Sigurður Ingi Jóhannsson: frumvörp

1. flutningsmaður

148. þing, 2017–2018

 1. Breyting á ýmsum lögum á sviði samgöngu-, fjarskipta-, sveitarstjórnar- og byggðamála, 16. mars 2018
 2. Breyting á ýmsum lögum vegna alþjóðasamþykktar um vinnuskilyrði farmanna, 28. mars 2018
 3. Eftirlit með skipum (stjórnvaldssektir) , 24. janúar 2018
 4. Farþegaflutningar og farmflutningar á landi (leyfisskyldir farþegaflutningar) , 24. janúar 2018
 5. Fjarskipti (EES-reglur, nethlutleysi, CE-merkingar á fjarskiptabúnaði) , 16. mars 2018
 6. Köfun, 6. apríl 2018
 7. Lögheimili og aðsetur, 6. mars 2018
 8. Póst- og fjarskiptastofnun o.fl. (gjaldtaka fyrir tíðnir og alþjónusta) , 28. mars 2018
 9. Samgöngustofa, stjórnsýslustofnun samgöngumála (birting alþjóðlegra reglna á sviði siglinga) , 24. janúar 2018
 10. Siglingavernd og loftferðir (laumufarþegar, stjórnsýsluviðurlög, bakgrunnsathuganir o.fl.) , 26. febrúar 2018
 11. Tekjustofnar sveitarfélaga (fasteignasjóður) , 15. desember 2017
 12. Þjóðskrá Íslands, 5. mars 2018

146. þing, 2016–2017

 1. Náttúrugjöld, 23. maí 2017

145. þing, 2015–2016

 1. Búvörulög o.fl. (búvörusamningar, búnaðarlagasamningur) , 4. apríl 2016
 2. Haf- og vatnarannsóknir (sameining stofnana) , 6. október 2015
 3. Matvæli, slátrun og eftirlit með fóðri (eftirlit, verkaskipting, EES-reglur) , 22. febrúar 2016
 4. Sameining Hafrannsóknastofnunar og Veiðimálastofnunar (breyting ýmissa laga) , 6. október 2015
 5. Sérstakt gjald vegna ólögmæts sjávarafla (útvíkkun skilgreiningar) , 26. nóvember 2015
 6. Stjórnarskipunarlög (umhverfisvernd, náttúruauðlindir, þjóðaratkvæðagreiðslur) , 25. ágúst 2016
 7. Umgengni um nytjastofna sjávar o.fl. (öflun sjávargróðurs í atvinnuskyni) , 4. apríl 2016
 8. Þingsköp Alþingis (samkomudagur reglulegs Alþingis 2016) , 1. september 2016

144. þing, 2014–2015

 1. Byggðaáætlun og sóknaráætlanir (heildarlög) , 1. apríl 2015
 2. Byggingarvörur (heildarlög, EES-reglur) , 10. september 2014
 3. Dýrasjúkdómar og varnir gegn þeim (leyfisveitingar og EES-reglur) , 24. mars 2015
 4. Fiskistofa o.fl. (gjaldskrárheimildir) , 1. desember 2014
 5. Framleiðsla, verðlagning og sala búvöru o.fl. (umsjón og útgreiðsla beingreiðslna) , 1. apríl 2015
 6. Haf- og vatnarannsóknir (heildarlög) , 17. nóvember 2014
 7. Innflutningur dýra (erfðaefni holdanautgripa) , 24. mars 2015
 8. Jarðalög (landnotkun og sala ríkisjarða) , 11. september 2014
 9. Kjaramál félagsmanna tiltekinna stéttarfélaga BHM og Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga, 12. júní 2015
 10. Lax- og silungsveiði (meðferð og ráðstöfun eigna veiðifélags) , 2. febrúar 2015
 11. Loftslagsmál (EES-reglur, geymsla koldíoxíðs, vistvæn ökutæki, Kyoto-bókunin) , 1. desember 2014
 12. Mat á umhverfisáhrifum (fjölgun tilkynningarskyldra framkvæmda, EES-reglur) , 10. september 2014
 13. Sameining Hafrannsóknastofnunar og Veiðimálastofnunar (breyting ýmissa laga) , 17. nóvember 2014
 14. Stjórn veiða á Norðaustur-Atlantshafsmakríl (tímabundnar aflaheimildir) , 1. apríl 2015
 15. Uppbygging innviða fyrir ferðamenn til verndar náttúru og menningarsögulegum minjum (heildarlög) , 2. desember 2014
 16. Úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála (aukin skilvirkni) , 1. desember 2014
 17. Varnir gegn snjóflóðum og skriðuföllum (kostnaður við hættumat) , 1. desember 2014
 18. Veiðar og vinnsla erlendra skipa í fiskveiðilandhelgi Íslands (hafnríkisaðgerðir) , 1. desember 2014
 19. Veiðigjöld (veiðigjald 2015--2018) , 1. apríl 2015
 20. Vernd afurðarheita sem vísa til uppruna, landsvæðis eða hefðbundinnar sérstöðu (heildarlög, EES-reglur) , 23. september 2014

143. þing, 2013–2014

 1. Byggingarvörur (heildarlög, EES-reglur) , 8. október 2013
 2. Dýrasjúkdómar og varnir gegn þeim (sjúkdómalistar og reglugerðarheimild) , 1. nóvember 2013
 3. Eftirlit með fóðri, áburði og sáðvöru (framleiðsla og dreifing áburðar o.fl.) , 1. nóvember 2013
 4. Fiskeldi (breyting ýmissa laga) , 18. febrúar 2014
 5. Hollustuhættir og mengunarvarnir (loftgæði, færanleg starfsemi, umhverfismerki o.fl., EES-reglur) , 14. október 2013
 6. Jöfnun á flutningskostnaði olíuvara (umsýslustofnun) , 1. nóvember 2013
 7. Lax- og silungsveiði (ábyrgð félagsmanna í veiðifélögum) , 27. nóvember 2013
 8. Loftslagsmál (fjárhæð losunargjalds) , 2. desember 2013
 9. Losun og móttaka úrgangs frá skipum (EES-reglur) , 10. mars 2014
 10. Mat á umhverfisáhrifum (fjölgun tilkynningarskyldra framkvæmda, EES-reglur) , 24. mars 2014
 11. Matvæli (eftirlit og gjaldtökuheimild, EES-reglur) , 17. október 2013
 12. Meðhöndlun úrgangs (verndun umhverfis og heilsu, EES-reglur) , 2. desember 2013
 13. Náttúruvernd (frestun gildistöku) , 13. nóvember 2013
 14. Síldarútvegsnefnd og sjóðir í þágu síldarútvegsins (síldarrannsóknasjóður) , 5. nóvember 2013
 15. Skipulagslög (bótaákvæði o.fl.) , 31. mars 2014
 16. Stjórn fiskveiða (aflahlutdeildir í rækju) , 6. nóvember 2013
 17. Svæðisbundin flutningsjöfnun (byggðakort, styrktarsvæði og gildistími) , 12. nóvember 2013
 18. Tollalög (úthlutun tollkvóta) , 1. nóvember 2013
 19. Varnir gegn gróðureldum (heildarlög) , 31. mars 2014
 20. Veiðigjöld (skipun samráðsnefndar) , 10. mars 2014
 21. Veiðigjöld (fjárhæð og álagning gjalda) , 23. apríl 2014
 22. Vernd afurðarheita sem vísa til uppruna, landsvæðis eða hefðbundinnar sérstöðu (heildarlög, EES-reglur) , 9. maí 2014

142. þing, 2013

 1. Stjórn fiskveiða (framlenging bráðabirgðaákvæða) , 8. júní 2013
 2. Stjórn fiskveiða o.fl. (krókaaflamarksbátar, strandveiðar og gjaldtökuheimildir) , 8. júní 2013
 3. Veiðigjöld (innheimta veiðigjalda, sérstakt veiðigjald o.fl.) , 12. júní 2013

140. þing, 2011–2012

 1. Matvæli (tímabundið starfsleyfi) , 6. október 2011

139. þing, 2010–2011

 1. Endurskoðun á undanþágum frá I. kafla EES-samningsins (störf héraðsdýralækna) , 7. apríl 2011

Meðflutningsmaður

147. þing, 2017

 1. Almenn hegningarlög (uppreist æru), 26. september 2017
 2. Búvörulög (útflutningsskylda á lambakjöt), 26. september 2017
 3. Fæðingar- og foreldraorlof (fæðingarhjálp), 14. september 2017
 4. Stuðningur til kaupa á fyrstu íbúð (tímabundin rýmkun gildissviðs), 26. september 2017
 5. Tekjuskattur (skattaívilnanir félagasamtaka), 26. september 2017
 6. Útlendingar (málsmeðferðartími), 26. september 2017
 7. Virðisaukaskattur (afnám bókaskatts), 26. september 2017

146. þing, 2016–2017

 1. Fæðingar- og foreldraorlof (fæðingarhjálp), 2. febrúar 2017
 2. Fæðingar- og foreldraorlof (fæðingarhjálp), 2. febrúar 2017
 3. Kjararáð, 12. desember 2016
 4. Stjórn fiskveiða (brottfall og framlenging bráðabirgðaákvæða), 30. maí 2017

141. þing, 2012–2013

 1. Áhafnir íslenskra fiskiskipa, varðskipa, skemmtibáta og annarra skipa (skipstjórnarnám), 5. nóvember 2012
 2. Breyting á kosningalögum (meðferð upplýsinga og gagna í kjörfundarstofu), 18. október 2012
 3. Félagsleg aðstoð (bifreiðastyrkir hreyfihamlaðra), 13. september 2012
 4. Greiðsluþátttaka ríkissjóðs vegna uppbyggingar Helguvíkurhafnar, 5. nóvember 2012
 5. Hafnalög (Helguvíkurhöfn), 5. nóvember 2012
 6. Lagaskrifstofa Alþingis (heildarlög), 13. september 2012
 7. Lánasjóður íslenskra námsmanna (endurgreiðsla lána og niðurfelling), 13. september 2012
 8. Mannvirki og brunavarnir, 13. september 2012
 9. Miðstöð innanlandsflugs (hlutverk Reykjavíkurflugvallar, heildarlög), 18. september 2012
 10. Niðurgreiðslur húshitunarkostnaðar (útreikningur fjárhæða, fjármögnun niðurgreiðslna), 18. október 2012
 11. Olíugjald og kílómetragjald (farmflytjendur og endurgreiðsla olíugjalds), 13. september 2012
 12. Rannsóknarnefndir (skipun nefndar, kostnaður við gagnaöflun og skaðleysi nefndarmanna), 19. nóvember 2012
 13. Ráðherraábyrgð (refsinæmi, rangar upplýsingar veittar á Alþingi), 5. nóvember 2012
 14. Stimpilgjald (afnám stimpilgjalds vegna kaupa á íbúðarhúsnæði), 8. október 2012
 15. Veitingastaðir, gististaðir og skemmtanahald (löggæslukostnaður), 5. nóvember 2012
 16. Virðisaukaskattur (endurgreiðsla skatts vegna kaupa á varmatækjum), 14. september 2012
 17. Virðisaukaskattur (endurgreiðsla skatts og refa- og minkaveiðum), 19. september 2012
 18. Þak á hækkun verðtryggingar og lækkun vaxta (breyting ýmissa laga), 13. september 2012

140. þing, 2011–2012

 1. Aðför, 8. nóvember 2011
 2. Áhafnir íslenskra fiskiskipa (skipstjórnarréttindi innan lands), 6. október 2011
 3. Félagsleg aðstoð (bifreiðastyrkir hreyfihamlaðra), 5. október 2011
 4. Framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum (afnám verðmiðlunar- og verðtilfærslugjalds mjólkurvara), 5. október 2011
 5. Framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum og tollalög (fóðursjóður), 16. apríl 2012
 6. Greiðsluþátttaka ríkissjóðs vegna uppbyggingar Helguvíkurhafnar, 17. október 2011
 7. Hafnalög (Helguvíkurhöfn), 6. október 2011
 8. Heimild til fjárveitingar úr ríkissjóði vegna sérstakra aðstæðna á fjármálamarkaði o.fl. (afnám laganna), 16. febrúar 2012
 9. Kosningalög (meðferð upplýsinga og gagna í kjörfundarstofu), 24. janúar 2012
 10. Lagaskrifstofa Alþingis (heildarlög), 5. október 2011
 11. Lánasjóður íslenskra námsmanna (endurgreiðsla lána og niðurfelling), 4. október 2011
 12. Mannvirki og brunavarnir (brunavarnasjóður), 11. maí 2012
 13. Matvæli (reglugerð um merkingu matvæla), 1. febrúar 2012
 14. Olíugjald og kílómetragjald, 30. nóvember 2011
 15. Ráðherraábyrgð (upplýsingar veittar á Alþingi), 11. október 2011
 16. Skipulagslög (skilvirkari afgreiðsla aðalskipulags), 18. október 2011
 17. Stimpilgjald (afnám stimpilgjalds vegna kaupa á íbúðarhúsnæði), 4. október 2011
 18. Stimpilgjald (framlenging gildistíma), 21. nóvember 2011
 19. Tekjustofnar sveitarfélaga (hesthús), 13. febrúar 2012
 20. Tímabundnar endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar á Íslandi, 3. nóvember 2011
 21. Varnarmálalög og lög um tekjustofna sveitarfélaga (fasteignaskattur af ratsjárstöðvum), 1. nóvember 2011
 22. Veitingastaðir, gististaðir og skemmtanahald (löggæslukostnaður), 11. október 2011
 23. Virðisaukaskattur (endurgreiðsla skatts vegna kaupa á varmatækjum), 5. október 2011
 24. Þak á hækkun verðtryggingar og lækkun vaxta, 30. mars 2012
 25. Þjóðhagsstofa (heildarlög), 6. október 2011

139. þing, 2010–2011

 1. Áhafnir íslenskra fiskiskipa, varðskipa, skemmtibáta og annarra skipa (skipstjórnarréttindi innan lands), 25. nóvember 2010
 2. Brottfall laga um ríkisábyrgð á lántöku Tryggingarsjóðs innstæðueigenda og fjárfesta, 2. maí 2011
 3. Félagsleg aðstoð (bifreiðastyrkir hreyfihamlaðra), 6. desember 2010
 4. Fjáraukalög 2011 (brottfall heimildar til sölu á hlutum ríkisins í sparisjóðum), 2. september 2011
 5. Framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum (afnám verðmiðlunar- og verðtilfærslugjalds mjólkurvara), 4. október 2010
 6. Framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum (framlengdur frestur vegna öskufalls og díoxínmengunar), 19. maí 2011
 7. Hafnalög (Helguvíkurhöfn), 7. október 2010
 8. Heimild til fjárveitingar úr ríkissjóði vegna sérstakra aðstæðna á fjármálamarkaði o.fl. (brottfall laganna), 2. september 2011
 9. Kosningalög (miðlun upplýsinga úr kjörfundarstofu), 1. febrúar 2011
 10. Lagaskrifstofa Alþingis (heildarlög), 12. október 2010
 11. Rannsókn á aðdraganda og orsökum erfiðleika og falls sparisjóðanna, 28. febrúar 2011
 12. Ráðherraábyrgð (upplýsingar veittar á Alþingi), 15. október 2010
 13. Skipulagslög (skilvirkari afgreiðsla aðalskipulags), 21. október 2010
 14. Stimpilgjald (afnám stimpilgjalds vegna kaupa íbúðarhúsnæðis), 3. mars 2011
 15. Varnarmálalög og tekjustofnar sveitarfélaga (fasteignaskattur af ratsjárstöðvum), 17. desember 2010
 16. Veitingastaðir, gististaðir og skemmtanahald (löggæslukostnaður), 13. desember 2010
 17. Virðisaukaskattur (endurgreiðsla skatts af refa- og minkaveiðum), 9. nóvember 2010
 18. Virðisaukaskattur (endurgreiðsla skatts vegna kaupa á varmatækjum), 17. desember 2010
 19. Þjóðhagsstofa (heildarlög), 7. apríl 2011

138. þing, 2009–2010

 1. Framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum (afnám verðmiðlunar- og verðtilfærslugjalds mjólkurvara), 29. desember 2009
 2. Lagaskrifstofa Alþingis (heildarlög), 15. mars 2010
 3. Seðlabanki Íslands og samvinnufélög (innlánsstofnanir), 29. desember 2009
 4. Sveitarstjórnarlög (fjöldi sveitarstjórnarfulltrúa), 8. október 2009
 5. Veitingastaðir, gististaðir og skemmtanahald (löggæslukostnaður), 31. mars 2010
 6. Vextir og verðtrygging (hámarkshækkun verðtryggingar fjárskuldbindinga), 13. október 2009

137. þing, 2009

 1. Seðlabanki Íslands og samvinnufélög (innlánsstofnanir), 19. ágúst 2009
 2. Vextir og verðtrygging (hámarkshækkun verðtryggingar fjárskuldbindinga), 29. maí 2009