Þorsteinn Pálsson: frumvörp

1. flutningsmaður

123. þing, 1998–1999

 1. Almenn hegningarlög (refsiábyrgð lögaðila) , 14. október 1998
 2. Almenn hegningarlög (mútur til opinbers starfsmanns) , 14. október 1998
 3. Almenn hegningarlög (reynslulausn o.fl.) , 11. desember 1998
 4. Almenn hegningarlög (umhverfisbrot) , 10. febrúar 1999
 5. Eftirlit með útlendingum (forstjóri Útlendingaeftirlits o.fl.) , 10. febrúar 1999
 6. Embættiskostnaður sóknarpresta (samningur ríkis og kirkju) , 11. nóvember 1998
 7. Fangelsi og fangavist (samfélagsþjónusta) , 11. desember 1998
 8. Greiðsla ríkissjóðs á bótum til þolenda afbrota (skilyrði bótagreiðslu) , 10. febrúar 1999
 9. Kosningar til Alþingis (heildarlög) , 15. febrúar 1999
 10. Landhelgisgæsla Íslands (útboð) , 11. nóvember 1998
 11. Mannanöfn og hjúskaparlög (sjálfræðisaldur) , 16. október 1998
 12. Meðferð opinberra mála (réttarstaða brotaþola, endurupptaka mála o.fl.) , 14. desember 1998
 13. Meðferð, vinnsla og dreifing sjávarafurða (gildistaka EES-reglna) , 8. október 1998
 14. Meðferð, vinnsla og dreifing sjávarafurða (innflutningur lifandi sjávardýra) , 7. desember 1998
 15. Refsiábyrgð lögaðila vegna mútugreiðslu til opinbers starfsmanns, 14. október 1998
 16. Skaðabótalög (margfeldisstuðull við bótaútreikning o.fl.) , 2. nóvember 1998
 17. Stjórn fiskveiða (veiðileyfi o.fl.) , 9. desember 1998
 18. Útlendingar (heildarlög) , 5. mars 1999
 19. Vegabréf (heildarlög) , 11. nóvember 1998
 20. Veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands (grásleppuveiðar) , 9. desember 1998
 21. Þinglýsingalög (landskrá fasteigna o.fl.) , 16. febrúar 1999
 22. Ættleiðingar (heildarlög) , 2. febrúar 1999

122. þing, 1997–1998

 1. Almenn hegningarlög (tölvubrot) , 5. febrúar 1998
 2. Almenn hegningarlög (afnám varðhaldsrefsingar) , 4. mars 1998
 3. Almenn hegningarlög (fyrning sakar) , 4. mars 1998
 4. Áfengislög (heildarlög) , 17. febrúar 1998
 5. Dómstólar, 20. október 1997
 6. Fangelsi og fangavist (heilbrigðisþjónusta, vistun gæsluvarðhaldsfanga og samfélagsþjónusta) , 19. nóvember 1997
 7. Gjaldþrotaskipti (tilkynningar skiptastjóra) , 27. janúar 1998
 8. Íslenskur ríkisborgararéttur (afgreiðsla umsókna o.fl.) , 2. desember 1997
 9. Kjaramál fiskimanna, 24. mars 1998
 10. Kvótaþing, 24. mars 1998
 11. Lögmenn (heildarlög) , 6. október 1997
 12. Lögreglulög (samstarf lögregluliða, valnefnd Lögregluskólans o.fl.) , 5. febrúar 1998
 13. Lögreglulög (eftirlit með meðferð áfengis) , 4. mars 1998
 14. Mannréttindasáttmáli Evrópu (samningsviðauki nr. 11) , 12. febrúar 1998
 15. Meðferð og eftirlit sjávarafurða (gildistaka EES-reglna) , 16. október 1997
 16. Meðferð opinberra mála (sektarinnheimta) , 5. febrúar 1998
 17. Meðferð, vinnsla og dreifing sjávarafurða (heildarlög) , 10. mars 1998
 18. Skaðabótalög (endurskoðun laganna) , 6. október 1997
 19. Sóknargjöld, kirkjugarðar, greftrun og líkbrennsla (millifærsla gjalda) , 2. desember 1997
 20. Stjórn fiskveiða (hámark aflahlutdeildar) , 23. október 1997
 21. Stjórn fiskveiða (endurnýjunarreglur fiskiskipa) , 17. nóvember 1997
 22. Stjórn fiskveiða (veiðiheimildir krókabáta) , 20. nóvember 1997
 23. Stjórn fiskveiða (færsla aflaheimilda milli skipa og veiðiskylda) , 24. mars 1998
 24. Stjórn veiða úr norsk-íslenska síldarstofninum, 31. mars 1998
 25. Stofnun hlutafélags um síldarútvegsnefnd, 12. mars 1998
 26. Stöðvun verkfalla á fiskiskipaflotanum, 9. febrúar 1998
 27. Umferðarlög (ábyrgðar- og slysatryggingar) , 21. október 1997
 28. Umferðarlög (ábyrgðar- og slysatryggingar, síðara frv.) , 5. desember 1997
 29. Umferðarlög (öndunarsýni) , 5. febrúar 1998
 30. Veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands (skilgreining togveiðisvæða) , 5. desember 1997
 31. Veiðar og vinnsla erlendra skipa í fiskveiðilandhelgi Íslands (heildarlög) , 5. desember 1997
 32. Veiting ríkisborgararéttar (fyrra stjfrv.) , 19. nóvember 1997
 33. Veiting ríkisborgararéttar (síðara stjfrv.) , 18. mars 1998
 34. Verðlagsstofa skiptaverðs, 24. mars 1998
 35. Vopnalög, 20. október 1997
 36. Þróunarsjóður sjávarútvegsins (úrelding krókabáta) , 20. nóvember 1997

121. þing, 1996–1997

 1. Almenn hegningarlög (barnaklám) , 2. október 1996
 2. Almenn hegningarlög (vernd gegn mismunun) , 28. október 1996
 3. Almenn hegningarlög (fíkniefni, þvætti) , 21. nóvember 1996
 4. Almenn hegningarlög (punktakerfi) , 20. desember 1996
 5. Áfengislög (leyfi til áfengisveitinga) , 7. apríl 1997
 6. Biskupskosning (kosningarréttur við biskupskjör) , 3. febrúar 1997
 7. Eignarréttur og afnotaréttur fasteigna (EES-reglur) , 9. desember 1996
 8. Fasteigna-, fyrirtækja- og skipasala (heildarlög) , 2. október 1996
 9. Fiskveiðar utan lögsögu Íslands (heildarlög) , 8. október 1996
 10. Happdrætti Dvalarheimilis aldraðra sjómanna (rekstrarleyfi) , 10. mars 1997
 11. Helgidagafriður (heildarlög) , 2. október 1996
 12. Lögmenn (heildarlög) , 20. desember 1996
 13. Lögræðislög (heildarlög) , 10. mars 1997
 14. Meðferð opinberra mála (réttarstaða handtekinna manna o.fl.) , 2. október 1996
 15. Meðferð sjávarafurða (innflutningur, landamærastöðvar) , 21. mars 1997
 16. Samningsveð, 13. desember 1996
 17. Skemmtanahald, 7. apríl 1997
 18. Skipan prestakalla (starfsþjálfun guðfræðikandídata) , 16. desember 1996
 19. Skiptaverðmæti og greiðslumiðlun (stofnfjársjóður o.fl.) , 13. mars 1997
 20. Staða þjóðkirkjunnar, 3. febrúar 1997
 21. Umferðarlög (EES-reglur, vegheiti o.fl.) , 8. október 1996
 22. Umferðarlög (ölvunarakstur, vátryggingarfjárhæðir o.fl.) , 21. mars 1997
 23. Veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands (heildarlög) , 21. mars 1997
 24. Veiting ríkisborgararéttar (fyrra stjfrv.) , 5. nóvember 1996
 25. Veiting ríkisborgararéttar (síðara stjfrv.) , 10. mars 1997
 26. Vopnalög, 28. apríl 1997
 27. Þróunarsjóður sjávarútvegsins, 19. nóvember 1996
 28. Öryggisþjónusta, 21. mars 1997

120. þing, 1995–1996

 1. Almenn hegningarlög (alþjóðasamningur um bann við pyndingum) , 12. október 1995
 2. Almenn hegningarlög (barnaklám, samkynhneigð) , 21. febrúar 1996
 3. Fasteigna-, fyrirtækja- og skipasala (heildarlög) , 27. febrúar 1996
 4. Fiskveiðar utan lögsögu Íslands, 13. maí 1996
 5. Fullnusta erlendra ákvarðana um forsjá barna, 16. október 1995
 6. Fullvinnsla botnfiskafla um borð í veiðiskipum (nýting afla o.fl.) , 10. apríl 1996
 7. Helgidagafriður (heildarlög) , 14. febrúar 1996
 8. Lögreglulög (heildarlög) , 22. mars 1996
 9. Mannanöfn (heildarlög) , 12. október 1995
 10. Meðferð opinberra mála (dómtúlkar, handteknir menn og gæsluvarðhaldsfangar) , 8. febrúar 1996
 11. Meðferð opinberra mála (ákæruvald) , 22. mars 1996
 12. Réttaraðstoð við einstaklinga sem leita nauðasamninga, 7. mars 1996
 13. Réttur til veiða í efnahagslögsögu Íslands (erlend eignaraðild að skipum) , 12. febrúar 1996
 14. Samningsveð, 30. janúar 1996
 15. Staðfest samvist, 15. febrúar 1996
 16. Stjórn fiskveiða (sóknardagar krókabáta) , 12. desember 1995
 17. Stjórn fiskveiða (umframveiði síldar og hörpudisks) , 6. febrúar 1996
 18. Stjórn fiskveiða (veiðar krókabáta) , 21. mars 1996
 19. Tæknifrjóvgun, 16. nóvember 1995
 20. Umferðarlög (einkamerki) , 30. janúar 1996
 21. Umferðarlög (EES-reglur, vegheiti o.fl.) , 10. apríl 1996
 22. Umgengni um nytjastofna sjávar, 14. desember 1995
 23. Veiting prestakalla (heildarlög) , 30. janúar 1996
 24. Veiting ríkisborgararéttar (fyrra stjfrv.) , 16. nóvember 1995
 25. Veiting ríkisborgararéttar (síðara stjfrv.) , 26. febrúar 1996
 26. Þróunarsjóður sjávarútvegsins (úreldingarstyrkur krókabáta) , 12. desember 1995
 27. Þróunarsjóður sjávarútvegsins (úreldingarstyrkur til krókabáta) , 21. mars 1996

119. þing, 1995

 1. Aðskilnaður dómsvalds og umboðsvalds í héraði (dómarafulltrúar) , 22. maí 1995
 2. Áfengislög (innflutningur áfengis) , 18. maí 1995
 3. Meðferð og eftirlit sjávarafurða (vettvangsathugun eftirlitsmanna EFTA) , 30. maí 1995
 4. Stjórn fiskveiða (veiðar krókabáta o.fl.) , 30. maí 1995
 5. Úrskurðarnefnd sjómanna og útvegsmanna, 12. júní 1995
 6. Þróunarsjóður sjávarútvegsins (gjaldskylda krókabáta o.fl.) , 30. maí 1995

118. þing, 1994–1995

 1. Almenn hegningarlög (skattalagabrot) , 21. desember 1994
 2. Almenn hegningarlög (meiðyrði í garð opinbers starfsmanns) , 17. febrúar 1995
 3. Áfengislög (innflutningur á áfengi) , 7. desember 1994
 4. Barnalög (réttur til upplýsinga um barn o.fl.) , 29. desember 1994
 5. Greiðsla á bótum til þolenda afbrota, 14. febrúar 1995
 6. Lúganósamningurinn um fullnustu dóma í einkamálum, 21. desember 1994
 7. Mannanöfn (heildarlög) , 29. desember 1994
 8. Málflytjendur (fjárvarsla, starfsábyrgðartrygging) , 17. október 1994
 9. Neyðarsímsvörun, 29. desember 1994
 10. Opinber lögfræðiaðstoð, 21. febrúar 1995
 11. Réttur til veiða í efnahagslögsögu Íslands (erlend eignaraðild að skipum) , 13. febrúar 1995
 12. Samningsveð (heildarlög) , 17. október 1994
 13. Starfshættir þjóðkirkjunnar, 21. febrúar 1995
 14. Takmörkun á ráðstöfun síldar til bræðslu, 19. október 1994
 15. Umgengni um auðlindir sjávar, 21. febrúar 1995
 16. Veiting ríkisborgararéttar (fyrra stjfrv.) , 24. október 1994
 17. Veiting ríkisborgararéttar (síðara stjfrv.) , 30. janúar 1995
 18. Þróunarsjóður sjávarútvegsins (innflutningur úreltra skipa) , 5. desember 1994

117. þing, 1993–1994

 1. Áfengislög (upptaka bruggunaráhalda, afsláttarverð áfengis) , 29. mars 1994
 2. Álit EFTA-dómstólsins um skýringu samnings um EES, 18. október 1993
 3. Birting laga og stjórnvaldaerinda (reglur stjórnvalda og stofnana) , 29. mars 1994
 4. Happdrætti Háskóla Íslands (happdrættisvélar) , 1. mars 1994
 5. Hæstiréttur Íslands (tala fastra dómara, varadómarar, afgreiðsla kærumála) , 9. nóvember 1993
 6. Kirkjumálasjóður, 24. nóvember 1993
 7. Lögreglulög, 29. mars 1994
 8. Mannréttindasáttmáli Evrópu, 18. október 1993
 9. Málflytjendur (fjárvarsla, starfsábyrgðartrygging) , 8. mars 1994
 10. Meðferð einkamála (áfrýjun o.fl.) , 9. nóvember 1993
 11. Meðferð og eftirlit sjávarafurða (aðgreining afurða og gjald til Fiskistofu) , 23. nóvember 1993
 12. Meðferð opinberra mála (áfrýjun o.fl.) , 9. nóvember 1993
 13. Neyðarnúmer, 4. maí 1994
 14. Prestssetur, 24. nóvember 1993
 15. Ráðstöfun aflaheimilda Hagræðingarsjóðs, 14. desember 1993
 16. Réttarfar, atvinnuréttindi o.fl. (breyting ýmissa laga) , 18. október 1993
 17. Samfélagsþjónusta, 14. febrúar 1994
 18. Samningsveð (heildarlög) , 17. nóvember 1993
 19. Stjórn fiskveiða (lögbundin endurskoðun) , 14. desember 1993
 20. Stöðvun verkfalls fiskimanna (staðfesting bráðabirgðalaga) , 24. janúar 1994
 21. Söfnunarkassar, 1. mars 1994
 22. Uppboðsmarkaður fyrir sjávarafla (EES-reglur) , 23. nóvember 1993
 23. Veiting ríkisborgararéttar (fyrra stjfrv.) , 17. nóvember 1993
 24. Veiting ríkisborgararéttar (síðara stjfrv.) , 8. mars 1994
 25. Verðjöfnunarsjóður sjávarútvegsins, 6. desember 1993
 26. Þróunarsjóður sjávarútvegsins, 14. desember 1993

116. þing, 1992–1993

 1. Almenn hegningarlög (fíkniefnaviðskipti) , 10. febrúar 1993
 2. Almenn hegningarlög (refsidómar í öðru ríki) , 23. mars 1993
 3. Alþjóðleg samvinna um fullnustu refsidóma, 23. mars 1993
 4. Álit EFTA-dómstólsins um skýringu samnings um EES, 26. ágúst 1992
 5. Ávana- og fíkniefni (fíkniefnaviðskipti) , 10. febrúar 1993
 6. Fiskistofa (eftirlit með framleiðslu sjávarafurða) , 31. ágúst 1992
 7. Fjármálaráðstafanir á sviði dóms- og kirkjumálaráðuneytis, 8. desember 1992
 8. Gjald vegna ólögmæts sjávarafla (aðfararhæfi eldri úrskurða) , 11. mars 1993
 9. Hjúskaparlög (heildarlög) , 30. nóvember 1992
 10. Kirkjugarðar (heildarlög) , 24. febrúar 1993
 11. Lögræðislög (tímabundin svipting, félagsmálanefnd) , 26. apríl 1993
 12. Löndun á loðnu til bræðslu, 15. desember 1992
 13. Mannréttindasáttmáli Evrópu, 6. maí 1993
 14. Meðferð og eftirlit sjávarafurða, 31. ágúst 1992
 15. Meðferð og eftirlit sjávarafurða (aðgreining afurða og skoðunarstofur) , 11. mars 1993
 16. Meðferð opinberra mála (ákæruvald lögreglustjóra o.fl.) , 23. febrúar 1993
 17. Réttarfar, atvinnuréttindi o.fl., 26. ágúst 1992
 18. Ríkismat sjávarafurða, 31. ágúst 1992
 19. Samfélagsþjónusta, 23. febrúar 1993
 20. Samningsveð, 25. mars 1993
 21. Síldarverksmiðjur ríkisins, 14. október 1992
 22. Skaðabótalög, 13. janúar 1993
 23. Skálholtsskóli (heildarlög) , 10. desember 1992
 24. Umferðarlög (almenn endurskoðun) , 24. nóvember 1992
 25. Uppboðsmarkaður fyrir sjávarafla (Evrópskt efnahagssvæði) , 25. ágúst 1992
 26. Veiting ríkisborgararéttar (fyrra stjfrv.) , 10. nóvember 1992
 27. Veiting ríkisborgararéttar (síðara stjfrv.) , 22. mars 1993
 28. Þinglýsingalög (lausafjárskrá) , 25. mars 1993

115. þing, 1991–1992

 1. Aðskilnaður dómsvalds og umboðsvalds í héraði, 22. október 1991
 2. Almenn hegningarlög (kynferðisbrot) , 22. október 1991
 3. Almenn hegningarlög (samfélagsþjónusta) , 22. október 1991
 4. Barnalög (heildarlög) , 23. október 1991
 5. Beitumál, 4. mars 1992
 6. Eignarréttur og afnotaréttur fasteigna (samningar við erlenda aðila) , 23. október 1991
 7. Fiskistofa, 31. mars 1992
 8. Fullvinnsla botnfiskafla um borð í veiðiskipum, 14. nóvember 1991
 9. Gjald vegna ólögmæts sjávarafla, 31. mars 1992
 10. Hagræðingarsjóður sjávarútvegsins, 14. nóvember 1991
 11. Hjúskaparlög (heildarlög) , 1. apríl 1992
 12. Hlutafélag um Ríkismat sjávarafurða, 31. mars 1992
 13. Kirkjugarðar (heildarlög) , 21. nóvember 1991
 14. Meðferð einkamála (heildarlög) , 23. október 1991
 15. Meðferð og eftirlit sjávarafurða, 31. mars 1992
 16. Nauðungarsala, 22. október 1991
 17. Réttur til veiða í efnahagslögsögu Íslands (heildarlög) , 19. nóvember 1991
 18. Síldarverksmiðjur ríkisins, 10. desember 1991
 19. Skaðabótalög, 18. febrúar 1992
 20. Skálholtsskóli (heildarlög) , 1. apríl 1992
 21. Umferðarlög (ökupróf o.fl.) , 22. október 1991
 22. Veiting ríkisborgararéttar (fyrra stjfrv.) , 6. nóvember 1991
 23. Veiting ríkisborgararéttar (síðara stjfrv.) , 26. febrúar 1992
 24. Verðjöfnunarsjóður sjávarútvegsins (inngreiðslur 1992) , 3. desember 1991
 25. Verðjöfnunarsjóður sjávarútvegsins (ráðstöfun inngreiðslna) , 15. maí 1992
 26. Verðlagsráð sjávarútvegsins (frjálst fiskverð) , 22. október 1991
 27. Þinglýsingalög (málskot úrlausna) , 14. nóvember 1991

112. þing, 1989–1990

 1. Breyting á Landsbanka Íslands og Búnaðarbanka Íslands í hlutafélög, 7. mars 1990
 2. Fjárfesting erlendra aðila í atvinnurekstri (almenn ákvæði og breyting ýmissa laga) , 13. mars 1990

110. þing, 1987–1988

 1. Fjárfesting erlendra aðila í atvinnurekstri á Íslandi (almenn ákvæði og breyting ýmissa laga) , 11. apríl 1988
 2. Verkaskipting ríkis og sveitarfélaga (breyting ýmissa laga) , 9. desember 1987

109. þing, 1986–1987

 1. Álagning tímabundinna skatta og gjalda 1987, 27. október 1986
 2. Fjárlög 1987, 13. október 1986
 3. Fjáröflun til vegagerðar (gjalddagar þungaskatts) , 22. janúar 1987
 4. Frádráttur vegna fjárfestingar í atvinnurekstri (hámark frádráttar) , 4. desember 1986
 5. Gildistaka staðgreiðslu opinberra gjalda, 11. febrúar 1987
 6. Kjaradómur, 4. desember 1986
 7. Kjarasamningar opinberra starfsmanna (heildarlög) , 2. desember 1986
 8. Kjarasamningar opinberra starfsmanna (staðfesting bráðabirgðalaga) , 26. febrúar 1987
 9. Lánsfjárlög 1987, 14. október 1986
 10. Norræn fjárfestingarlán, 15. desember 1986
 11. Opinber innkaup, 4. nóvember 1986
 12. Réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins (starfsmenn án verkfallsréttar) , 4. desember 1986
 13. Skipan opinberra framkvæmda (yfirstjórn verklegra framkvæmda) , 4. nóvember 1986
 14. Staðgreiðsla opinberra gjalda, 11. febrúar 1987
 15. Tekjuskattur og eignarskattur (skattstigi og frádráttarliðir) , 17. nóvember 1986
 16. Tekjuskattur og eignarskattur (skattstofn og álagningarreglur) , 11. febrúar 1987
 17. Tollalög (heildarlög) , 25. nóvember 1986
 18. Tollskrá (myndavélar o.fl.) , 10. mars 1987
 19. Virðisaukaskattur, 2. desember 1986
 20. Vísitala byggingarkostnaðar, 12. mars 1987

108. þing, 1985–1986

 1. Barnabótaauki, 16. desember 1985
 2. Fjáröflun til vegagerðar, 18. nóvember 1985
 3. Iðnlánasjóður, 8. apríl 1986
 4. Málefni Arnarflugs hf., 23. apríl 1986
 5. Ráðstafanir í ríkisfjármálum, 27. febrúar 1986
 6. Skattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæði, 18. nóvember 1985
 7. Söluskattur, 7. apríl 1986
 8. Tekjuskattur og eignarskattur, 16. desember 1985
 9. Tekjustofnar sveitarfélaga, 22. október 1985
 10. Tímabundið vörugjald, 5. desember 1985
 11. Tollskrá, 5. desember 1985
 12. Tollskrá, 10. mars 1986
 13. Tollskrá o.fl., 18. nóvember 1985
 14. Verslun ríkisins með áfengi, 7. apríl 1986

106. þing, 1983–1984

 1. Kosningar til Alþingis, 16. desember 1983
 2. Sveitarstjórnarkosningar, 16. desember 1983

Meðflutningsmaður

112. þing, 1989–1990

 1. Frádráttur vegna fjárfestingar í atvinnurekstri (hámark frádráttar o.fl.), 1. nóvember 1989
 2. Grunnskóli (skólaskylda, starfstími og einkaskólar), 24. október 1989
 3. Stjórn umhverfismála (heildarlög), 11. október 1989
 4. Tekjuskattur og eignarskattur (fjárfestingar í atvinnurekstri), 1. nóvember 1989
 5. Tekjuskattur og eignarskattur (eignarskattsútreikningur), 7. nóvember 1989

111. þing, 1988–1989

 1. Grunnskóli (skólaskylda, starfstími nemenda o.fl.), 7. nóvember 1988
 2. Staðgreiðsla opinberra gjalda (forgangur skattkrafna við skipti), 13. mars 1989
 3. Stjórn umhverfismála, 6. febrúar 1989

107. þing, 1984–1985

 1. Fjáröflun vegna húnsæðismála á árunum 1985 og 1986, 5. júní 1985

106. þing, 1983–1984

 1. Erfðafjárskattur, 1. nóvember 1983
 2. Tekjuskattur og eignarskattur, 19. desember 1983