Sigríður A. Þórðardóttir: frumvörp

1. flutningsmaður

132. þing, 2005–2006

 1. Dýravernd (EES-reglur, bann við tilraunum á dýrum við prófun snyrtivara) , 14. nóvember 2005
 2. Hollustuhættir og mengunarvarnir (úttekt faggilts aðila) , 14. nóvember 2005
 3. Landmælingar og grunnkortagerð (heildarlög) , 27. mars 2006
 4. Náttúruvernd (efnistaka úr gömlum námum) , 10. október 2005
 5. Skráning losunar gróðurhúsalofttegunda (heildarlög) , 3. apríl 2006
 6. Stuðningur við framkvæmdir sveitarfélaga í fráveitumálum (gildistími laganna o.fl.) , 14. nóvember 2005
 7. Umhverfismat áætlana, 18. nóvember 2005
 8. Upplýsingaréttur um umhverfismál (EES-reglur) , 18. október 2005
 9. Úrvinnslugjald (reiknireglur, endurgreiðsla og lækkun gjalds) , 10. október 2005
 10. Úrvinnslugjald (verkaskipting Úrvinnslusjóðs og sveitarfélaga o.fl.) , 3. apríl 2006

131. þing, 2004–2005

 1. Framkvæmdir sveitarfélaga í fráveitumálum (fráveituframkvæmdir einkaaðila) , 1. apríl 2005
 2. Hollustuhættir og mengunarvarnir (hollustuháttaráð) , 14. október 2004
 3. Mat á umhverfisáhrifum og skipulags- og byggingarlög (matsferli, málskotsréttur, úrskurðarnefnd o.fl.) , 25. október 2004
 4. Náttúruvernd (eldri námur) , 13. október 2004
 5. Upplýsingaréttur um umhverfismál (EES-reglur) , 26. apríl 2005
 6. Úrvinnslugjald (fjárhæðir, gjaldskylda o.fl.) , 30. nóvember 2004
 7. Úrvinnslugjald (vaxtatekjur og frestun umbúðagjalds) , 31. mars 2005
 8. Veðurþjónusta, 13. október 2004
 9. Vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og villtum spendýrum (rjúpnaveiðar, sölubann og takmörkun veiða) , 3. febrúar 2005
 10. Verndun Þingvallavatns og vatnasviðs þess, 9. nóvember 2004

126. þing, 2000–2001

 1. Kristnihátíðarsjóður, 16. desember 2000

119. þing, 1995

 1. Útvarpslög (gerð og notkun myndlykla) , 8. júní 1995

Meðflutningsmaður

130. þing, 2003–2004

 1. Almannatryggingar (meðlög, EES-reglur), 23. apríl 2004

128. þing, 2002–2003

 1. Erfðafjárskattur (flatur skattur), 26. nóvember 2002

127. þing, 2001–2002

 1. Bótaábyrgð vegna tjóns af notkun loftfars vegna hernaðaraðgerða, hryðjuverka eða áþekkra atvika (framlenging ábyrgðar), 4. apríl 2002
 2. Tekjuskattur og eignarskattur (arður frá veiðifélögum), 8. október 2001
 3. Virðisaukaskattur og tryggingagjald (reikningshald í erlendum gjaldmiðli), 7. mars 2002

126. þing, 2000–2001

 1. Tekjuskattur og eignarskattur (stofnverð hlutabréfa í sparisjóði), 17. maí 2001
 2. Verðbréfaviðskipti, rafræn eignarskráning verðbréfa og hlutafélög (safnskráning), 15. desember 2000
 3. Viðskiptabankar og sparisjóðir (stjórnir sparisjóða), 17. október 2000

125. þing, 1999–2000

 1. Fjáröflun til vegagerðar (bifreiðar fatlaðra), 7. desember 1999
 2. Hjúskaparlög (ellilífeyrisréttindi), 7. desember 1999
 3. Vaxtalög (regluheimildir), 20. mars 2000

123. þing, 1998–1999

 1. Fjáröflun til vegagerðar (sérútbúnar bifreiðar fatlaðra), 4. desember 1998
 2. Happdrætti Dvalarheimilis aldraðra sjómanna (peningavinningar), 17. nóvember 1998
 3. Hjúskaparlög (ellilífeyrisréttindi), 2. nóvember 1998
 4. Landsvirkjun (eignarhlutur í fyrirtækjum), 5. mars 1999
 5. Virðisaukaskattur (útihátíðir), 6. janúar 1999
 6. Vöruhappdrætti fyrir Samband íslenskra berklasjúklinga (peningavinningar), 17. nóvember 1998

122. þing, 1997–1998

 1. Hafnalög (fjárskuldbinding ríkissjóðs), 17. febrúar 1998
 2. Virðisaukaskattur (útihátíðir), 25. mars 1998

121. þing, 1996–1997

 1. Aðgangur að sjúkraskrám o.fl., 12. maí 1997
 2. Félagsleg aðstoð, 15. maí 1997
 3. Hjúskaparlög (ellilífeyrisréttindi), 18. nóvember 1996
 4. Húsnæðissparnaðarreikningar (heildarlög), 6. nóvember 1996
 5. Umferðarlög (hlífðarhjálmar fyrir hjólreiðar), 8. október 1996

120. þing, 1995–1996

 1. Almannatryggingar (sérfæði), 6. maí 1996
 2. Einkaleyfi (viðbótarvottorð um vernd lyfja), 21. maí 1996
 3. Hjúskaparlög (ellilífeyrisréttindi), 19. október 1995
 4. Réttarstaða kjörbarna og foreldra þeirra (breyting ýmissa laga), 5. október 1995
 5. Umferðarlög (hlífðarhjálmar við hjólreiðar), 16. nóvember 1995

118. þing, 1994–1995

 1. Heilbrigðisþjónusta (heilsuverndarstarf í Reykjavík), 9. desember 1994
 2. Hjúskaparlög (ellilífeyrisréttindi hjóna), 22. nóvember 1994
 3. Lyfjalög (lyfsala dýralækna, eftirlit, hámarksverð o.fl.), 21. nóvember 1994
 4. Réttur til veiða í efnahagslögsögu Íslands (löndun erlendra veiðiskipa), 7. desember 1994
 5. Vátryggingastarfsemi (vátryggingarskuld, ársuppgjör 1995), 15. desember 1994

117. þing, 1993–1994

 1. Lífeyrisréttindi hjóna, 25. nóvember 1993
 2. Réttur til veiða í efnahagslögsögu Íslands (löndun erlendra veiðiskipa), 29. mars 1994
 3. Slysavarnaráð, 18. nóvember 1993
 4. Umferðarlög (hlífðarhjálmar við hjólreiðar), 1. mars 1994

116. þing, 1992–1993

 1. Almannatryggingar (endurgreiðsla kostnaðar við læknishjálp og lyf), 6. maí 1993
 2. Eiturefni og hættuleg efni (ósoneyðandi efni), 25. mars 1993
 3. Heilbrigðisþjónusta (heilsuverndarstarf í Reykjavík), 17. desember 1992
 4. Lánsfjárlög 1992 (húsbréf), 2. desember 1992
 5. Lífeyrisréttindi hjóna, 30. mars 1993
 6. Málefni aldraðra (úthlutun úr framkvæmdasjóði), 20. október 1992