Bjarni Benediktsson: frumvörp

1. flutningsmaður

151. þing, 2020–2021

 1. Breyting á ýmsum lögum um skatta og gjöld (skattalegir hvatar fyrir lögaðila sem starfa til almannaheilla) , 26. nóvember 2020
 2. Breyting á ýmsum lögum vegna fjárlaga 2021, 1. október 2020
 3. Fjáraukalög 2020, 25. nóvember 2020
 4. Fjárhagslegar viðmiðanir, 17. nóvember 2020
 5. Fjárlög 2021, 1. október 2020
 6. Fjármálafyrirtæki (varnarlína um fjárfestingarbankastarfsemi) , 1. október 2020
 7. Fjárstuðningur til minni rekstraraðila vegna heimsfaraldurs kórónuveiru (framhald á lokunarstyrkjum) , 15. október 2020
 8. Opinber fjármál (skilyrði um heildarjöfnuð og skuldahlutfall) , 1. október 2020
 9. Rannsókn og saksókn í skattalagabrotum (tvöföld refsing, málsmeðferð) , 30. nóvember 2020
 10. Reglubundin og viðvarandi upplýsingaskylda útgefenda verðbréfa og flöggunarskylda, 26. nóvember 2020
 11. Skattar og gjöld (tryggingagjald o.fl.) , 17. nóvember 2020
 12. Skipagjald, 17. nóvember 2020
 13. Staðfesting ríkisreiknings 2019, 11. nóvember 2020
 14. Tekjufallsstyrkir, 16. október 2020
 15. Tekjuskattur (milliverðlagning) , 1. október 2020
 16. Tekjuskattur og staðgreiðsla opinberra gjalda (samsköttun og erlent vinnuafl) , 1. október 2020
 17. Tekjuskattur og staðgreiðsla skatts á fjármagnstekjur (fjármagnstekjuskattur) , 30. nóvember 2020
 18. Viðspyrnustyrkir, 24. nóvember 2020
 19. Virðisaukaskattur og fjársýsluskattur (fjármálaþjónusta o.fl.) , 30. nóvember 2020

150. þing, 2019–2020

 1. Aðgerðir til að mæta efnahagslegum áhrifum í kjölfar heimsfaraldurs kórónuveiru, 21. mars 2020
 2. Breyting á ýmsum lögum til að mæta efnahagslegum áhrifum í kjölfar heimsfaraldurs kórónuveiru (frekari aðgerðir) , 21. apríl 2020
 3. Breyting á ýmsum lögum um skatta og gjöld (staðgreiðsla, álagning o.fl.) , 4. desember 2019
 4. Breyting á ýmsum lögum vegna fjárlaga 2020, 11. september 2019
 5. Breyting á ýmsum lögum vegna skattlagningar tekna erlendra lögaðila o.fl. (samsköttun, CFC-félög o.fl.) , 18. október 2019
 6. Brottfall ýmissa laga (úrelt lög) , 28. janúar 2020
 7. Fasteignalán til neytenda (viðskipti lánamiðlara yfir landamæri) , 28. febrúar 2020
 8. Fjáraukalög 2019, 9. nóvember 2019
 9. Fjáraukalög 2020, 21. mars 2020
 10. Fjáraukalög 2020, 21. apríl 2020
 11. Fjáraukalög 2020, 26. maí 2020
 12. Fjáraukalög 2020, 25. ágúst 2020
 13. Fjárlög 2020, 10. september 2019
 14. Fjárstuðningur til minni rekstraraðila vegna heimsfaraldurs kórónuveiru, 21. apríl 2020
 15. Heimild til að stofna opinbert hlutafélag um uppbyggingu samgönguinnviða á höfuðborgarsvæðinu, 28. apríl 2020
 16. Innheimta opinberra skatta og gjalda, 1. nóvember 2019
 17. Lýsing verðbréfa sem boðin eru í almennu útboði eða tekin til viðskipta á skipulegum markaði, 4. desember 2019
 18. Opinber fjármál (samhliða framlagning mála á samkomudegi reglulegs Alþingis haustið 2020) , 26. maí 2020
 19. Rekstraraðilar sérhæfðra sjóða, 5. nóvember 2019
 20. Ríkisábyrgðir, 25. ágúst 2020
 21. Sérstakur skattur á fjármálafyrirtæki (skatthlutfall) , 11. september 2019
 22. Skilameðferð lánastofnana og verðbréfafyrirtækja, 9. nóvember 2019
 23. Staðfesting ríkisreiknings 2018, 30. nóvember 2019
 24. Staðgreiðsla opinberra gjalda og tryggingagjald (frestun gjalddaga) , 12. mars 2020
 25. Stimpilgjald (afnám stimpilgjalds af skjölum varðandi eignayfirfærslu skipa) , 1. nóvember 2019
 26. Stimpilgjald (gjaldstofn og helmingsafsláttur) , 6. febrúar 2020
 27. Stuðningur úr ríkissjóði vegna greiðslu hluta launakostnaðar á uppsagnarfresti, 15. maí 2020
 28. Tekjuskattur (milliverðlagning) , 18. febrúar 2020
 29. Tekjuskattur og staðgreiðsla opinberra gjalda (tekjuskattur einstaklinga, barnabætur, persónuafsláttur) , 11. september 2019
 30. Tollalög (rafræn afgreiðsla o.fl.) , 2. mars 2020
 31. Tollalög o.fl., 16. október 2019
 32. Úrvinnsla eigna og skulda ÍL-sjóðs, 14. nóvember 2019
 33. Verðbréfamiðstöðvar, uppgjör og rafræn eignarskráning, 12. nóvember 2019
 34. Virðisaukaskattur og tekjuskattur (vistvæn ökutæki o.fl.) , 30. nóvember 2019
 35. Þjóðarsjóður, 15. október 2019

149. þing, 2018–2019

 1. Aukatekjur ríkissjóðs (verðlagsuppfærsla) , 11. september 2018
 2. Aukatekjur ríkissjóðs (gjald fyrir þinglýsingar með rafrænni færslu) , 1. mars 2019
 3. Bankasýsla ríkisins (starfstími) , 30. nóvember 2018
 4. Bindandi álit í skattamálum (gildistími útgefinna álita, hækkun gjalds) , 4. mars 2019
 5. Breyting á ýmsum lagaákvæðum um álagningu skatta og gjalda (rafræn birting) , 10. október 2018
 6. Breyting á ýmsum lögum vegna fjárlaga 2019, 11. september 2018
 7. Brottfall laga um ríkisskuldabréf, 10. október 2018
 8. Dreifing vátrygginga, 30. mars 2019
 9. Fjáraukalög 2018, 5. desember 2018
 10. Fjárlög 2019, 11. september 2018
 11. Fjármálafyrirtæki (stjórn og endurskoðun) , 2. nóvember 2018
 12. Innstæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir fjárfesta (lækkun iðgjalds) , 4. mars 2019
 13. Kjararáð (launafyrirkomulag) , 30. nóvember 2018
 14. Meðferð krónueigna sem háðar eru sérstökum takmörkunum og gjaldeyrismál (aflandskrónulosun og bindingarskylda á fjármagnsinnstreymi) , 14. desember 2018
 15. Milligjöld fyrir kortatengdar greiðslur, 4. mars 2019
 16. Opinber innkaup (markviss innkaup, keðjuábyrgð o.fl.) , 7. desember 2018
 17. Sameining Seðlabanka Íslands og Fjármálaeftirlitsins (breyting á ýmsum lögum) , 30. mars 2019
 18. Sérstakur skattur á fjármálafyrirtæki (skatthlutfall) , 8. apríl 2019
 19. Skattlagning tekna erlendra lögaðila í lágskattaríkjum o.fl. (samsköttun, CFC-félög o.fl.) , 5. desember 2018
 20. Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (nýting séreignarsparnaðar) , 7. maí 2019
 21. Staðfesting ríkisreiknings 2017, 30. nóvember 2018
 22. Tekjuskattur (uppbætur á lífeyri undanþegnar skattlagningu) , 8. nóvember 2018
 23. Tekjuskattur (ríki-fyrir-ríki skýrslur) , 4. mars 2019
 24. Tekjuskattur o.fl. (fyrirkomulag innheimtu) , 2. nóvember 2018
 25. Tekjuskattur og staðgreiðsla skatts á fjármagnstekjur (skattlagning tekna af höfundaréttindum) , 28. mars 2019
 26. Tekjuskattur og stuðningur við nýsköpunarfyrirtæki (skattfrádráttur vegna hlutabréfakaupa, skattfrádráttur nýsköpunarfyrirtækja) , 2. nóvember 2018
 27. Tollalög (flutningur fjármuna, VRA-vottun) , 2. nóvember 2018
 28. Vátryggingarsamningar (upplýsingagjöf) , 28. mars 2019
 29. Vátryggingastarfsemi og vátryggingasamstæður (reglugerðir og reglur) , 1. mars 2019
 30. Virðisaukaskattur (gildisdagsetningar, virðisaukaskattsskylda alþjóðaflugvalla o.fl.) , 5. desember 2018
 31. Vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl. (losunarviðmið, sendi-, vöru- og golfbifreiðar) , 26. september 2018
 32. Ýmsar aðgerðir í samræmi við forsendur fjárlaga 2019 (tekjuskattur, persónuafsláttur, barnabætur, vaxtabætur, tryggingagjald) , 11. september 2018
 33. Þjóðarsjóður, 5. desember 2018
 34. Ökutækjatryggingar, 5. desember 2018

148. þing, 2017–2018

 1. Aðgerðir gegn skattundanskotum og skattsvikum (hert skatteftirlit og skattrannsóknir, aukin upplýsingaöflun o.fl.) , 2. maí 2018
 2. Afleiðuviðskipti, miðlægir mótaðilar og afleiðuviðskiptaskrár (EES-reglur) , 22. janúar 2018
 3. Aukatekjur ríkissjóðs (dvalarleyfi vegna samninga við erlend ríki) , 31. maí 2018
 4. Breyting á ýmsum lagaákvæðum um skatta og gjöld (hlutabréfakaup, skuldajöfnun, álagning o.fl.) , 22. mars 2018
 5. Breyting á ýmsum lögum vegna fjárlaga 2018, 14. desember 2017
 6. Brottfall laga um Lífeyrissjóð bænda, 22. mars 2018
 7. Fjáraukalög 2017, 20. desember 2017
 8. Fjárlög 2018, 14. desember 2017
 9. Fjármálafyrirtæki (heimildir Fjármálaeftirlitsins til að takmarka tjón á fjármálamarkaði) , 18. desember 2017
 10. Fjármálafyrirtæki (skuldajöfnun, greiðslujöfnunarsamningar og ógildir löggerningar) , 16. mars 2018
 11. Fjármálafyrirtæki (endurbótaáætlun, tímanleg inngrip, eftirlit á samstæðugrunni o.fl) , 22. mars 2018
 12. Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins (hálfur lífeyrir) , 28. mars 2018
 13. Lokafjárlög 2016, 19. desember 2017
 14. Markaðar tekjur, 5. febrúar 2018
 15. Réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins (launafyrirkomulag forstöðumanna) , 20. desember 2017
 16. Söfnunarsjóður lífeyrisréttinda (skipan í stjórn, brottfall ákvæða) , 28. mars 2018
 17. Tollalög (vanþróuðustu ríki heims) , 11. apríl 2018
 18. Vátryggingastarfsemi (EES-reglur, eftirlitsstofnanir o.fl.) , 22. febrúar 2018
 19. Viðlagatrygging Íslands (heiti stofnunar, einföldun stjórnsýslu o.fl.) , 16. mars 2018
 20. Virðisaukaskattur (kaup og sala þjónustu milli landa, áskriftir og sala fréttablaða o.fl.) , 2. maí 2018

147. þing, 2017

 1. Almenn hegningarlög (uppreist æru) , 26. september 2017

146. þing, 2016–2017

 1. Fjáraukalög 2016, 14. desember 2016
 2. Fjárlög 2017, 6. desember 2016
 3. Kjararáð, 12. desember 2016
 4. Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins (breyting á A-deild sjóðsins) , 12. desember 2016
 5. Lokafjárlög 2015, 12. desember 2016
 6. Ýmsar forsendur fjárlagafrumvarps 2017 (breyting ýmissa laga) , 6. desember 2016

145. þing, 2015–2016

 1. Aðgerðir stjórnvalda gegn skattsvikum o.fl., 25. maí 2016
 2. Fasteignalán til neytenda (heildarlög) , 26. nóvember 2015
 3. Fjáraukalög 2015, 31. október 2015
 4. Fjáraukalög 2016, 21. september 2016
 5. Fjárlög 2016, 8. september 2015
 6. Fjármálafyrirtæki (heimildir Fjármálaeftirlitsins til að takmarka tjón á fjármálamarkaði) , 26. febrúar 2016
 7. Fjármálafyrirtæki (eigið fé, könnunar- og matsferli, vogunarhlutfall, EES-reglur) , 9. mars 2016
 8. Fjármögnun og rekstur nýsköpunarfyrirtækja og smærri fyrirtækja í vexti, 4. apríl 2016
 9. Gjaldeyrismál (losun fjármagnshafta) , 17. ágúst 2016
 10. Gjaldeyrismál o.fl. (fjárstreymistæki til að draga úr neikvæðum áhrifum fjármagnsinnstreymis) , 2. júní 2016
 11. Heimild til útboðs vegna nýrrar Vestmannaeyjaferju, 17. maí 2016
 12. Kjararáð, 16. september 2016
 13. Lífeyrissjóður bænda (brottfall laganna) , 4. apríl 2016
 14. Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins (breyting á A-deild sjóðsins) , 20. september 2016
 15. Lokafjárlög 2014, 30. nóvember 2015
 16. Lokafjárlög 2015, 27. september 2016
 17. Meðferð krónueigna sem háðar eru sérstökum takmörkunum, 20. maí 2016
 18. Opinber fjármál (heildarlög) , 18. september 2015
 19. Opinber innkaup (heildarlög, EES-reglur) , 4. apríl 2016
 20. Seðlabanki Íslands (stöðugleikaframlag) , 11. desember 2015
 21. Skattar og gjöld (breyting ýmissa laga) , 25. nóvember 2015
 22. Skattar og gjöld (tryggingagjald, samsköttun milli skattþrepa) , 4. apríl 2016
 23. Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (leyfilegur munur á milli eignarliða og lífeyrisskuldbindinga) , 17. september 2015
 24. Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (fjárfestingarheimildir lífeyrissjóða) , 18. mars 2016
 25. Stuðningur til kaupa á fyrstu íbúð, 15. ágúst 2016
 26. Tekjuskattur o.fl. (nauðasamningagerð slitabúa fallinna fjármálafyrirtækja) , 24. september 2015
 27. Vátryggingastarfsemi (heildarlög, EES-reglur) , 2. desember 2015
 28. Vextir og verðtrygging (verðtryggð neytendalán) , 15. ágúst 2016
 29. Vextir og verðtrygging o.fl. (erlend lán, EES-reglur) , 26. nóvember 2015
 30. Ýmsar forsendur fjárlagafrumvarps 2016 (breyting ýmissa laga) , 8. september 2015

144. þing, 2014–2015

 1. Fjáraukalög 2014, 7. nóvember 2014
 2. Fjárlög 2015, 9. september 2014
 3. Fjármálafyrirtæki (starfsleyfi, aukið eftirlit o.fl., EES-reglur) , 25. febrúar 2015
 4. Fjármálafyrirtæki (nauðasamningar) , 8. júní 2015
 5. Innstæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir fjárfesta (undantekningar frá tryggingavernd) , 2. mars 2015
 6. Leiðrétting verðtryggðra fasteignaveðlána (frádráttarliðir) , 9. október 2014
 7. Lokafjárlög 2013, 3. febrúar 2015
 8. Meðferð og sala eignarhluta ríkisins í fjármálafyrirtækjum (brottfall laga um Bankasýslu, ráðgjafarnefnd) , 1. apríl 2015
 9. Opinber fjármál (heildarlög) , 8. október 2014
 10. Seðlabanki Íslands (eiginfjárviðmið og ráðstöfun hagnaðar) , 17. nóvember 2014
 11. Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (leyfilegur munur á milli eignarliðs og lífeyrisskuldbindinga) , 11. september 2014
 12. Stuðningur við nýsköpunarfyrirtæki (gildistími laganna o.fl.) , 27. nóvember 2014
 13. Stöðugleikaskattur (heildarlög) , 8. júní 2015
 14. Tekjuskattur o.fl. (breyting ýmissa laga) , 4. nóvember 2014
 15. Vátryggingarsamningar (hreyfanleiki viðskiptavina) , 18. september 2014
 16. Vextir og verðtrygging o.fl. (erlend lán, EES-reglur) , 23. febrúar 2015
 17. Viðurlög við brotum á fjármálamarkaði o.fl. (breyting ýmissa laga, EES-reglur) , 17. mars 2015
 18. Virðisaukaskattur o.fl. (skattkerfisbreytingar) , 9. september 2014
 19. Yfirskattanefnd o.fl. (verkefni ríkistollanefndar o.fl.) , 6. nóvember 2014
 20. Ýmsar forsendur fjárlagafrumvarps 2015 (breyting ýmissa laga) , 9. september 2014

143. þing, 2013–2014

 1. Aukatekjur ríkissjóðs (heilbrigðisstéttir, fjölmiðlar o.fl.) , 11. nóvember 2013
 2. Fjáraukalög 2013, 26. nóvember 2013
 3. Fjárlög 2014, 1. október 2013
 4. Fjármálafyrirtæki (framlenging bráðabirgðaákvæðis) , 20. janúar 2014
 5. Fjármálafyrirtæki (EES-reglur) , 31. mars 2014
 6. Fjármálastöðugleikaráð (heildarlög) , 18. mars 2014
 7. Gjaldskrárlækkanir o.fl. (breyting ýmissa laga) , 13. febrúar 2014
 8. Greiðslur yfir landamæri í evrum (heildarlög, EES-reglur) , 13. desember 2013
 9. Landsvirkjun (heimild til sameiningar) , 12. nóvember 2013
 10. Leiðrétting verðtryggðra fasteignaveðlána (höfuðstólslækkun húsnæðislána) , 26. mars 2014
 11. Lokafjárlög 2012, 10. mars 2014
 12. Opinber fjármál (heildarlög) , 31. mars 2014
 13. Opinber innkaup (innkaup á sviði varnarmála, EES-reglur) , 4. desember 2013
 14. Seðlabanki Íslands (eiginfjárviðmið og ráðstöfun hagnaðar) , 31. mars 2014
 15. Séreignarsparnaður og ráðstöfun hans til greiðslu húsnæðislána og húsnæðissparnaðar (höfuðstólslækkun húsnæðislána) , 26. mars 2014
 16. Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (skilyrði til greiðslu örorkulífeyris og fjárfestingarheimildir) , 18. nóvember 2013
 17. Stimpilgjald (heildarlög) , 1. október 2013
 18. Söfnunarsjóður lífeyrisréttinda (innheimta lífeyrisiðgjalda) , 18. mars 2014
 19. Tekjuaðgerðir fjárlagafrumvarps 2014 (tekjuskattur, virðisaukaskattur, skattar á fjármálafyrirtæki o.fl.) , 1. október 2013
 20. Tekjuskattur (afleiðuviðskipti o.fl.) , 29. nóvember 2013
 21. Tekjuskattur o.fl. (breyting ýmissa laga) , 31. mars 2014
 22. Tollalög o.fl. (sektarfjárhæðir og auðveldari framkvæmd) , 29. nóvember 2013
 23. Vátryggingastarfsemi og miðlun vátrygginga (markaðssetning o.fl., EES-reglur) , 13. nóvember 2013
 24. Verðbréfaviðskipti og kauphallir (framkvæmd fyrirmæla o.fl., EES-reglur) , 20. nóvember 2013
 25. Verslun með áfengi og tóbak (heimildir ÁTVR til að hafna áfengi) , 11. nóvember 2013
 26. Ýmsar forsendur fjárlagafrumvarps 2014 (verðlagsbreytingar o.fl.) , 1. október 2013

142. þing, 2013

 1. Ráðstafanir í ríkisfjármálum (virðisaukaskattur á ferðaþjónustu) , 8. júní 2013
 2. Seðlabanki Íslands (varúðarreglur, aðgangur að upplýsingum o.fl.) , 19. júní 2013
 3. Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (leyfilegur munur eignarliða og lífeyrisskuldbindinga o.fl.) , 11. september 2013

141. þing, 2012–2013

 1. Verndar- og orkunýtingaráætlun (flokkun virkjunarkosta og gerð orkunýtingaráætlunar) , 24. september 2012

140. þing, 2011–2012

 1. Virðisaukaskattur (barnaföt o.fl.) , 2. febrúar 2012

138. þing, 2009–2010

 1. Skattlagning séreignarsparnaðar (heildarlög) , 18. nóvember 2009

136. þing, 2008–2009

 1. Alþjóðleg þróunarsamvinna Íslands (kosning í þróunarsamvinnunefnd) , 2. október 2008

135. þing, 2007–2008

 1. Meðferð opinberra mála (einkaréttarlegar bótakröfur) , 11. október 2007
 2. Samkeppnislög (mat á lögmæti samruna) , 11. október 2007

133. þing, 2006–2007

 1. Samkeppnislög (mat á lögmæti samruna) , 9. október 2006
 2. Veiting ríkisborgararéttar, 29. nóvember 2006
 3. Veiting ríkisborgararéttar, 14. mars 2007

132. þing, 2005–2006

 1. Meðferð opinberra mála (birting dóms) , 9. nóvember 2005
 2. Meðferð opinberra mála (einkaréttarlegar bótakröfur) , 19. apríl 2006
 3. Réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins (uppsögn) , 10. apríl 2006
 4. Samkeppnislög (mat á lögmæti samruna) , 11. apríl 2006
 5. Veiting ríkisborgararéttar, 8. desember 2005
 6. Veiting ríkisborgararéttar, 2. júní 2006

131. þing, 2004–2005

 1. Sala fasteigna, fyrirtækja og skipa (eignarhald á fasteignasölu) , 10. mars 2005
 2. Skaðabótalög (frádráttarreglur) , 31. mars 2005
 3. Veiting ríkisborgararéttar, 9. desember 2004
 4. Veiting ríkisborgararéttar, 21. mars 2005
 5. Veiting ríkisborgararéttar, 6. maí 2005

130. þing, 2003–2004

 1. Almenn hegningarlög (rof á reynslulausn) , 24. maí 2004
 2. Barnalög (lagaskil) , 14. október 2003
 3. Veiting ríkisborgararéttar, 11. desember 2003
 4. Veiting ríkisborgararéttar, 25. maí 2004

Meðflutningsmaður

149. þing, 2018–2019

 1. Fjármál stjórnmálasamtaka og frambjóðenda og um upplýsingaskyldu þeirra (aukið gagnsæi í stjórnmálum, framlög, birting ársreikninga o.fl.), 6. desember 2018

141. þing, 2012–2013

 1. Alþjóðleg þróunarsamvinna Íslands (hlutverk þróunarsamvinnunefndar), 28. nóvember 2012
 2. Áhafnir íslenskra fiskiskipa, varðskipa, skemmtibáta og annarra skipa (skipstjórnarnám), 5. nóvember 2012
 3. Greiðsluþátttaka ríkissjóðs vegna uppbyggingar Helguvíkurhafnar, 5. nóvember 2012
 4. Hafnalög (Helguvíkurhöfn), 5. nóvember 2012
 5. Stimpilgjald (afnám gjalds vegna kaupa á íbúðarhúsnæði), 24. október 2012

140. þing, 2011–2012

 1. Áhafnir íslenskra fiskiskipa (skipstjórnarréttindi innan lands), 6. október 2011
 2. Framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum og tollalög (fóðursjóður), 16. apríl 2012
 3. Greiðsluþátttaka ríkissjóðs vegna uppbyggingar Helguvíkurhafnar, 17. október 2011
 4. Hafnalög (Helguvíkurhöfn), 6. október 2011
 5. Meðferð einkamála (flýtimeðferð mála um gengistryggð lán), 29. nóvember 2011
 6. Raforkulög (virkjun í neðri hluta Þjórsár), 17. desember 2011
 7. Ráðstafanir til að lækka eldsneytisverð (lækkun olíugjalds og vörugjalds), 23. febrúar 2012
 8. Stimpilgjald (afnám gjalds vegna kaupa á íbúðarhúsnæði), 16. janúar 2012

139. þing, 2010–2011

 1. Áhafnir íslenskra fiskiskipa, varðskipa, skemmtibáta og annarra skipa (skipstjórnarréttindi innan lands), 25. nóvember 2010
 2. Hafnalög (Helguvíkurhöfn), 7. október 2010
 3. Kosningar til Alþingis (aðstoð í kjörklefa), 25. nóvember 2010
 4. Meðferð einkamála (flýtimeðferð mála um gengistryggð lán), 4. október 2010
 5. Ráðstafanir til að lækka eldsneytisverð (tímabundin lækkun skatta), 28. mars 2011
 6. Stjórn fiskveiða (aflaráðgefandi nefnd), 30. nóvember 2010
 7. Virkjun neðri hluta Þjórsár (virkjunarleyfi og framkvæmdir), 24. febrúar 2011

138. þing, 2009–2010

 1. Fjármál stjórnmálasamtaka og frambjóðenda (frambjóðendur í forsetakosningum, lækkun nafnleyndargólfs o.fl.), 27. apríl 2010
 2. Meðferð einkamála (flýtimeðferð mála um gengistryggð lán), 24. júní 2010
 3. Stjórn fiskveiða (aflaráðgefandi nefnd), 3. desember 2009
 4. Vextir og verðtrygging (tímabundið bann við dráttarvöxtum einstaklinga), 15. mars 2010

137. þing, 2009

 1. Fjármál stjórnmálasamtaka og frambjóðenda (upplýsingar um fjárframlög 2002-2006), 16. júlí 2009

136. þing, 2008–2009

 1. Áfengislög (auglýsingar), 16. október 2008
 2. Gjaldþrotaskipti (skuldaaðlögun), 4. febrúar 2009
 3. Sala áfengis og tóbaks (sala léttvíns og bjórs), 16. október 2008
 4. Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (tímabundin útgreiðsla séreignarsparnaðar), 4. febrúar 2009
 5. Virðisaukaskattur (samræming málsliða), 10. mars 2009
 6. Virðisaukaskattur (brottfall ákvæðis um löggilta aðila), 6. apríl 2009

135. þing, 2007–2008

 1. Sala áfengis og tóbaks (sala léttvíns og bjórs), 4. október 2007
 2. Skattfrelsi norrænna verðlauna, 28. maí 2008
 3. Tekjustofnar sveitarfélaga (afnám lágmarksútsvars), 30. október 2007

133. þing, 2006–2007

 1. Almenn hegningarlög og skaðabótalög (ærumeiðingar og hækkun miskabóta), 5. október 2006
 2. Áfengislög (auglýsingar), 12. október 2006
 3. Fjárreiður ríkisins (rekstrarsamningar og eftirlit), 20. febrúar 2007
 4. Kosningar til Alþingis (aðstoð í kjörklefa), 11. október 2006
 5. Kosningar til sveitarstjórna (aðstoð í kjörklefa), 11. október 2006
 6. Sala áfengis og tóbaks (sala léttvíns og bjórs), 5. október 2006

132. þing, 2005–2006

 1. Almenn hegningarlög og skaðabótalög (ærumeiðingar og hækkun miskabóta), 19. janúar 2006
 2. Aukatekjur ríkissjóðs (skráningargjöld), 13. október 2005
 3. Áfengislög (áfengisauglýsingar), 17. október 2005
 4. Framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum og tollalög (afnám fóðursjóðs), 5. apríl 2006
 5. Kosningar til Alþingis (aðstoð í kjörklefa), 11. október 2005
 6. Kosningar til sveitarstjórna (aðstoð í kjörklefa), 11. október 2005
 7. Ríkisendurskoðun (útboð endurskoðunar), 10. október 2005
 8. Sala áfengis og tóbaks (sala léttvíns og bjórs), 10. október 2005
 9. Staðgreiðsla opinberra gjalda (aðgreining útsvars og tekjuskatts á launaseðli), 14. febrúar 2006
 10. Útvarpslög (íslenskt tal eða texti á íslensku), 11. október 2005

131. þing, 2004–2005

 1. Aukatekjur ríkissjóðs, 2. nóvember 2004
 2. Áfengislög (aldursmark), 11. október 2004
 3. Áfengislög (áfengisauglýsingar), 1. apríl 2005
 4. Gjald af áfengi og tóbaki (hlutdeild Forvarnasjóðs), 9. nóvember 2004
 5. Jöfnun á flutningskostnaði olíuvara (afnám laganna), 11. nóvember 2004
 6. Ríkisendurskoðun (útboð endurskoðunar), 2. nóvember 2004
 7. Sala áfengis og tóbaks (sala léttvíns og bjórs), 2. nóvember 2004
 8. Tekjuskattur og eignarskattur (birting skattskrár), 11. október 2004
 9. Útvarpslög (íslenskt tal eða texti á íslensku), 7. febrúar 2005

130. þing, 2003–2004

 1. Aukatekjur ríkissjóðs (skráning félaga), 29. janúar 2004
 2. Áfengislög (aldursmark), 16. október 2003
 3. Fyrirtæki á orkusviði (fjárfestingarheimildir), 28. maí 2004
 4. Ríkisendurskoðun (útboð endurskoðunar), 8. mars 2004
 5. Sala áfengis og tóbaks (smásala léttvíns og bjórs), 5. apríl 2004
 6. Stofnun hlutafélags um Flugstöð Leifs Eiríkssonar, 25. maí 2004
 7. Tekjuskattur og eignarskattur (birting skattskrár), 5. apríl 2004