólar, 13. október 1965
 3. Iðnlánasjóður, 3. mars 1966
 4. Jafnvægi í byggð landsins (sérstakar ráðstafanir), 14. október 1965
 5. Raforkuveitur, 20. október 1965
 6. Sala fjögurra jarða í Neshreppi utan Ennis, 2. mars 1966

85. þing, 1964–1965

 1. Áburðarverksmiðja, 24. febrúar 1965
 2. Eftirlaun alþingismanna, 29. apríl 1965
 3. Hafnargerð, 27. október 1964
 4. Héraðsskólar, 3. mars 1965
 5. Jafnvægi í byggð landsins, 21. október 1964
 6. Jarðræktarlög, 5. nóvember 1964
 7. Lækkun skatta og útsvara, 19. október 1964
 8. Vaxtalækkun, 13. október 1964

84. þing, 1963–1964

 1. Aðstoð til vatnsveitna, 30. október 1963
 2. Áburðarverksmiðja ríkisins, 5. maí 1964
 3. Efnahagsmál, 30. janúar 1964
 4. Jafnvægi í byggð landsins, 16. október 1963
 5. Seðlabanki Íslands, 16. október 1963
 6. Vaxtalækkun o.fl., 16. október 1963

83. þing, 1962–1963

 1. Aðstoð til vatnsveitna, 4. mars 1963
 2. Efnahagsmál, 12. október 1962
 3. Efnahagsmál, 6. nóvember 1962
 4. Hámark útlánsvaxta, 27. mars 1963
 5. Innflutningsgjald af heimilisvélum, 25. október 1962
 6. Jafnvægi í byggð landsins, 8. nóvember 1962
 7. Seðlabanki Íslands, 26. mars 1963
 8. Sjúkrahúsalög, 20. mars 1963

82. þing, 1961–1962

 1. Efnahagsmál, 12. október 1961
 2. Eyðing svartbaks, 21. nóvember 1961
 3. Lántaka vegna Landsspítalans, 19. desember 1961

81. þing, 1960–1961

 1. Efnahagsmál, 12. október 1960
 2. Eyðing svartbaks, 21. febrúar 1961
 3. Lántaka til hafnarframkvæmda, 14. október 1960

80. þing, 1959–1960

 1. Bifreiðaskattur o.fl., 24. nóvember 1959
 2. Lántökuheimild til hafnarframkvæmda, 26. nóvember 1959

78. þing, 1958–1959

 1. Rithöfundaréttur og prentréttur, 31. október 1958

77. þing, 1957–1958

 1. Girðingalög, 12. nóvember 1957

76. þing, 1956–1957

 1. Girðingalög, 4. desember 1956