Sigríður A. Þórðardóttir: þingskjöl

1. flutningsmaður

130. þing, 2003–2004

 1. 1075 nefndarálit umhverfisnefndar, varnir gegn mengun hafs og stranda (heildarlög)
 2. 1076 breytingartillaga umhverfisnefndar, varnir gegn mengun hafs og stranda (heildarlög)
 3. 1383 framhaldsnefndarálit umhverfisnefndar, varnir gegn mengun hafs og stranda (heildarlög)
 4. 1384 breytingartillaga umhverfisnefndar, varnir gegn mengun hafs og stranda (heildarlög)
 5. 1529 nefndarálit meirihluta umhverfisnefndar, Stofnun Vilhjálms Stefánssonar og samvinnunefnd um málefni norðurslóða (stjórn)
 6. 1530 nefndarálit umhverfisnefndar, eiturefni og hættuleg efni (sæfiefni, EES-reglur)
 7. 1540 nefndarálit umhverfisnefndar, umhverfismengun af völdum einnota umbúða (skilagjald)
 8. 1604 nál. með brtt. umhverfisnefndar, verndun Mývatns og Laxár í Suður-Þingeyjarsýslu (heildarlög)
 9. 1631 nefndarálit umhverfisnefndar, náttúruverndaráætlun 2004--2008
 10. 1669 breytingartillaga, umhverfismengun af völdum einnota umbúða (skilagjald)
 11. 1767 nefndarálit umhverfisnefndar, vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og spendýrum (ernir, hreindýr, stjórnsýsla o.fl.)
 12. 1768 breytingartillaga umhverfisnefndar, vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og spendýrum (ernir, hreindýr, stjórnsýsla o.fl.)
 13. 1773 nál. með frávt. meirihluta umhverfisnefndar, aflétting veiðibanns á rjúpu

128. þing, 2002–2003

 1. 626 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á XV. viðauka við EES-samninginn (aðstoð til menntunar, ríkisaðstoð til fyrirtækja)
 2. 627 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á VII. viðauka við EES-samninginn (lögmenn)
 3. 628 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur milli Fríverslunarsamtaka Evrópu og Singapúr
 4. 734 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á VII. viðauka við EES-samninginn (viðurkenning á prófskírteinum)
 5. 735 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á IX. og XXII. viðauka við EES-samninginn (matsreglur um ársreikninga og samstæðureikninga)
 6. 736 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á XVIII. viðauka við EES-samninginn (vinnutími)
 7. 737 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á XVIII. viðauka við EES-samninginn (aðild starfsmanna að málum Evrópufélaga)
 8. 738 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á XXII. viðauka við EES-samninginn (samþykktir fyrir Evrópufélög)
 9. 739 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á IX. viðauka við EES-samninginn (rekstrarfélög o.fl.)
 10. 740 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á XX. viðauka við EES-samninginn (mat á umhverfisáhrifum)
 11. 1284 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á XVII. viðauka við EES-samninginn (uppfinningar í líftækni)
 12. 1285 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á II. viðauka við EES-samninginn (tóbaksvörur)
 13. 1286 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á XIII. viðauka við EES-samninginn (umferð á sjó)
 14. 1287 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á XVII. viðauka við EES-samninginn (fylgiréttur höfunda)
 15. 1288 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á IX. viðauka við EES-samninginn (lánastofnanir)
 16. 1289 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á IX. viðauka við EES-samninginn (vátryggingafélög)
 17. 1290 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á IX. viðauka við EES-samninginn (gjaldþol tryggingafyrirtækja)
 18. 1291 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á XIII. viðauka við EES-samninginn (bótaábyrgð flugfélaga)
 19. 1292 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á XVIII. viðauka við EES-samninginn (upplýsingamiðlun til launamanna o.fl.)
 20. 1293 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á XI. viðauka við EES-samninginn (póstþjónusta)
 21. 1299 nefndarálit utanríkismálanefndar, nýr stofnsamningur Fríverslunarsamtaka Evrópu (breyting ýmissa laga)
 22. 1300 breytingartillaga utanríkismálanefndar, nýr stofnsamningur Fríverslunarsamtaka Evrópu (breyting ýmissa laga)

127. þing, 2001–2002

 1. 179 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, bótaábyrgð vegna tjóns af notkun loftfars vegna hernaðaraðgerða, hryðjuverka eða áþekkra atvika (staðfesting bráðabirgðalaga)
 2. 180 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, bótaábyrgð vegna tjóns af notkun loftfars vegna hernaðaraðgerða, hryðjuverka eða áþekkra atvika (staðfesting bráðabirgðalaga)
 3. 434 nefndarálit meirihluta menntamálanefndar, áhugamannahnefaleikar
 4. 435 breytingartillaga meirihluta menntamálanefndar, áhugamannahnefaleikar
 5. 456 breytingartillaga, fjárlög 2002
 6. 559 nefndarálit menntamálanefndar, kvikmyndalög (heildarlög)
 7. 560 breytingartillaga menntamálanefndar, kvikmyndalög (heildarlög)
 8. 858 nefndarálit menntamálanefndar, skylduskil til safna (heildarlög)
 9. 859 breytingartillaga menntamálanefndar, skylduskil til safna (heildarlög)
 10. 982 nefndarálit utanríkismálanefndar, fullgilding samnings Fríverslunarsamtaka Evrópu og Jórdaníu
 11. 983 nefndarálit utanríkismálanefndar, fullgilding samnings Fríverslunarsamtaka Evrópu og Króatíu
 12. 984 nefndarálit utanríkismálanefndar, fullgilding samnings Fríverslunarsamtaka Evrópu og Makedóníu
 13. 1021 nefndarálit utanríkismálanefndar, fullgilding stofnsamnings Fríverslunarsamtaka Evrópu
 14. 1202 nefndarálit meirihluta utanríkismálanefndar, samningur um alþjóðastofnun fjarskipta um gervitungl (einkavæðing)
 15. 1203 nefndarálit utanríkismálanefndar, alþjóðasamþykkt um menntun og þjálfun, skírteini og vaktstöður áhafna fiskiskipa
 16. 1204 nefndarálit utanríkismálanefndar, fullgilding Stokkhólmssamnings um þrávirk lífræn efni
 17. 1205 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur um að koma í veg fyrir ólögmætar aðgerðir gegn öryggi í siglingum
 18. 1206 nefndarálit utanríkismálanefndar, aðild að Kyoto-bókun við rammasamning Sameinuðu þjóðanna um loftslagsbreytingar
 19. 1207 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur milli Íslands og Færeyja um fiskveiðar innan íslenskrar og færeyskrar lögsögu 2002
 20. 1267 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á bókun 26 við EES-samninginn (störf Eftirlitsstofnunar EFTA)
 21. 1268 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á XVIII. viðauka við EES-samninginn (öryggi og hollustuhættir á vinnustöðum o.fl.)
 22. 1269 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á XX. viðauka við EES-samninginn (umhverfismál)
 23. 1270 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur um vörslu kjarnakleyfra efna
 24. 1271 nefndarálit utanríkismálanefndar, nýr stofnsamningur Fríverslunarsamtaka Evrópu (breyting ýmissa laga)
 25. 1272 breytingartillaga utanríkismálanefndar, nýr stofnsamningur Fríverslunarsamtaka Evrópu (breyting ýmissa laga)
 26. 1285 nefndarálit utanríkismálanefndar, vestnorræn samráðsnefnd um nýtingu náttúruauðlinda
 27. 1286 nefndarálit utanríkismálanefndar, sjálfbær þróun og nýting lífríkis á Vestur-Norðurlöndum
 28. 1287 nefndarálit utanríkismálanefndar, heimildaöflun um veiðimenningu Vestur-Norðurlanda

126. þing, 2000–2001

 1. 368 nál. með brtt. menntamálanefndar, Blindrabókasafn Íslands (verkefni og stjórn)
 2. 451 nefndarálit menntamálanefndar, Námsmatsstofnun (heildarlög)
 3. 452 breytingartillaga menntamálanefndar, Námsmatsstofnun (heildarlög)
 4. 472 breytingartillaga, fjárlög 2001
 5. 988 nefndarálit menntamálanefndar, bókasafnsfræðingar (starfsheiti)
 6. 1103 breytingartillaga, bókasafnsfræðingar (starfsheiti)
 7. 1226 nefndarálit menntamálanefndar, viðurkenning á menntun og prófskírteinum (EES-reglur)
 8. 1227 nefndarálit menntamálanefndar, framhaldsskólar (deildarstjórar)
 9. 1229 nefndarálit menntamálanefndar, grunnskólar (starfstími, próf í íslensku o.fl.)
 10. 1230 nefndarálit menntamálanefndar, Ríkisútvarpið (framkvæmdasjóður)
 11. 1243 nefndarálit menntamálanefndar, leikskólar (starfslið)
 12. 1257 nefndarálit meirihluta menntamálanefndar, lögleiðing ólympískra hnefaleika
 13. 1329 nál. með brtt. menntamálanefndar, textun íslensks sjónvarpsefnis
 14. 1339 nál. með brtt. menntamálanefndar, réttur til að kalla sig viðskiptafræðinga eða hagfræðinga (réttur til starfsheitis o.fl.)
 15. 1344 nefndarálit menntamálanefndar, þjóðminjalög (heildarlög)
 16. 1345 breytingartillaga menntamálanefndar, þjóðminjalög (heildarlög)
 17. 1346 nefndarálit menntamálanefndar, húsafriðun (heildarlög)
 18. 1347 breytingartillaga menntamálanefndar, húsafriðun (heildarlög)
 19. 1348 nefndarálit menntamálanefndar, safnalög (heildarlög)
 20. 1349 breytingartillaga menntamálanefndar, safnalög (heildarlög)
 21. 1350 nefndarálit menntamálanefndar, menningarverðmæti
 22. 1351 breytingartillaga menntamálanefndar, menningarverðmæti

125. þing, 1999–2000

 1. 282 nefndarálit menntamálanefndar, grunnskólar (einsetning, samræmd lokapróf)
 2. 388 nál. með brtt. menntamálanefndar, framhaldsskólar (aðlögunartími, fornám, samræmd lokapróf o.fl.)
 3. 411 breytingartillaga, fjárlög 2000
 4. 464 nál. með brtt. meirihluta menntamálanefndar, Þjóðarbókhlaða og endurbætur menningarbygginga
 5. 999 nefndarálit menntamálanefndar, útvarpslög (heildarlög)
 6. 1000 breytingartillaga menntamálanefndar, útvarpslög (heildarlög)
 7. 1031 nál. með brtt. menntamálanefndar, Íslensk málnefnd (tengsl við Háskóla Íslands, forstöðumaður)
 8. 1110 nefndarálit menntamálanefndar, höfundalög (EES-reglur)
 9. 1111 breytingartillaga menntamálanefndar, höfundalög (EES-reglur)
 10. 1135 breytingartillaga, útvarpslög (heildarlög)
 11. 1156 nefndarálit menntamálanefndar, könnun á læsi fullorðinna
 12. 1183 nefndarálit meirihluta menntamálanefndar, lögleiðing ólympískra hnefaleika

124. þing, 1999

 1. 12 nefndarálit meirihluta sérnefnd um stjórnarskrármálar, stjórnarskipunarlög (kjördæmaskipan)

123. þing, 1998–1999

 1. 327 nefndarálit meirihluta menntamálanefndar, leiklistarlög (heildarlög)
 2. 328 breytingartillaga meirihluta menntamálanefndar, leiklistarlög (heildarlög)
 3. 535 nefndarálit menntamálanefndar, ráðstafanir til jöfnunar á námskostnaði (réttur til styrkja)
 4. 536 breytingartillaga, fjárlög 1999
 5. 1019 nál. með brtt. menntamálanefndar, Háskólinn á Akureyri (heildarlög)
 6. 1020 nefndarálit menntamálanefndar, afnám laga um gjald af kvikmyndasýningum
 7. 1021 nefndarálit menntamálanefndar, Kennaraháskóli Íslands (doktorsnafnbót, kærumál, gjöld o.fl.)
 8. 1022 breytingartillaga menntamálanefndar, Kennaraháskóli Íslands (doktorsnafnbót, kærumál, gjöld o.fl.)
 9. 1101 nefndarálit menntamálanefndar, skipan nefndar til að auka aga í skólum landsins
 10. 1102 nefndarálit menntamálanefndar, stofnun þjóðbúningaráðs
 11. 1106 nefndarálit menntamálanefndar, íþróttasamstarf milli Vestur-Norðurlanda
 12. 1107 nefndarálit menntamálanefndar, internetsamvinna skóla á Vestur-Norðurlöndum
 13. 1108 nál. með frávt. menntamálanefndar, stofnun vestnorræns menningarsjóðs
 14. 1109 nefndarálit menntamálanefndar, Háskóli Íslands (heildarlög)
 15. 1110 breytingartillaga menntamálanefndar, Háskóli Íslands (heildarlög)
 16. 1137 nefndarálit menntamálanefndar, íslenskt táknmál sem móðurmál heyrnarlausra

122. þing, 1997–1998

 1. 448 nefndarálit meirihluta menntamálanefndar, háskólar
 2. 449 breytingartillaga meirihluta menntamálanefndar, háskólar
 3. 453 nefndarálit menntamálanefndar, Kennaraháskóli Íslands
 4. 454 breytingartillaga menntamálanefndar, Kennaraháskóli Íslands
 5. 645 breytingartillaga, fjárlög 1998
 6. 829 nefndarálit menntamálanefndar, Örnefnastofnun Íslands
 7. 833 nál. með brtt. menntamálanefndar, framhaldsskólar (ráðningartími aðstoðarstjórnenda)
 8. 1152 nefndarálit menntamálanefndar, bæjanöfn (örnefnanefnd)
 9. 1153 breytingartillaga menntamálanefndar, bæjanöfn (örnefnanefnd)
 10. 1200 nál. með brtt. menntamálanefndar, listskreytingar opinberra bygginga (heildarlög)
 11. 1213 nefndarálit menntamálanefndar, íþróttalög (heildarlög)
 12. 1225 nefndarálit meirihluta menntamálanefndar, lögverndun á starfsheiti grunnskólakennara (heildarlög)
 13. 1226 breytingartillaga meirihluta menntamálanefndar, lögverndun á starfsheiti grunnskólakennara (heildarlög)
 14. 1361 nál. með brtt. menntamálanefndar, aðgerðir til að mæta mismunandi þörfum drengja og stúlkna í grunnskólum
 15. 1552 rökstudd dagskrá, skipun rannsóknarnefndar um málefni Landsbanka Íslands hf.

121. þing, 1996–1997

 1. 323 nefndarálit menntamálanefndar, höfundalög (EES-reglur)
 2. 335 nál. með brtt. menntamálanefndar, listamannalaun (markmið, greiðslufyrirkomulag o.fl.)
 3. 426 breytingartillaga, fjárlög 1997
 4. 636 nefndarálit menntamálanefndar, grunnskólar (námsleyfasjóður)
 5. 952 nefndarálit menntamálanefndar, almenningsbókasöfn (heildarlög)
 6. 953 breytingartillaga menntamálanefndar, almenningsbókasöfn (heildarlög)
 7. 954 nál. með brtt. menntamálanefndar, Bókasafnssjóður höfunda
 8. 955 nefndarálit menntamálanefndar, viðurkenning á menntun og prófskírteinum (flokkun starfsheita)
 9. 1152 nefndarálit menntamálanefndar, þjóðminjalög (stjórnskipulag o.fl.)
 10. 1153 breytingartillaga menntamálanefndar, þjóðminjalög (stjórnskipulag o.fl.)
 11. 1221 nefndarálit meirihluta menntamálanefndar, Lánasjóður íslenskra námsmanna (endurgreiðsla o.fl.)
 12. 1222 breytingartillaga meirihluta menntamálanefndar, Lánasjóður íslenskra námsmanna (endurgreiðsla o.fl.)
 13. 1223 nefndarálit menntamálanefndar, efling íþróttastarfs
 14. 1312 nefndarálit minnihluta menntamálanefndar, Lánasjóður íslenskra námsmanna (endurgreiðsla o.fl.)

120. þing, 1995–1996

 1. 420 breytingartillaga, fjárlög 1996
 2. 718 nefndarálit meirihluta menntamálanefndar, háskóli Íslands (skrásetningargjald)
 3. 718 nefndarálit meirihluta menntamálanefndar, háskólinn á Akureyri (skrásetningargjald)
 4. 844 nefndarálit menntamálanefndar, réttindi og skyldur kennara og skólastjórnenda grunnskóla
 5. 882 nefndarálit meirihluta menntamálanefndar, framhaldsskólar (heildarlög)
 6. 883 breytingartillaga meirihluta menntamálanefndar, framhaldsskólar (heildarlög)
 7. 943 nefndarálit menntamálanefndar, þjóðminjalög (flutningur menningarverðmæta)
 8. 944 breytingartillaga menntamálanefndar, þjóðminjalög (flutningur menningarverðmæta)
 9. 992 nefndarálit menntamálanefndar, grunnskóli (yfirfærsla til sveitarfélaga)
 10. 993 breytingartillaga menntamálanefndar, grunnskóli (yfirfærsla til sveitarfélaga)
 11. 1012 nefndarálit menntamálanefndar, stefnumótun í íþróttum stúlkna og kvenna
 12. 1013 nefndarálit menntamálanefndar, starfsþjálfun í fyrirtækjum
 13. 1016 nál. með brtt. meirihluta menntamálanefndar, höfundalög (EES-reglur)
 14. 1075 breytingartillaga, tóbaksvarnir (aldursmörk, munntóbak, reyklaus svæði o.fl.)

118. þing, 1994–1995

 1. 426 breytingartillaga, fjárlög 1995
 2. 666 nefndarálit meirihluta menntamálanefndar, grunnskóli (heildarlög)
 3. 667 breytingartillaga meirihluta menntamálanefndar, grunnskóli (heildarlög)
 4. 729 nál. með frávt. menntamálanefndar, ólympískir hnefaleikar
 5. 730 nál. með brtt. menntamálanefndar, listmenntun á háskólastigi
 6. 731 nefndarálit menntamálanefndar, skoðun kvikmynda (heildarlög)
 7. 732 breytingartillaga menntamálanefndar, skoðun kvikmynda (heildarlög)
 8. 741 nefndarálit menntamálanefndar, útsendingar sjónvarps og útvarps til fiskimiða
 9. 750 nefndarálit menntamálanefndar, varðveisla arfs húsmæðraskóla
 10. 751 nál. með brtt. menntamálanefndar, úttekt á kjörum fólks er stundar nám fjarri heimabyggð
 11. 763 nál. með brtt. menntamálanefndar, rannsóknarráð Íslands (skipan ráðsins)
 12. 795 framhaldsnefndarálit meirihluta menntamálanefndar, grunnskóli (heildarlög)
 13. 796 breytingartillaga meirihluta menntamálanefndar, grunnskóli (heildarlög)
 14. 927 framhaldsnefndarálit menntamálanefndar, grunnskóli (heildarlög)
 15. 928 breytingartillaga, grunnskóli (heildarlög)
 16. 929 nefndarálit menntamálanefndar, kennsla í iðjuþjálfun

117. þing, 1993–1994

 1. 419 breytingartillaga, fjárlög 1994
 2. 805 nefndarálit meirihluta menntamálanefndar, Kennaraháskóli Íslands (lengd kennaranáms o.fl.)
 3. 806 breytingartillaga meirihluta menntamálanefndar, Kennaraháskóli Íslands (lengd kennaranáms o.fl.)
 4. 987 nefndarálit menntamálanefndar, Háskólinn á Akureyri (framgangskerfi kennara)
 5. 1029 nefndarálit menntamálanefndar, Landsbókasafn Íslands Háskólabókasafn
 6. 1030 breytingartillaga menntamálanefndar, Landsbókasafn Íslands Háskólabókasafn
 7. 1031 nefndarálit menntamálanefndar, Rannsóknarráð Íslands
 8. 1032 breytingartillaga menntamálanefndar, Rannsóknarráð Íslands
 9. 1085 nefndarálit meirihluta menntamálanefndar, viðurkenning á menntun og prófskírteinum (nýjar EES-reglur)
 10. 1092 breytingartillaga menntamálanefndar, Landsbókasafn Íslands Háskólabókasafn
 11. 1117 breytingartillaga menntamálanefndar, Rannsóknarráð Íslands
 12. 1147 nefndarálit menntamálanefndar, flutningur tónlistar og leikhúsverka í sjónvarpi
 13. 1148 breytingartillaga menntamálanefndar, flutningur tónlistar og leikhúsverka í sjónvarpi
 14. 1149 nefndarálit menntamálanefndar, úrbætur í málum nýbúa
 15. 1150 breytingartillaga menntamálanefndar, úrbætur í málum nýbúa
 16. 1151 nefndarálit menntamálanefndar, efling náttúrufræðikennslu í grunnskólum
 17. 1152 breytingartillaga menntamálanefndar, efling náttúrufræðikennslu í grunnskólum
 18. 1153 nefndarálit menntamálanefndar, leikskólar (heildarlög)
 19. 1154 breytingartillaga menntamálanefndar, leikskólar (heildarlög)
 20. 1217 nefndarálit meirihluta menntamálanefndar, þjóðminjalög (stjórnkerfi minjavörslu o.fl.)
 21. 1218 breytingartillaga meirihluta menntamálanefndar, þjóðminjalög (stjórnkerfi minjavörslu o.fl.)
 22. 1219 nefndarálit menntamálanefndar, sjóður til að styrkja efnilega íþróttamenn
 23. 1268 nefndarálit meirihluta menntamálanefndar, endurmat iðn- og verkmenntunar

116. þing, 1992–1993

 1. 317 nefndarálit meirihluta menntamálanefndar, viðurkenning á menntun og prófskírteinum
 2. 318 breytingartillaga meirihluta menntamálanefndar, viðurkenning á menntun og prófskírteinum
 3. 377 breytingartillaga, viðurkenning á menntun og prófskírteinum
 4. 516 breytingartillaga, fjárlög 1993
 5. 588 nál. með brtt. meirihluta menntamálanefndar, grunnskóli (nemendafjöldi í bekkjum o.fl.)
 6. 1058 nefndarálit meirihluta menntamálanefndar, framhaldsskólar (tilraunastarf í starfsnámi)
 7. 1059 breytingartillaga meirihluta menntamálanefndar, framhaldsskólar (tilraunastarf í starfsnámi)
 8. 1085 nefndarálit menntamálanefndar, útvarpslög (EES-reglur)
 9. 1086 breytingartillaga menntamálanefndar, útvarpslög (EES-reglur)
 10. 1087 nefndarálit menntamálanefndar, Rannsóknastofnun uppeldis- og menntamála (heildarlög)
 11. 1088 breytingartillaga menntamálanefndar, Rannsóknastofnun uppeldis- og menntamála (heildarlög)
 12. 1089 nál. með frávt. menntamálanefndar, tilraunaverkefni framhaldsskóla á Austurlandi
 13. 1090 nál. með brtt. menntamálanefndar, safn þjóðminja að Hólum í Hjaltadal
 14. 1091 nál. með brtt. menntamálanefndar, tengsl ferðaþjónustu við íslenska sögu
 15. 1092 nefndarálit, Tækniskóli Íslands (skrásetningargjöld)
 16. 1093 nefndarálit meirihluta menntamálanefndar, Menningarsjóður (heildarlög)
 17. 1094 breytingartillaga meirihluta menntamálanefndar, Menningarsjóður (heildarlög)

115. þing, 1991–1992

 1. 300 breytingartillaga, fjárlög 1992
 2. 775 breytingartillaga meirihluta menntamálanefndar, Lánasjóður íslenskra námsmanna (heildarlög)
 3. 776 nefndarálit meirihluta menntamálanefndar, Lánasjóður íslenskra námsmanna (heildarlög)
 4. 917 nefndarálit menntamálanefndar, Háskólinn á Akureyri (heildarlög)
 5. 948 nefndarálit menntamálanefndar, efling íþróttaiðkunar kvenna
 6. 969 nefndarálit menntamálanefndar, höfundalög (tölvuforrit, ljósritun o.fl.)
 7. 984 nefndarálit menntamálanefndar, kennsla í réttri líkamsbeitingu
 8. 1039 nefndarálit menntamálanefndar, fullorðinsfræðsla

Meðflutningsmaður

133. þing, 2006–2007

 1. 563 nefndarálit meirihluta fjárlaganefndar, ráðstöfun á söluandvirði Landssíma Íslands hf. (tímasetningar á tilteknum ráðstöfunum)
 2. 586 nefndarálit iðnaðarnefndar, breyting á lögum á orkusviði (eignarhlutir ríkisins í Hitaveitu Suðurnesja, Orkubúi Vestfjarða og Rarik)
 3. 587 breytingartillaga iðnaðarnefndar, breyting á lögum á orkusviði (eignarhlutir ríkisins í Hitaveitu Suðurnesja, Orkubúi Vestfjarða og Rarik)
 4. 653 frumvarp eftir 2. umræðu, skráning og mat fasteigna (framlenging umsýslugjalds)
 5. 879 nefndarálit iðnaðarnefndar, Orkustofnun (tilfærsla vatnamælinga, gagnaöflun um orkulindir o.fl.)
 6. 880 breytingartillaga iðnaðarnefndar, Orkustofnun (tilfærsla vatnamælinga, gagnaöflun um orkulindir o.fl.)
 7. 1010 nefndarálit, leit, rannsóknir og vinnsla kolvetnis (rannsóknir á kolvetnisauðlindum)
 8. 1011 breytingartillaga, leit, rannsóknir og vinnsla kolvetnis (rannsóknir á kolvetnisauðlindum)
 9. 1119 nefndarálit iðnaðarnefndar, opinber stuðningur við tæknirannsóknir, nýsköpun og atvinnuþróun (heildarlög, Nýsköpunarmiðstöð Íslands)
 10. 1120 breytingartillaga iðnaðarnefndar, opinber stuðningur við tæknirannsóknir, nýsköpun og atvinnuþróun (heildarlög, Nýsköpunarmiðstöð Íslands)
 11. 1189 nefndarálit meirihluta iðnaðarnefndar, rannsóknir og nýting á auðlindum í jörðu (gildissvið laganna, fyrirkomulag rannsókna o.fl.)
 12. 1190 breytingartillaga meirihluta iðnaðarnefndar, rannsóknir og nýting á auðlindum í jörðu (gildissvið laganna, fyrirkomulag rannsókna o.fl.)
 13. 1335 nefndarálit iðnaðarnefndar, störf án staðsetningar á vegum ríkisins

130. þing, 2003–2004

 1. 390 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, málefni aldraðra (gjald í Framkvæmdasjóð)
 2. 981 nál. með brtt. heilbrigðis- og trygginganefndar, sjóntækjafræðingar (sjónmælingar og sala tækja)
 3. 1087 nál. með brtt. heilbrigðis- og trygginganefndar, Þjónustu- og endurhæfingarstöð sjónskertra (gjaldtaka o.fl.)
 4. 1536 nefndarálit meirihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar og félagsleg aðstoð (tryggingaráð, skipulag TR o.fl.)
 5. 1537 breytingartillaga meirihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar og félagsleg aðstoð (tryggingaráð, skipulag TR o.fl.)
 6. 1605 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, sóttvarnalög (skrá um sýklalyfjanotkun)
 7. 1606 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, sóttvarnalög (skrá um sýklalyfjanotkun)
 8. 1650 nefndarálit meirihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, lyfjalög (lyfjaverð og greiðsluþátttaka almannatrygginga)
 9. 1651 breytingartillaga meirihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, lyfjalög (lyfjaverð og greiðsluþátttaka almannatrygginga)
 10. 1753 nefndarálit meirihluta landbúnaðarnefndar, jarðalög (heildarlög)
 11. 1754 breytingartillaga meirihluta landbúnaðarnefndar, jarðalög (heildarlög)
 12. 1755 nefndarálit meirihluta landbúnaðarnefndar, ábúðarlög (heildarlög)
 13. 1756 breytingartillaga meirihluta landbúnaðarnefndar, ábúðarlög (heildarlög)

127. þing, 2001–2002

 1. 461 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur o.fl. (skatthlutföll, verðbólguleiðréttingar, einstaklingar í atvinnurekstri o.fl.)
 2. 462 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur o.fl. (skatthlutföll, verðbólguleiðréttingar, einstaklingar í atvinnurekstri o.fl.)
 3. 493 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, lögbann og dómsmál til að vernda heildarhagsmuni neytenda (EES-reglur)
 4. 494 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, lögbann og dómsmál til að vernda heildarhagsmuni neytenda (EES-reglur)
 5. 522 nál. með brtt. meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir í ríkisfjármálum 2002 (breyting ýmissa laga)
 6. 524 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur o.fl. (skatthlutföll, verðbólguleiðréttingar, einstaklingar í atvinnurekstri o.fl.)
 7. 525 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, samningsgerð, umboð og ógildir löggerningar (reglugerð)
 8. 526 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, samningsgerð, umboð og ógildir löggerningar (reglugerð)
 9. 529 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, greiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi (eftirlitsgjald)
 10. 530 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, greiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi (eftirlitsgjald)
 11. 537 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, tollalög (tollkvótar og tollar af tóbaki)
 12. 538 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, gjald af áfengi (tóbaksgjald)
 13. 539 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, rafræn eignarskráning verðbréfa (skráning bréfa erlendis)
 14. 540 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, rafræn eignarskráning verðbréfa (skráning bréfa erlendis)
 15. 736 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, bótaábyrgð vegna tjóns af notkun loftfars vegna hernaðaraðgerða, hryðjuverka eða áþekkra atvika (staðfesting bráðabirgðalaga)
 16. 869 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, bindandi álit í skattamálum (hækkun gjalds)
 17. 870 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, endurskoðendur (EES-reglur)
 18. 871 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, endurskoðendur (EES-reglur)
 19. 907 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, bókhald, ársreikningar og tekjuskattur og eignarskattur (reikningshald í erlendum gjaldmiðli)
 20. 908 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, bókhald, ársreikningar og tekjuskattur og eignarskattur (reikningshald í erlendum gjaldmiðli)
 21. 978 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, virðisaukaskattur (viðauki, niðurfelling gjalda, endurgreiðslur o.fl.)
 22. 979 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, virðisaukaskattur (viðauki, niðurfelling gjalda, endurgreiðslur o.fl.)
 23. 1062 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, verðbréfaviðskipti (innherjaviðskipti)
 24. 1063 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, rafeyrisfyrirtæki (EES-reglur)
 25. 1064 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, rafræn viðskipti og önnur rafræn þjónusta (EES-reglur)
 26. 1065 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, rafræn viðskipti og önnur rafræn þjónusta (EES-reglur)
 27. 1124 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl. (bensín)
 28. 1131 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, bótaábyrgð vegna tjóns af notkun loftfars vegna hernaðaraðgerða, hryðjuverka eða áþekkra atvika (framlenging ábyrgðar)
 29. 1148 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins (viðmiðunarlaun, réttur barna og maka o.fl.)
 30. 1149 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, Lífeyrissjóður hjúkrunarfræðinga (réttur barna og maka)
 31. 1171 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, hlutafélög (hlutafé í erlendum gjaldmiðli)
 32. 1172 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, einkahlutafélög (hlutafé í erlendum gjaldmiðli)
 33. 1211 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, tryggingagjald o.fl. (reiknað endurgjald, breyting ýmissa laga o.fl.)
 34. 1212 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, tryggingagjald o.fl. (reiknað endurgjald, breyting ýmissa laga o.fl.)
 35. 1213 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, samkeppnislög (EES-reglur, ríkisaðstoð)
 36. 1230 nál. með brtt. meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, Þjóðhagsstofnun o.fl.
 37. 1254 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, tollalög (sektir, barnabílstólar)
 38. 1255 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, vörur unnar úr eðalmálmum (merkingar og eftirlit)
 39. 1256 nál. með brtt. meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, alþjóðleg viðskiptafélög (bókhald í erlendum gjaldeyri)
 40. 1273 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, ábyrgð skuldabréfa vegna nýrrar starfsemi Íslenskrar erfðagreiningar
 41. 1274 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, ábyrgð skuldabréfa vegna nýrrar starfsemi Íslenskrar erfðagreiningar
 42. 1372 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, fjárreiður ríkisins (Fjársýsla)
 43. 1408 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, verslunaratvinna (fylgiréttargjald, bifreiðasölur)
 44. 1409 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, verslunaratvinna (fylgiréttargjald, bifreiðasölur)
 45. 1467 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, umfang skattsvika, skattsniðganga og dulin efnahagsstarfsemi

126. þing, 2000–2001

 1. 365 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (skatthlutfall)
 2. 561 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, jöfnun flutningskostnaðar á sementi (stjórnarmenn o.fl.)
 3. 562 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, jöfnun flutningskostnaðar á sementi (stjórnarmenn o.fl.)
 4. 563 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, Útflutningsráð Íslands (markaðsgjald)
 5. 564 nál. með brtt. meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir í ríkisfjármálum 2001 (breyting ýmissa laga)
 6. 578 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, staðgreiðsla opinberra gjalda (reiknað endurgjald)
 7. 579 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, tryggingagjald (fæðingarorlof)
 8. 581 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, verðbréfaviðskipti (útboð og innherjaviðskipti)
 9. 582 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, verðbréfaviðskipti (útboð og innherjaviðskipti)
 10. 584 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, fjáröflun til vegagerðar (þungaskattur)
 11. 599 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, tollalög (ríkistollstjóri)
 12. 886 nefndarálit meirihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar (tekjutrygging ellilífeyrisþega)
 13. 887 breytingartillaga meirihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar (tekjutrygging ellilífeyrisþega)
 14. 938 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, samvinnufélög (rekstrarumgjörð)
 15. 939 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, samvinnufélög (rekstrarumgjörð)
 16. 940 nál. með brtt. meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, samvinnufélög (innlánsdeildir)
 17. 942 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (samvinnufélög)
 18. 943 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (samvinnufélög)
 19. 1089 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, stofnun hlutafélaga um Landsbanka Íslands og Búnaðarbanka Íslands (sala hlutafjár ríkissjóðs)
 20. 1090 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, eigendur virkra eignarhluta í fjármálafyrirtækjum (breyting ýmissa laga)
 21. 1091 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, eigendur virkra eignarhluta í fjármálafyrirtækjum (breyting ýmissa laga)
 22. 1092 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, rafrænar undirskriftir
 23. 1093 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, rafrænar undirskriftir
 24. 1212 nál. með brtt. meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, viðskiptabankar og sparisjóðir (breyting sparisjóðs í hlutafélag)
 25. 1213 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl. (bifreiðar til ökukennslu o.fl.)
 26. 1214 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, Seðlabanki Íslands (heildarlög)
 27. 1215 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, Seðlabanki Íslands (heildarlög)
 28. 1216 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, tollalög (vörur frá fátækustu þróunarríkjum)
 29. 1217 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, tollalög (vörur frá fátækustu þróunarríkjum)
 30. 1218 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, Lífeyrissjóður bænda (iðgjald)
 31. 1219 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, ársreikningar (ársreikningaskrá)
 32. 1220 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, virðisaukaskattur (hópferðabifreiðar)
 33. 1221 nál. með brtt. meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, aukatekjur ríkissjóðs (starfsemi utanríkisþjónustu o.fl.)
 34. 1222 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, skráning og mat fasteigna (útgáfa matsskrár o.fl.)
 35. 1331 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, opinber innkaup (heildarlög, EES-reglur)
 36. 1332 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, opinber innkaup (heildarlög, EES-reglur)
 37. 1333 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, skipan opinberra framkvæmda (heildarlög)
 38. 1334 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, skipan opinberra framkvæmda (heildarlög)
 39. 1337 nál. með brtt. meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, viðskiptabankar og sparisjóðir (verðtryggðar eignir og skuldir)
 40. 1366 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl. (bifreiðar til ökukennslu o.fl.)
 41. 1371 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, fjárfesting erlendra aðila í atvinnurekstri (atvinnurekstrarleyfi)
 42. 1401 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, gerð neyslustaðals
 43. 1408 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, tollalög (grænmetistegundir)

125. þing, 1999–2000

 1. 106 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl. (gjöld af bensíni)
 2. 207 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, öryggi greiðslufyrirmæla (EES-reglur)
 3. 208 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, öryggi greiðslufyrirmæla (EES-reglur)
 4. 249 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, öryggi greiðslufyrirmæla (EES-reglur)
 5. 317 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, innstæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir fjárfesta (EES-reglur)
 6. 318 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, innstæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir fjárfesta (EES-reglur)
 7. 336 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, stofnun hlutafélaga um Landsbanka Íslands og Búnaðarbanka Íslands (sala á 15% hlut)
 8. 343 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (persónuafsláttur maka)
 9. 344 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (persónuafsláttur maka)
 10. 474 nefndarálit meirihluta umhverfisnefndar, brunavarnir og brunamál (brunavarnagjald)
 11. 774 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, fjármálaeftirlit (breyting ýmissa laga)
 12. 775 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, fjármálaeftirlit (breyting ýmissa laga)
 13. 789 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, kjarasamningar opinberra starfsmanna (fjöldauppsagnir)
 14. 959 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, vörugjald af ökutækjum (metangas- eða rafmagnsbílar)
 15. 960 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, Nýsköpunarsjóður atvinnulífsins (ársfundur og skipan stjórnar)
 16. 961 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, aukatekjur ríkissjóðs (gjaldtökuheimildir o.fl.)
 17. 962 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, aukatekjur ríkissjóðs (gjaldtökuheimildir o.fl.)
 18. 963 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, bifreiðagjald (gjaldskylda, innheimta)
 19. 964 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, bifreiðagjald (gjaldskylda, innheimta)
 20. 965 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, rafræn eignarskráning á verðbréfum (breyting ýmissa laga)
 21. 966 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, rafræn eignarskráning á verðbréfum (breyting ýmissa laga)
 22. 973 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, fjáröflun til vegagerðar (afsláttur af þungaskatti)
 23. 974 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, fjáröflun til vegagerðar (afsláttur af þungaskatti)
 24. 1004 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (skattleysismörk)
 25. 1048 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, lausafjárkaup (heildarlög)
 26. 1049 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, lausafjárkaup (heildarlög)
 27. 1051 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, þjónustukaup
 28. 1052 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, þjónustukaup
 29. 1053 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (fjárfestingarheimildir lífeyrissjóða)
 30. 1054 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (fjárfestingarheimildir lífeyrissjóða)
 31. 1055 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, brunatryggingar (Landskrá fasteigna)
 32. 1056 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, brunatryggingar (Landskrá fasteigna)
 33. 1058 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, skráning og mat fasteigna (Landskrá fasteigna)
 34. 1060 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, húsgöngu- og fjarsölusamningar (heildarlög)
 35. 1061 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, húsgöngu- og fjarsölusamningar (heildarlög)
 36. 1062 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, viðskiptabankar og sparisjóðir (póstþjónusta)
 37. 1063 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, lagaskil á sviði samningaréttar
 38. 1064 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, lagaskil á sviði samningaréttar
 39. 1219 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, verðbréfaviðskipti og verðbréfasjóðir (menntunarkröfur, tryggingar, afleiðusamningar o.fl.)
 40. 1220 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, verðbréfaviðskipti og verðbréfasjóðir (menntunarkröfur, tryggingar, afleiðusamningar o.fl.)
 41. 1221 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (hlutabréf, lífeyrisiðgjöld o.fl.)
 42. 1222 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (hlutabréf, lífeyrisiðgjöld o.fl.)
 43. 1223 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, álagning gjalda á vörur (breyting ýmissa gjalda)
 44. 1224 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, álagning gjalda á vörur (breyting ýmissa gjalda)
 45. 1225 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, ríkisábyrgðir (Íbúðalánasjóður og LÍN)
 46. 1226 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, ríkisábyrgðir (Íbúðalánasjóður og LÍN)
 47. 1227 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, stofnun hlutafélags um Samábyrgð Íslands á fiskiskipum
 48. 1228 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, stofnun hlutafélags um Samábyrgð Íslands á fiskiskipum
 49. 1229 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, vátryggingastarfsemi (EES-reglur)
 50. 1230 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, tryggingagjald (lífeyrissparnaður)
 51. 1231 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, virðisaukaskattur (mötuneyti, rafrænn afsláttur o.fl.)
 52. 1232 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, virðisaukaskattur (mötuneyti, rafrænn afsláttur o.fl.)
 53. 1233 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, vörugjald (fjárhæð gjalds af tilteknum vörum)
 54. 1234 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, vörugjald (fjárhæð gjalds af tilteknum vörum)
 55. 1248 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, setning siðareglna í viðskiptum á fjármálamarkaði
 56. 1254 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, verkaskipting hins opinbera og einkaaðila
 57. 1255 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, tollalög (aðaltollhafnir)
 58. 1283 nál. með frávt. efnahags- og viðskiptanefndar, fjárreiður ríkisins (laun, risna o.fl.)
 59. 1347 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, samkeppnislög (samstarf fyrirtækja, markaðsráðandi staða, samruni o.fl.)
 60. 1348 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, samkeppnislög (samstarf fyrirtækja, markaðsráðandi staða, samruni o.fl.)
 61. 1407 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, skattfrelsi forseta Íslands (breyting ýmissa laga)

123. þing, 1998–1999

 1. 402 nefndarálit meirihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, gagnagrunnur á heilbrigðissviði
 2. 403 breytingartillaga meirihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, gagnagrunnur á heilbrigðissviði
 3. 480 framhaldsnefndarálit meirihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, gagnagrunnur á heilbrigðissviði
 4. 481 breytingartillaga meirihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, gagnagrunnur á heilbrigðissviði
 5. 560 breytingartillaga sérnefndar, stjórnarskipunarlög (kjördæmaskipan)
 6. 561 nefndarálit sérnefndar, stjórnarskipunarlög (kjördæmaskipan)
 7. 609 nefndarálit meirihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar (örorkumat, skerðing lífeyris)
 8. 610 breytingartillaga meirihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar (örorkumat, skerðing lífeyris)
 9. 1006 nefndarálit iðnaðarnefndar, orkulög (eignarhlutur Rafmagnsveitna ríkisins í félögum)
 10. 1009 nefndarálit meirihluta iðnaðarnefndar, raforkuver (Vatnsfells-, Búðarháls- og Villinganesvirkjanir)
 11. 1010 breytingartillaga meirihluta iðnaðarnefndar, raforkuver (Vatnsfells-, Búðarháls- og Villinganesvirkjanir)
 12. 1011 nefndarálit iðnaðarnefndar, Orkusjóður
 13. 1012 breytingartillaga iðnaðarnefndar, Orkusjóður
 14. 1042 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, aðgerðir til að draga úr þunglyndi kvenna
 15. 1043 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, átak til að draga úr reykingum kvenna
 16. 1054 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar (örorkumat)
 17. 1055 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar (örorkumat)
 18. 1056 nefndarálit meirihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar og félagsleg aðstoð (úrskurðarnefnd o.fl.)
 19. 1057 breytingartillaga meirihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar og félagsleg aðstoð (úrskurðarnefnd o.fl.)
 20. 1104 nefndarálit meirihluta iðnaðarnefndar, endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar á Íslandi

122. þing, 1997–1998

 1. 510 nefndarálit iðnaðarnefndar, einkaleyfi (EES-reglur)
 2. 511 breytingartillaga iðnaðarnefndar, einkaleyfi (EES-reglur)
 3. 572 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar (slysatrygging sjómanna)
 4. 573 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar (slysatrygging sjómanna)
 5. 604 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, fæðingarorlof (feður)
 6. 605 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, fæðingarorlof (feður)
 7. 809 nál. með frávt. heilbrigðis- og trygginganefndar, öryggismiðstöð barna
 8. 810 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, heilbrigðisþjónusta (skipunartími stjórnarformanna heilsugæslustöðva og sjúkrahúsa)
 9. 1157 nál. með brtt. heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar (endurgreiðsla sérfræðikostnaðar)
 10. 1205 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar (lögheimilisskilyrði, slysatrygging sjómanna o.fl.)
 11. 1206 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar (lögheimilisskilyrði, slysatrygging sjómanna o.fl.)
 12. 1241 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, dánarvottorð o.fl. (heildarlög)
 13. 1242 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, dánarvottorð o.fl. (heildarlög)
 14. 1260 nefndarálit meirihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, áfengis- og vímuvarnaráð
 15. 1265 nefndarálit meirihluta iðnaðarnefndar, rannsóknir og nýting á auðlindum í jörðu
 16. 1266 breytingartillaga meirihluta iðnaðarnefndar, rannsóknir og nýting á auðlindum í jörðu
 17. 1290 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, læknalög (óvæntur skaði og mistök)
 18. 1347 nefndarálit meirihluta iðnaðarnefndar, framtíðarskipan raforkumála
 19. 1348 breytingartillaga meirihluta iðnaðarnefndar, framtíðarskipan raforkumála
 20. 1405 breytingartillaga meirihluta iðnaðarnefndar, rannsóknir og nýting á auðlindum í jörðu
 21. 1566 breytingartillaga meirihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, áfengis- og vímuvarnaráð

121. þing, 1996–1997

 1. 379 nefndarálit meirihluta iðnaðarnefndar, öryggi raforkuvirkja
 2. 380 breytingartillaga meirihluta iðnaðarnefndar, öryggi raforkuvirkja
 3. 418 nál. með brtt. meirihluta iðnaðarnefndar, Landsvirkjun (arðgreiðslur, skipun stjórnar o.fl.)
 4. 595 framhaldsnefndarálit meirihluta iðnaðarnefndar, Landsvirkjun (arðgreiðslur, skipun stjórnar o.fl.)
 5. 596 breytingartillaga meirihluta iðnaðarnefndar, Landsvirkjun (arðgreiðslur, skipun stjórnar o.fl.)
 6. 811 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, sóttvarnalög (heildarlög)
 7. 812 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, sóttvarnalög (heildarlög)
 8. 1002 nál. með brtt. iðnaðarnefndar, iðnaðarlög (EES-reglur)
 9. 1058 nefndarálit iðnaðarnefndar, vörumerki (heildarlög)
 10. 1059 breytingartillaga iðnaðarnefndar, vörumerki (heildarlög)
 11. 1165 nefndarálit iðnaðarnefndar, efling iðnaðar sem nýtir ál við framleiðslu sína
 12. 1166 nál. með brtt. iðnaðarnefndar, olíuleit við Ísland
 13. 1190 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, réttindi sjúklinga
 14. 1191 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, réttindi sjúklinga
 15. 1264 nefndarálit meirihluta iðnaðarnefndar, járnblendiverksmiðja í Hvalfirði (eignaraðild, stækkun)
 16. 1272 nefndarálit meirihluta iðnaðarnefndar, álbræðsla á Grundartanga
 17. 1273 breytingartillaga meirihluta iðnaðarnefndar, álbræðsla á Grundartanga
 18. 1341 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, afréttamálefni, fjallskil o.fl. (örmerki)

120. þing, 1995–1996

 1. 245 nál. með brtt. heilbrigðis- og trygginganefndar, réttarstaða kjörbarna og foreldra þeirra (breyting ýmissa laga)
 2. 247 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, félagsleg aðstoð (endurhæfingarlífeyrir)
 3. 368 nefndarálit iðnaðarnefndar, Iðnlánasjóður (tryggingalánadeild)
 4. 369 nefndarálit meirihluta iðnaðarnefndar, viðaukasamningur um álbræðslu við Straumsvík
 5. 563 nefndarálit iðnaðarnefndar, löggilding starfsheita í tækni- og hönnunargreinum (heildarlög)
 6. 870 nefndarálit iðnaðarnefndar, einkaleyfi (lækningalyf, lyfjavernd o.fl.)
 7. 871 breytingartillaga iðnaðarnefndar, einkaleyfi (lækningalyf, lyfjavernd o.fl.)
 8. 941 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, tóbaksvarnir (aldursmörk, munntóbak, reyklaus svæði o.fl.)
 9. 942 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, tóbaksvarnir (aldursmörk, munntóbak, reyklaus svæði o.fl.)
 10. 1028 nál. með brtt. meirihluta iðnaðarnefndar, iðnaðarmálagjald (atvinnugreinaflokkun)
 11. 1029 nefndarálit iðnaðarnefndar, Iðnþróunarsjóður (gildistími o.fl.)
 12. 1125 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar (eingreiðsla skaðabóta)

119. þing, 1995

 1. 106 nefndarálit meirihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, lyfjalög (gildistaka ákvæða um lyfjaverð o.fl.)

118. þing, 1994–1995

 1. 213 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, lyfjalög (staðfesting bráðabirgðalaga)
 2. 397 nál. með brtt. heilbrigðis- og trygginganefndar, brunatryggingar (umsýslugjald o.fl.)
 3. 548 framhaldsnefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, brunatryggingar (umsýslugjald o.fl.)
 4. 629 nefndarálit iðnaðarnefndar, kísilgúrverksmiðja við Mývatn (skatthlutfall, atvinnusjóður)
 5. 630 nefndarálit iðnaðarnefndar, vernd svæðislýsinga smárása í hálfleiðurum (réttur útlendinga)
 6. 664 nefndarálit iðnaðarnefndar, vernd eignarréttinda á sviði iðnaðar (brottfall laga)
 7. 709 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, viðlagatrygging (skíðalyftur o.fl.)
 8. 710 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, viðlagatrygging (skíðalyftur o.fl.)
 9. 743 nál. með frávt. iðnaðarnefndar, samkeppnisstaða innlendrar framleiðslu
 10. 800 nál. með brtt. iðnaðarnefndar, Iðnþróunarsjóður (framlenging laga)
 11. 805 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, lyfjalög (refsiákvæði o.fl.)
 12. 806 nál. með brtt. heilbrigðis- og trygginganefndar, viðlagatrygging Íslands (álag á iðgjöld)
 13. 811 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, tóbaksvarnalög (heildarlög)
 14. 812 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, tóbaksvarnalög (heildarlög)
 15. 877 nefndarálit iðnaðarnefndar, Hitaveita Suðurnesja (eignaraðilar og eignarhlutföll)

117. þing, 1993–1994

 1. 311 nefndarálit meirihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar (heildarlög)
 2. 313 nefndarálit meirihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, félagsleg aðstoð
 3. 431 nefndarálit iðnaðarnefndar, iðnaðarmálagjald (heildarlög)
 4. 431 nefndarálit iðnaðarnefndar, Iðnlánasjóður (gjaldstofn)
 5. 883 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, málefni aldraðra (öldrunarmálaráð)
 6. 884 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, málefni aldraðra (öldrunarmálaráð)
 7. 892 breytingartillaga meirihluta allsherjarnefndar, hollustuhættir og heilbrigðiseftirlit (yfirstjórn)
 8. 893 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, slysavarnaráð
 9. 894 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, slysavarnaráð
 10. 961 nefndarálit meirihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, lyfjalög (heildarlög)
 11. 962 breytingartillaga meirihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, lyfjalög (heildarlög)
 12. 1028 nefndarálit sérnefnd um stjórnarskrármálar, stjórnarskipunarlög (bráðabirgðalög)
 13. 1043 nefndarálit iðnaðarnefndar, merkingar varðandi orkunotkun heimilistækja
 14. 1044 breytingartillaga iðnaðarnefndar, merkingar varðandi orkunotkun heimilistækja
 15. 1065 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, vátryggingastarfsemi (síðara stjfrv.)
 16. 1066 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, vátryggingastarfsemi (síðara stjfrv.)
 17. 1067 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, brunatryggingar (heildarlög)
 18. 1068 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, brunatryggingar (heildarlög)
 19. 1069 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, Eignarhaldsfélagið Brunabótafélag Íslands
 20. 1088 nefndarálit iðnaðarnefndar, auðlindakönnun í öllum landshlutum
 21. 1089 nefndarálit iðnaðarnefndar, rannsóknir á atvinnulífi og náttúruauðlindum í Öxarfjarðarhéraði
 22. 1226 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, málefni aldraðra (íbúðir fyrir aldraða)
 23. 1266 breytingartillaga meirihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, lyfjalög (heildarlög)

116. þing, 1992–1993

 1. 216 nefndarálit iðnaðarnefndar, einkaleyfi og vörumerki (Evrópskt efnahagssvæði)
 2. 217 breytingartillaga iðnaðarnefndar, einkaleyfi og vörumerki (Evrópskt efnahagssvæði)
 3. 409 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, umboðssöluviðskipti (EES-reglur)
 4. 410 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, umboðssöluviðskipti (EES-reglur)
 5. 412 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, íslenskt ríkisfang vegna EES (Evrópskt efnahagssvæði)
 6. 413 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, íslenskt ríkisfang vegna EES (Evrópskt efnahagssvæði)
 7. 494 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, atvinnuleysistryggingar (verkefnastyrkir til sveitarfélaga 1993)
 8. 499 nefndarálit meirihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, málefni aldraðra (rekstrarframlög framkvæmdasjóðs)
 9. 500 breytingartillaga meirihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, málefni aldraðra (rekstrarframlög framkvæmdasjóðs)
 10. 537 nefndarálit meirihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar (mæðra- og feðralaun, slysatryggingar o.fl.)
 11. 538 breytingartillaga meirihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar (mæðra- og feðralaun, slysatryggingar o.fl.)
 12. 753 nefndarálit meirihluta iðnaðarnefndar, Sementsverksmiðja ríkisins
 13. 820 nefndarálit meirihluta utanríkismálanefndar, bann gegn viðskiptum við Suður-Afríku
 14. 1002 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, Íslensk endurtrygging
 15. 1003 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, Íslensk endurtrygging
 16. 1083 nefndarálit meirihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, lagaákvæði á sviði heilbrigðis- og tryggingamála vegna EES
 17. 1084 breytingartillaga meirihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, lagaákvæði á sviði heilbrigðis- og tryggingamála vegna EES
 18. 1146 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, fræðslustörf um gigtsjúkdóma
 19. 1147 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, réttarstaða barna með krabbamein
 20. 1219 nefndarálit meirihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, atvinnuleysistryggingar (aðild að stéttarfélagi, hámarksaldur, biðtími o.fl.)
 21. 1220 breytingartillaga meirihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, atvinnuleysistryggingar (aðild að stéttarfélagi, hámarksaldur, biðtími o.fl.)

115. þing, 1991–1992

 1. 270 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, eftirlaun til aldraðra (kostnaðarskipting o.fl.)
 2. 271 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, eftirlaun til aldraðra (kostnaðarskipting o.fl.)
 3. 303 breytingartillaga samgöngunefndar, fjárlög 1992
 4. 304 nefndarálit samgöngunefndar, fjárlög 1992
 5. 319 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar o. fl. (umönnunarbætur)
 6. 320 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar o. fl. (umönnunarbætur)
 7. 588 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, Lyfjatæknaskóli Íslands
 8. 589 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, Lyfjatæknaskóli Íslands
 9. 820 nefndarálit meirihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, Viðlagatrygging Íslands
 10. 821 breytingartillaga meirihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, Viðlagatrygging Íslands
 11. 843 nefndarálit meirihluta iðnaðarnefndar, Sementsverksmiðja ríkisins
 12. 925 nefndarálit samgöngunefndar, Skipaútgerð ríkisins
 13. 928 nefndarálit meirihluta samgöngunefndar, skipulag ferðamála (skipunartími Ferðamálaráðs)
 14. 949 nál. með frávt. samgöngunefndar, jarðgöng milli Fáskrúðsfjarðar og Reyðarfjarðar
 15. 950 nefndarálit samgöngunefndar, efling ferðaþjónustu
 16. 952 nál. með brtt. samgöngunefndar, Kolbeinsey
 17. 962 nál. með frávt. heilbrigðis- og trygginganefndar, lífeyrisréttindi hjóna
 18. 963 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, atvinnuleysistryggingar (uppbót vegna kjarasamninga)
 19. 964 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, Atvinnuleysistryggingasjóður (greiðslutími)
 20. 967 nál. með brtt. iðnaðarnefndar, útboð (nefnd til að semja frumvarp)
 21. 968 nál. með frávt. heilbrigðis- og trygginganefndar, heilbrigðisþjónusta (mæðravernd)
 22. 977 nefndarálit félagsmálanefndar, vernd barna og ungmenna (heildarlög)
 23. 981 nefndarálit félagsmálanefndar, staða samkynhneigðs fólks