Vilhjálmur Egilsson: ræður


Ræður

Útflutningsaðstoð

(heildarlög)
lagafrumvarp

Fjáröflun til vegagerðar

(afsláttur af þungaskatti)
lagafrumvarp

Staðgreiðsla opinberra gjalda

(innheimta, skuldajöfnun o.fl.)
lagafrumvarp

Staðgreiðsla skatts á fjármagnstekjur

(viðurlög, skilaskylda)
lagafrumvarp

Greiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi

(gjaldaheimildir)
lagafrumvarp

Lífeyrissjóður sjómanna

(elli- og makalífeyrir)
lagafrumvarp

Aukatekjur ríkissjóðs

(ýmsar gjaldtökuheimildir)
lagafrumvarp

Tryggingagjald

(lækkun gjalds o.fl.)
lagafrumvarp

Fjármálafyrirtæki

(heildarlög)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(sérstakur tekjuskattur, rekstrartap, vextir o.fl.)
lagafrumvarp

Ábyrgðir vegna lánaflokks í Norræna fjárfestingarbankanum til umhverfismála

lagafrumvarp

Stofnlánadeild verslunarfyrirtækja

(verslunarlánasjóður)
lagafrumvarp

Endurgreiðsla oftekinna skatta og gjalda

(vextir)
lagafrumvarp

Lífeyrissjóður bænda

(skylduaðild maka, skipting iðgjalda)
lagafrumvarp

Innstæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir fjárfesta

(tryggingatími)
lagafrumvarp

Skyldutrygging lífeyrisréttinda

(viðmiðun lífeyris)
lagafrumvarp

Afgreiðsla efh.- og viðskn. á frumvarpi um tekjuskatt og eignarskatt

athugasemdir um störf þingsins

Gjald af áfengi og tóbaki

(hækkun gjalda)
lagafrumvarp

Krafa um dreifða eignaraðild við sölu á hlut ríkisins í ríkisbönkunum

umræður utan dagskrár

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Flutningsræða 17 41,78
Andsvar 4 7,67
Ræða 3 6,15
Samtals 24 55,6