Jón Bjarnason: frumvörp

1. flutningsmaður

141. þing, 2012–2013

 1. Fjármálafyrirtæki (aðskilnaður fjárfestingarbanka og viðskiptabanka) , 13. nóvember 2012
 2. Framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum (afurðir svína) , 3. desember 2012

140. þing, 2011–2012

 1. Framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum (afurðir svína) , 16. apríl 2012
 2. Matvæli (takmörkun á gildissviði laganna, reglugerðarheimild, EES-reglur) , 18. október 2011
 3. Matvæli (heimildir Matvælastofnunar, kærufrestur, EES-reglur) , 12. desember 2011

139. þing, 2010–2011

 1. Hagþjónusta landbúnaðarins o.fl. (afnám stofnunarinnar) , 14. mars 2011
 2. Lax- og silungsveiði (innlausn veiðiréttar og breytt skipan matsnefndar) , 11. nóvember 2010
 3. Skeldýrarækt (heildarlög) , 11. nóvember 2010
 4. Skiptaverðmæti og greiðslumiðlun innan sjávarútvegsins (afnám greiðslumiðlunar, innheimta félagsgjalda) , 7. apríl 2011
 5. Stjórn fiskveiða (strandveiðar, aflamark, veiðigjald o.fl.) , 19. maí 2011
 6. Stjórn fiskveiða (heildarlög) , 19. maí 2011
 7. Umgengni um nytjastofna sjávar (skil á vigtar- og ráðstöfunarskýrslum) , 11. nóvember 2010
 8. Útflutningur hrossa (heildarlög) , 20. janúar 2011

138. þing, 2009–2010

 1. Endurskoðun á undanþágum frá I. kafla I. viðauka við EES-samninginn (matvælalöggjöf, EES-reglur, breyting ýmissa laga) , 8. október 2009
 2. Framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum (viðurlög, heimavinnsla og aðilaskipti að greiðslumarki í mjólkurframleiðslu) , 10. júní 2010
 3. Hvalir (heildarlög) , 12. apríl 2010
 4. Innflutningur dýra (djúpfryst svínasæði) , 6. nóvember 2009
 5. Lax- og silungsveiði (atkvæðisréttur eigenda eyðijarða í veiðifélögum) , 6. nóvember 2009
 6. Skeldýrarækt (heildarlög) , 31. mars 2010
 7. Stjórn fiskveiða (rýmkun frístundaveiða, aukin veiðiskylda o.fl.) , 10. nóvember 2009
 8. Stjórn fiskveiða (strandveiðar) , 4. febrúar 2010
 9. Stjórn fiskveiða (byggðakvóti) , 4. mars 2010
 10. Umgengni um nytjastofna sjávar (skil á vigtar- og ráðstöfunarskýrslum) , 12. apríl 2010
 11. Veiðieftirlitsgjald (strandveiðigjald) , 4. febrúar 2010

137. þing, 2009

 1. Endurskoðun á undanþágum frá I. kafla I. viðauka við EES-samninginn (matvælalöggjöf, EES-reglur) , 8. júlí 2009
 2. Framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum (samningsbundnar greiðslur til bænda) , 25. maí 2009
 3. Hvalir (heildarlög) , 16. júní 2009
 4. Stjórn fiskveiða (strandveiðar) , 25. maí 2009

136. þing, 2008–2009

 1. Bráðabirgðagreiðsluheimildir úr ríkissjóði og heimildir til lántöku í byrjun árs 2009, 22. desember 2008
 2. Fjármálafyrirtæki (sparisjóðir) , 15. október 2008

135. þing, 2007–2008

 1. Brottfall heimildar til sölu á hlut ríkissjóðs í Hitaveitu Akraness og Borgarfjarðar, 7. nóvember 2007
 2. Fjáraukalög 2008 (efling löggæslu) , 31. mars 2008
 3. Fjármálafyrirtæki (sparisjóðir) , 8. maí 2008
 4. Framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum (beingreiðslur til kúabúa) , 31. mars 2008
 5. Jarðalög (kaup bújarða) , 1. apríl 2008
 6. Raforkuver (brottfall heimildar fyrir Villinganesvirkjun) , 11. febrúar 2008

133. þing, 2006–2007

 1. Fjárreiður ríkisins (fjáraukalög) , 3. nóvember 2006
 2. Framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum (beingreiðslur til kúabúa) , 12. október 2006
 3. Jarðalög (kaup bújarða) , 12. október 2006

132. þing, 2005–2006

 1. Framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum (beingreiðslur til kúabænda) , 4. október 2005
 2. Jarðalög (kaup bújarða) , 6. apríl 2006
 3. Raforkuver (brottfall heimildar fyrir Villinganesvirkjun) , 10. apríl 2006

131. þing, 2004–2005

 1. Framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum (beingreiðslur til kúabúa) , 7. mars 2005
 2. Jarðalög (kaup bújarða) , 7. mars 2005

127. þing, 2001–2002

 1. Fjáraukalög 2001, 3. október 2001
 2. Fjárreiður ríkisins (fjáraukalög) , 2. október 2001

126. þing, 2000–2001

 1. Fjáraukalög 2001, 18. maí 2001
 2. Fjárreiður ríkisins (fjáraukalög) , 3. apríl 2001

Meðflutningsmaður

141. þing, 2012–2013

 1. Alþjóðleg þróunarsamvinna Íslands (hlutverk þróunarsamvinnunefndar), 28. nóvember 2012
 2. Niðurgreiðslur húshitunarkostnaðar (útreikningur fjárhæða, fjármögnun niðurgreiðslna), 18. október 2012
 3. Réttur verkafólks til uppsagnarfrests frá störfum og til launa vegna sjúkdóms og slysaforfalla (rökstuðningur, miskabætur), 5. nóvember 2012

136. þing, 2008–2009

 1. Barnaverndarlög (bann við líkamlegum refsingum o.fl.), 7. október 2008
 2. Breyting á lagaákvæðum um húsafriðun (aldursákvæði og hverfisvernd), 8. október 2008
 3. Efnahagsstofnun (heildarlög), 3. október 2008
 4. Eftirlaun forseta Íslands, ráðherra, alþingismanna og hæstaréttardómara, o.fl. (eftirlaunaréttur og skerðing launa), 6. nóvember 2008
 5. Fjármálafyrirtæki (kaup viðskiptabanka á hlutabréfum), 3. október 2008
 6. Háskóli á Ísafirði, 6. október 2008
 7. Heimild til fjárveitingar úr ríkissjóði vegna sérstakra aðstæðna á fjármálamarkaði (kyrrsetning eigna), 24. nóvember 2008
 8. Húsnæðismál (endurfjármögnun lána frá viðskiptabönkum), 3. október 2008
 9. Kosningar til Alþingis (persónukjör), 2. mars 2009
 10. Ríkisendurskoðun (bættur aðgangur fjárlaganefndar að upplýsingum), 12. mars 2009
 11. Tekjuskattur (hlutfall fjármagnstekjuskatts), 19. desember 2008
 12. Tekjuskattur (reiknað endurgjald fjármagnstekjuhafa), 19. desember 2008
 13. Tekjuskattur (þrepaskipt álag á háar tekjur), 19. desember 2008
 14. Vextir og verðtrygging (hámark vaxta af verðtryggðum lánum), 17. nóvember 2008
 15. Virðisaukaskattur (hækkuð endurgreiðsla vegna vinnu á byggingarstað), 20. janúar 2009
 16. Virðisaukaskattur (samræming málsliða), 10. mars 2009
 17. Virðisaukaskattur (brottfall ákvæðis um löggilta aðila), 6. apríl 2009

135. þing, 2007–2008

 1. Breyting á lagaákvæðum um húsafriðun (aldursákvæði og hverfisvernd), 4. október 2007
 2. Brottfall vatnalaga, 2. október 2007
 3. Fjármálafyrirtæki (kaup viðskiptabanka á hlutabréfum), 9. september 2008
 4. Framhaldsskólar (afnám innritunar- og efnisgjalda), 4. október 2007
 5. Raforkulög (aðgengilegir orkusölusamningar), 4. október 2007
 6. Ráðstafanir í efnahagsmálum, 13. mars 2008
 7. Stjórn fiskveiða (brottfall laganna og ný heildarlög), 31. október 2007

133. þing, 2006–2007

 1. Almenn hegningarlög o.fl. (mansal, fórnarlambavernd), 9. október 2006
 2. Hollustuhættir og mengunarvarnir og mat á umhverfisáhrifum (kæruréttur), 10. október 2006
 3. Jarðalög (veðtökuheimildir óðalsbænda), 30. nóvember 2006
 4. Meðferð opinberra mála og almenn hegningarlög (brottvísun og heimsóknarbann), 10. október 2006
 5. Ríkisútvarpið (stjórn, afnotagjöld), 4. október 2006
 6. Sveitarstjórnarlög (áheyrnarfulltrúar í nefndum), 1. nóvember 2006
 7. Tekjuskattur (hlutfall fjármagnstekjuskatts), 10. október 2006
 8. Virðisaukaskattur (almenningsvagnar), 9. nóvember 2006

132. þing, 2005–2006

 1. Atvinnuréttindi útlendinga (tímabundið atvinnuleyfi o.fl.), 12. október 2005
 2. Byggðastofnun, 20. febrúar 2006
 3. Hollustuhættir og mengunarvarnir og mat á umhverfisáhrifum (kæruréttur), 4. október 2005
 4. Jöfn staða og jafn réttur kvenna og karla (upplýsingaskylda, málshöfðunarheimild), 10. október 2005
 5. Meðferð opinberra mála og almenn hegningarlög (brottvísun og heimsóknarbann), 10. október 2005
 6. Réttur verkafólks til uppsagnarfrests frá störfum (rökstuðningur og miskabætur), 13. október 2005
 7. Ríkisútvarpið (stjórn, afnotagjöld), 4. október 2005
 8. Starfskjör launafólks og skyldutrygging lífeyrisréttinda (erlendir starfsmenn), 12. október 2005
 9. Tekjustofnar sveitarfélaga (hámark útsvarsheimildar), 13. október 2005
 10. Vegalög (öryggi, staðlar og vegrýni), 5. apríl 2006

131. þing, 2004–2005

 1. Atvinnuréttindi útlendinga (tímabundið atvinnuleyfi o.fl.), 5. október 2004
 2. Áfengislög (auglýsingar), 7. október 2004
 3. Fjáraukalög 2005 (Byggðastofnun og Nýsköpunarsjóður), 16. febrúar 2005
 4. Fjármálafyrirtæki (atkvæðamagn í sparisjóði), 5. október 2004
 5. Jöfn staða og jafn réttur kvenna og karla (upplýsingaskylda, málshöfðunarheimild), 8. mars 2005
 6. Meðferð opinberra mála og almenn hegningarlög (brottvísun og heimsóknarbann), 5. október 2004
 7. Réttur verkafólks til uppsagnarfrests frá störfum (rökstuðningur og miskabætur), 10. mars 2005
 8. Ríkisútvarpið (stjórnsýsla, afnotagjald), 17. mars 2005
 9. Sala ríkissjóðs á hlutafé í Landssíma Íslands hf. (frestun á sölu), 4. október 2004
 10. Starfskjör launafólks og skyldutrygging lífeyrisréttinda (erlendir starfsmenn), 17. mars 2005
 11. Tekjuskattur og eignarskattur (hlutfall fjármagnstekjuskatts), 6. október 2004
 12. Tekjustofnar sveitarfélaga (álagning útsvars), 14. október 2004
 13. Útlendingar (dvalarleyfi, búsetuleyfi), 5. október 2004
 14. Vegalög (öryggi, staðlar), 4. október 2004

130. þing, 2003–2004

 1. Atvinnuréttindi útlendinga (tímabundið atvinnuleyfi o.fl.), 9. mars 2004
 2. Dýralæknar og heilbrigðisþjónusta við dýr (Vestmannaeyjabær), 31. mars 2004
 3. Framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum (sauðfjárbændur), 4. desember 2003
 4. Jöfn staða og jafn réttur kvenna og karla (upplýsingaskylda, málshöfðunarheimild), 9. febrúar 2004
 5. Meðferð opinberra mála og almenn hegningarlög (brottvísun og heimsóknarbann), 2. október 2003
 6. Sala ríkissjóðs á hlutafé í Landsíma Íslands hf. (frestun á sölu), 5. apríl 2004
 7. Stjórn fiskveiða (sóknardagar handfærabáta), 28. janúar 2004
 8. Tollalög (landbúnaðarhráefni), 11. desember 2003
 9. Útlendingar (dvalarleyfi, búsetuleyfi o.fl.), 9. mars 2004
 10. Vegalög (öryggi, staðlar), 14. apríl 2004

128. þing, 2002–2003

 1. Viðskiptabankar og sparisjóðir (stofnfjárhlutir), 3. október 2002

127. þing, 2001–2002

 1. Tollalög (aðaltollhafnir), 6. desember 2001
 2. Tollalög (aðaltollhafnir), 31. janúar 2002

126. þing, 2000–2001

 1. Bann við notkun farsíma án handfrjáls búnaðar við akstur (breyting ýmissa laga), 21. nóvember 2000
 2. Dómstólar (skipun hæstaréttardómara), 8. febrúar 2001

125. þing, 1999–2000

 1. Atvinnuréttindi skipstjórnarmanna, 13. apríl 2000
 2. Atvinnuréttindi vélfræðinga, vélstjóra og vélavarða, 13. apríl 2000
 3. Bann við notkun farsíma án handfrjáls búnaðar við akstur (breyting ýmissa laga), 3. apríl 2000
 4. Meðferð opinberra mála, 12. nóvember 1999