144. löggjafarþing — 53. fundur,  20. janúar 2015.

Endurskoðuð áætlun um framlagningu þingmála á vetrar- og vorþingi 2015.

Á skránni eru m.a. þingmál sem lögð verða fram til kynningar.


Forsætisráðherra:
 1. Frumvarp til laga um sérstök verndarsvæði í byggð. Ekki síðar en 16. febrúar.
 2. Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 115/2011, um Stjórnarráð Íslands. Bíður 1. umræðu.
 3. Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 58/1998, um þjóðlendur og ákvörðun marka eignarlanda, þjóðlendna og afrétta. Ekki síðar en 16. febrúar.
 4. Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 34/1944, um þjóðfána Íslendinga og ríkisskjaldarmerkið. Ekki síðar en 26. mars.
 5. Skýrsla forsætisráðherra um framkvæmd þingsályktana frá árinu 2013. Til umfjöllunar í stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd.
 6. Skýrsla forsætisráðherra um málefni þjóðlendna. Ekki síðar en 26. mars.
 7. Skýrsla forsætisráðherra um framkvæmd upplýsingalaga. Verður ekki lögð fram nú.

Félags- og húsnæðismálaráðherra:
 1. Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 61/1999, um evrópsk samstarfsráð í fyrirtækjum (innleiðing tilskipunar). Samþykkt sem lög.
 2. Frumvarp til laga um frjálsan atvinnu- og búseturétt launafólks innan Evrópska efnahagssvæðisins. Samþykkt sem lög.
 3. Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 88/2003, um Ábyrgðasjóð launa (gjaldþrot vinnuveitanda). Samþykkt sem lög.
 4. Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 100/2010, um umboðsmann skuldara (upplýsingaskylda og dagsektir). Bíður 2. umræðu.
 5. Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 100/2007, um almannatryggingar (markmið, stjórnsýsla og almenn ákvæði). Til umfjöllunar í velferðarnefnd.
 6. Frumvarp til laga um úrskurðarnefnd velferðarmála. Til umfjöllunar í velferðarnefnd.
 7. Frumvarp til laga um sérhæfða þjónustumiðstöð á sviði heilbrigðis- og félagsþjónustu. Til umfjöllunar í velferðarnefnd.
 8. Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 40/1991, um félagsþjónustu sveitarfélaga (skilyrði fjárhagsaðstoðar). Bíður 1. umræðu.
 9. Frumvarp til laga um jafna meðferð karla og kvenna er varðar aðgang og afhendingu á vörum og þjónustu. Ekki síðar en 26. mars.
 10. Frumvarp til laga um jafna meðferð á vinnumarkaði. Ekki síðar en 26. mars.
 11. Frumvarp til laga um jafna meðferð óháð kynþætti eða þjóðernisuppruna. Ekki síðar en 26. mars.
 12. Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 46/1980, um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum, og lögum nr. 59/1992, um málefni fatlaðs fólks (aukin vinnuvernd og notendastýrð persónuleg aðstoð). Bíður 1. umræðu.
 13. Frumvarp til laga um húsnæðisbætur. Ekki síðar en 27. febrúar.
 14. Frumvarp til laga um húsnæðismál. Ekki síðar en 26. mars.
 15. Frumvarp til laga um húsnæðissamvinnufélög. Ekki síðar en 26. mars.
 16. Frumvarp til laga um breytingu á húsaleigulögum, nr. 36/1994. Ekki síðar en 26. mars.
 17. Tillaga til þingsályktunar um framkvæmdaáætlun í málefnum innflytjenda. Ekki síðar en 27. febrúar.
 18. Tillaga til þingsályktunar um framkvæmdaáætlun í jafnréttismálum. Ekki síðar en 26. mars.
 19. Tillaga til þingsályktunar um fjölskyldustefnu. Ekki síðar en 26. mars.

 20. Viðbót

 21. Tillaga til þingsályktunar um framkvæmdaáætlun í málefnum fatlaðs fólks 2015–2016. Ekki síðar en 26. mars.

Fjármála- og efnahagsráðherra:
 1. Frumvarp til fjárlaga fyrir árið 2015. Samþykkt sem lög.
 2. Frumvarp til fjáraukalaga fyrir árið 2014. Samþykkt sem lög.
 3. Frumvarp til lokafjárlaga fyrir árið 2013. Ekki síðar en 28. janúar.
 4. Frumvarp til laga um ýmsar forsendur fjárlagafrumvarps 2015 (ýmsar breytingar). Samþykkt sem lög.
 5. Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 50/1988, um virðisaukaskatt, brottfall laga nr. 97/1987, um vörugjald, og breytingu á lögum nr. 90/2003, um tekjuskatt (kerfisbreyting á virðisaukaskatti, brottfall laga og hækkun barnabóta). Samþykkt sem lög.
 6. Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 90/2003, um tekjuskatt, lögum nr. 94/1996, um staðgreiðslu skatts á fjármagnstekjur, og lögum nr. 165/2011, um fjársýsluskatt (samræming og einföldun). Var sameinað máli nr. 9 og er til umfjöllunar í efnahags- og viðskiptanefnd.
 7. Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 90/2003, um tekjuskatt (skattaívilnanir vegna hlutabréfakaupa). Ekki síðar en 26. mars.
 8. Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 152/2009, um stuðning við nýsköpunarfyrirtæki (gildistími o.fl.). Samþykkt sem lög.
 9. Frumvarp til laga um breytingu á tollalögum, nr. 88/2005, og lögum nr. 29/1993, um vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl. (samræming og einföldun). Var sameinað máli nr. 6 og er til umfjöllunar í efnahags- og viðskiptanefnd.
 10. Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 30/1992, um yfirskattanefnd, lögum nr. 50/1988, um virðisaukaskatt, tollalögum, nr. 88/2005, og lögum nr. 162/2002, um úrvinnslugjald (yfirskattanefnd tekur við verkefnum ríkistollanefndar, afmörkun úrskurðarvalds, málsmeðferð o.fl.). Samþykkt sem lög.
 11. Frumvarp til laga um opinber fjármál. Til umfjöllunar í fjárlaganefnd.
 12. Frumvarp til laga um breytingu lögum nr. 155/2012, um sölumeðferð eignarhluta ríkisins í fjármálafyrirtækjum. Bíður framlagningar.
 13. Frumvarp til laga um skipan opinberra framkvæmda og fasteignir ríkisins. Verður ekki lagt fram nú.
 14. Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 47/2006, um kjararáð, og fleiri lögum. Bíður framlagningar.
 15. Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 36/2001, um Seðlabanka Íslands (eiginfjármarkmið og ráðstöfun hagnaðar). Samþykkt sem lög.
 16. Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 36/2001, um Seðlabanka Íslands (heildarendurskoðun). Ekki síðar en 26. mars.
 17. Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 129/1997, um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (viðurlög). Ekki síðar en 27. febrúar.
 18. Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 129/1997, um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (fjárfestingarheimildir). Ekki síðar en 26. mars.
 19. Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 129/1997, um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (leyfilegur munur á milli eignarliða og lífeyrisskuldbindinga). Samþykkt sem lög.
 20. Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 129/1997, um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (ársreikningar). Ekki síðar en 26. mars.
 21. Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 1/1997, um Lífeyrissjóð starfsmanna ríkisins, og lögum nr. 2/1997, um Lífeyrissjóð hjúkrunarfræðinga. Ekki síðar en 26. mars.
 22. Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 38/2001, um vexti og verðtryggingu (gengistrygging). Bíður framlagningar.
 23. Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 38/2001, um vexti og verðtryggingu, o.fl. (bann við lengri verðtryggðum lánum). Ekki síðar en 26. mars.
 24. Frumvarp til laga um ríkisaðstoð. Ekki síðar en 16. mars.
 25. Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 161/2002, um fjármálafyrirtæki (CRD IV/CRR). Ekki síðar en 28. janúar.
 26. Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 161/2002, um fjármálafyrirtæki (útibú). Ekki síðar en 26. mars.
 27. Frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lögum á fjármálamarkaði vegna endurskoðunar á viðurlagaákvæðum á sviði fjármálamarkaðar o.fl. (bandormur). Ekki síðar en 27. febrúar.
 28. Frumvarp til laga um fasteignaveðlán. Ekki síðar en 20. mars.
 29. Frumvarp til laga um afleiðuviðskipti og skortsölu. Verður ekki lagt fram nú.
 30. Frumvarp til laga um rekstraraðila sérhæfðra sjóða. Ekki síðar en 26. mars.
 31. Frumvarp til laga um slita- og skilameðferð fjármálafyrirtækja. Ekki síðar en 16. mars.
 32. Frumvarp til laga um innstæðutryggingar. Ekki síðar en 26. mars.
 33. Frumvarp til laga um vátryggingastarfsemi (heildarlög). Ekki síðar en 16. mars.
 34. Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 30/2004, um vátryggingarsamninga (hreyfanleiki viðskiptavina). Bíður 2. umræðu.
 35. Frumvarp til laga um úrskurðarnefndir. Verður ekki lagt fram nú.
 36. Frumvarp til laga um náttúruhamfaratryggingar og brunatryggingar. Ekki síðar en 26. mars.
 37. Frumvarp til laga um lánshæfismatsfyrirtæki (CRA I). Verður ekki lagt fram nú.

 38. Viðbót

 39. Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 90/2003, um tekjuskatt, lögum nr. 45/1987, um staðgreiðslu opinberra gjalda, og lögum nr. 94/1996, um staðgreiðslu skatts á fjármagnstekjur (ESA-mál o.fl.). Ekki síðar en 16. mars.
 40. Tillaga til þingsályktunar um meginskiptingu útgjalda fjárlaga næsta fjárlagaárs (ramma), svo og greinargerð um breytingar á tekjuöflun ríkisins (skylt skv. 25. gr. þingskapalaga, nr. 55/1991). Ekki síðar en 16. mars.

Heilbrigðisráðherra:
 1. Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 40/2007, um heilbrigðisþjónustu (reglugerðarheimild, EES-reglur). Samþykkt sem lög.
 2. Frumvarp til laga um slysatryggingar almannatrygginga. Til umfjöllunar í velferðarnefnd.
 3. Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 6/2002, um tóbaksvarnir, og lögum nr. 86/2011, um verslun með áfengi og tóbak. Ekki síðar en 26. mars.
 4. Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 112/2008, um sjúkratryggingar (flóttamenn). Bíður 2. umræðu.
 5. Frumvarp til laga um breytingu á lyfjalögum, nr. 93/1994 (auglýsingar). Bíður 1. umræðu.
 6. Frumvarp til laga um breytingu á lyfjalögum, nr. 93/1994 (lyfjagát). Ekki síðar en 27. febrúar.
 7. Frumvarp til laga um staðgöngumæðrun í velgjörðarskyni. Ekki síðar en 27. febrúar.
 8. Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 112/2008, um sjúkratryggingar (heilbrigðisþjónusta yfir landamæri). Ekki síðar en 27. febrúar.
 9. Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 112/2008, um sjúkratryggingar (eitt niðurgreiðslu- og afsláttarkerfi). Ekki síðar en 26. mars.
 10. Tillaga til þingsályktunar um heilbrigðisstefnu til ársins 2020. Ekki síðar en 27. febrúar.
 11. Tillaga til þingsályktunar um geðheilbrigðisstefnu. Ekki síðar en 26. mars.
 12. Skýrsla heilbrigðisráðherra um mótun stefnu til að draga úr skaðlegum afleiðingum vímuefnaneyslu. Ekki síðar en 30. apríl.
 13. Skýrsla heilbrigðisráðherra um leiðir til að fjölga líffæragjöfum frá látnum einstaklingum. Ekki síðar en 30. apríl.

Iðnaðar- og viðskiptaráðherra:
 1. Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 42/2009, um visthönnun vöru sem notar orku (innleiðing tilskipunar og viðurlagaákvæði). Samþykkt sem lög.
 2. Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 98/2004, um jöfnun kostnaðar við dreifingu raforku (jöfnunargjald). Til umfjöllunar í atvinnuveganefnd.
 3. Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 87/2003, um Orkustofnun, og lögum um leit, rannsóknir og vinnslu kolvetnis, nr. 13/2001 (niðurlagning orkuráðs). Samþykkt sem lög.
 4. Frumvarp til laga um ívilnanir til nýfjárfestinga á Íslandi. Til umfjöllunar í atvinnuveganefnd.
 5. Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 72/1994, um merkingar og upplýsingaskyldu varðandi orkunotkun heimilistækja o.fl. (innleiðing tilskipunar og viðurlagaákvæði). Bíður 2. umræðu.
 6. Frumvarp til laga um stofnun hlutafélags um þátttöku íslenska ríkisins í kolvetnisstarfsemi. Bíður 2. umræðu.
 7. Frumvarp til laga um breytingu á raforkulögum, nr. 65/2003 (kerfisáætlun og innleiðing). Til umfjöllunar í atvinnuveganefnd.
 8. Frumvarp til laga um heimild til að staðfesta fjárfestingarsamning við United Silicon ehf. vegna kísilvers við Helguvík. Ekki síðar en 28. janúar.
 9. Frumvarp til laga um heimild til að staðfesta fjárfestingarsamning við Thorsil ehf. um kísilmálmverksmiðju í Helguvík í Reykjanesbæ. Bíður 1. umræðu.
 10. Frumvarp til laga um greiðsludrátt í verslunarviðskiptum. Bíður 2. umræðu.
 11. Frumvarp til laga um leigu skráningarskyldra ökutækja. Bíður 1. umræðu.
 12. Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 2/1995, um hlutafélög, lögum nr. 138/1994, um einkahlutafélög, og lögum nr. 3/2006, um ársreikninga (samþykktir o.fl.). Samþykkt sem lög.
 13. Frumvarp til laga um um sölu fasteigna og skipa. Til umfjöllunar í efnahags- og viðskiptanefnd.
 14. Frumvarp til laga um náttúrupassa. Bíður 1. umræðu.
 15. Frumvarp til laga um almannaheillasamtök. Ekki síðar en 26. mars.
 16. Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 3/2006, um ársreikninga. Ekki síðar en 26. mars.
 17. Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 85/2007, um veitingastaði, gististaði og skemmtanahald. Ekki síðar en 26. mars.
 18. Frumvarp til laga um sölu ökutækja. Ekki síðar en 26. mars.
 19. Tillaga til þingsályktunar um stefnu stjórnvalda um lagningu raflína. Til umfjöllunar í atvinnuveganefnd.

 20. Viðbót

 21. Frumvarp til laga um heimild til að staðfesta fjárfestingarsamning við Silicor ehf. vegna kísilvers á Grundartanga. Ekki síðar en 26. mars.
 22. Frumvarp til laga um heimild til handa ráðherra, f.h. ríkissjóðs, til að fjármagna uppbyggingu innviða vegna atvinnustarfsemi í Helguvík. Ekki síðar en 26. mars.
 23. Tillaga til þingsályktunar um niðurgreiðslur húshitunarkostnaðar. Ekki síðar en 27. febrúar.
 24. Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 85/2007, um veitingastaði, gististaði og skemmtanahald (hæfi dyravarða). Samþykkt sem lög.

Innanríkisráðherra:
 1. Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 88/2008, um meðferð sakamála (embætti héraðssaksóknara). Samþykkt sem lög.
 2. Frumvarp til laga um handtöku og afhendingu manna til og frá Íslandi vegna refsiverðra verknaða á grundvelli handtökuskipunar (norræn og evrópsk handtökuskipun). Bíður 1. umræðu.
 3. Frumvarp til laga um breytingar á ýmsum lögum vegna flutnings netöryggissveitar til almannavarnadeildar ríkislögreglustjóra. Verður ekki lagt fram nú.
 4. Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 16/2000, um Schengen-upplýsingakerfið á Íslandi (ný kynslóð kerfisins). Bíður 1. umræðu.
 5. Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 91/1991, um meðferð einkamála, lögum nr. 88/2008, um meðferð sakamála, lögum nr. 90/1989, um aðför, lögum nr. 21/1991, um gjaldþrotaskipti o.fl., og lögum nr. 15/1998, um dómstóla (einföldun réttarfars). Ekki síðar en 28. janúar.
 6. Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 88/2008, um meðferð sakamála (skýrslutökur af börnum í Barnahúsi). Verður ekki lagt fram nú.
 7. Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 15/1998, um dómstóla, lögum nr. 91/1991 um meðferð einkamála, og lögum nr. 88/2008, um meðferð sakamála (millidómstig). Ekki síðar en 26. mars.
 8. Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 88/2008, um meðferð sakamála, og lögreglulögum, nr. 90/1996 (skipan ákæruvalds, rannsókn efnahagsbrotamála o.fl.). Bíður 1. umræðu.
 9. Frumvarp til laga um breytingu á lögreglulögum, nr. 90/1996 (menntun lögreglumanna). Verður ekki lagt fram nú.
 10. Frumvarp til laga um breytingu á hafnalögum, nr. 61/2003 (ríkisstyrkir o.fl.). Samþykkt sem lög.
 11. Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 141/2001, um lögbann og dómsmál til að vernda heildarhagsmuni neytenda. Samþykkt sem lög.
 12. Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 46/2005, um fjárhagslegar tryggingarráðstafanir. Til umfjöllunar í efnahags- og viðskiptanefnd.
 13. Frumvarp til laga um fullnustu refsinga. Bíður framlagningar.
 14. Frumvarp til laga um breytingu á vegalögum, nr. 80/2007 (gjaldtaka af umferð o.fl.). Bíður 2. umræðu.
 15. Frumvarp til laga um breytingu á umferðarlögum, nr. 50/1987. Bíður 2. umræðu.
 16. Frumvarp til laga um Rauða krossinn á Íslandi og merki Rauða krossins, Rauða hálfmánans og Rauða kristalsins. Samþykkt sem lög.
 17. Frumvarp til laga um fólksflutninga á landi í atvinnuskyni. Ekki síðar en 28. janúar.
 18. Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 73/2001, um fólksflutninga og farmflutninga á landi. Ekki síðar en 28. janúar.
 19. Frumvarp til laga um breytingu á vopnalögum, nr. 16/1998. Ekki síðar en 26. mars.
 20. Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 90/1991, um nauðungarsölu (sérstakur fyrningarfrestur eftirstæðra krafna við nauðungarsölu og réttarstaða leigjenda). Ekki síðar en 26. mars.
 21. Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 90/1991, um nauðungarsölu (frestun nauðungarsölu). Samþykkt sem lög.
 22. Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 78/1997, um stöðu, stjórn og starfshætti þjóðkirkjunnar (aukin verkefni kirkjuþings). Til umfjöllunar í allsherjar- og menntamálanefnd.
 23. Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 38/2005, um happdrætti, o.fl. (nethappdrætti og forvarnir). Verður ekki lagt fram nú.
 24. Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 4/1995, um tekjustofna sveitarfélaga (fjölgun í ráðgjafarnefnd, tímabundin ákvæði um fasteignaskatt af atvinnuhúsnæði og sérstakt framlag úr Jöfnunarsjóði). Samþykkt sem lög.
 25. Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 36/1931, um embættiskostnað sóknarpresta og aukaverk þeirra. Verður ekki lagt fram nú.
 26. Frumvarp til laga um póstþjónustu. Ekki síðar en 26. mars.
 27. Frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lögum til undirbúnings fullgildingu samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks. Bíður 1. umræðu.
 28. Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 62/1994, um mannréttindasáttmála Evrópu (fullgilding viðauka 15). Ekki síðar en 27. febrúar.
 29. Frumvarp til laga um útlendinga (heildarendurskoðun). Ekki síðar en 26. mars.
 30. Frumvarp til laga um breytingu á lögræðislögum, nr. 71/1997 (fullgilding sáttmála Sameinuðu þjóðanna, breyting á ákvæðum varðandi nauðungarvistun, breyting á ákvæðum varðandi lögræði og sjálfræði). Ekki síðar en 26. mars.
 31. Frumvarp til laga um eignarrétt og afnotarétt fasteigna. Verður ekki lagt fram nú.
 32. Frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lögum vegna sameiningar samgöngustofnana (gjaldskrárheimildir, EES-reglur). Ekki síðar en 26. mars.
 33. Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 32/2004, um vatnsveitur sveitarfélaga (grundvöllur vatnsgjalds). Ekki síðar en 27. febrúar.
 34. Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 91/1991, um meðferð einkamála (gjafsókn). Ekki síðar en 26. mars.
 35. Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 50/2004, um siglingavernd, og lögum nr. 60/1998, um loftferðir. Verður ekki lagt fram nú.
 36. Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 81/2003, um fjarskipti. Verður ekki lagt fram nú.
 37. Frumvarp til laga um breytingu á siglingalögum, nr. 34/1985. Ekki síðar en 26. mars.
 38. Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 30/2007, um áhafnir íslenskra fiskiskipa, varðskipa, skemmtibáta og annarra skipa. Verður ekki lagt fram nú.
 39. Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 54/1962, um þjóðskrá og almannaskráningu. Ekki síðar en 26. mars.
 40. Tillaga til þingsályktunar um samgönguáætlun 2015–2026. Ekki síðar en 26. mars.
 41. Tillaga til þingsályktunar um samgönguáætlun 2015–2018. Ekki síðar en 26. mars.
 42. Tillaga til þingsályktunar um fjarskiptaáætlun 2015–2018. Ekki síðar en 26. mars.
 43. Tillaga til þingsályktunar um fjarskiptaáætlun 2015–2026. Ekki síðar en 26. mars.

 44. Viðbót

 45. Tillaga til þingsályktunar um réttaröryggisáætlun. Ekki síðar en 26. mars.
 46. Tillaga til þingsályktunar um löggæsluáætlun 2015–2026. Ekki síðar en 26. mars.
 47. Frumvarp til laga um breytingu á lögum um dómstóla, nr. 15/1998 (fjöldi dómara). Samþykkt sem lög.
 48. Frumvarp til laga um breytingu á lögum um almannavarnir, nr. 82/2008, raforkulögum, nr. 65/2003, lögum um fjarskipti, nr. 81/2003, og lögum um Viðlagatryggingu Íslands, nr. 55/1992 (skyldur ráðuneyta, stofnana og fyrirtækja, mikilvægir samfélagsinnviðir, valdheimildir stjórnvalda, bótaskylda). Bíður 1. umræðu.
 49. Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 4/1995, um tekjustofna sveitarfélaga (tímabundin breyting er varðar ráðstöfun tekna Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga af bankaskatti). Ekki síðar en 28. janúar.
 50. Frumvarp til laga um rafrænar þinglýsingar. Ekki síðar en 26. mars.

Mennta- og menningarmálaráðherra:
 1. Frumvarp til laga um breytingu á lögum um framhaldsskóla, nr. 92/2008 (rafræn námsgögn o.fl.). Til umfjöllunar í allsherjar- og menntamálanefnd.
 2. Frumvarp til laga um breytingu á kvikmyndalögum, nr. 137/2001 (ESA: viðeigandi ráðstafanir). Ekki síðar en 16. febrúar.
 3. Frumvarp til laga um breytingu á höfundalögum, nr. 73/1972 (höfundaréttargjald á stafræna geymslumiðla). Ekki síðar en 26. mars.
 4. Frumvarp til laga um örnefni. Bíður 1. umræðu.
 5. Frumvarp til laga um breytingu á höfundalögum, nr. 73/1972 (tilskipun 2011/77/ESB um breytingu á tilskipun 2006/116/EB: lenging verndartíma hljóðrita). Ekki síðar en 16. febrúar.
 6. Frumvarp til laga um breytingu á höfundalögum, nr. 73/1972 (tilskipun 2012/28/ESB: afnot munaðarlausra verka). Ekki síðar en 26. mars.
 7. Frumvarp til laga um breytingu á lögum um grunnskóla, nr. 91/2008 (breytt valdmörk ráðuneyta, útvistun grunnskólahalds). Bíður 1. umræðu.
 8. Frumvarp til laga um menntun og ráðningu kennara og skólastjórnenda við leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla, nr. 87/2008 (endurskoðun). Ekki síðar en 26. mars.
 9. Endurskoðun laga um Lánasjóð íslenskra námsmanna, nr. 21/1992 (ný heildarlög). Ekki síðar en 26. mars.
 10. Frumvarp til sviðslistalaga. Ekki síðar en 26. mars.
 11. Frumvarp til laga um tónlistarskóla (fjárstuðningur ríkisins). Ekki síðar en 26. mars.
 12. Frumvarp til laga um breytingu á höfundalögum, nr. 73/1972 (endurskoðun höfundalaga). Ekki síðar en 26. mars.
 13. Frumvarp til laga um Menntamálastofnun. Bíður 1. umræðu.
 14. Skýrsla mennta- og menningarmálaráðherra um framkvæmd skólastarfs í framhaldsskólum, skólaárin 2008–2009, 2009–2010 og 2010–2012. Ekki síðar en 15. apríl.

Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra:
 1. Frumvarp til laga um kvótaþing. Ekki síðar en 28. janúar.
 2. Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 116/2006, um stjórn fiskveiða, og lögum nr. 74/2012, um veiðigjöld (samningaleið). Ekki síðar en 28. janúar.
 3. Frumvarp til laga um breytingar á ýmsum lögum vegna sameiningar Hafrannsóknastofnunar og Veiðimálastofnunar. Til umfjöllunar í atvinnuveganefnd.
 4. Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 116/2006, um stjórn fiskveiða (hlutdeildarsetning makríls). Ekki seinna en 2. mars.
 5. Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 61/2006, um lax- og silungsveiði (meðferð og ráðstöfun eigna veiðifélaga). Ekki seinna en 26. janúar.
 6. Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 36/1992, um Fiskistofu, og ýmsum öðrum lögum (gjaldskrárheimild). Til umfjöllunar í atvinnuveganefnd.
 7. Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 57/1996, um umgengni um nytjastofna sjávar (vigtun og eftirlit). Ekki seinna en 5. mars.
 8. Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 116/2006, um stjórn fiskveiða (vannýttar tegundir). Ekki seinna en 16. mars.
 9. Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 22/1998, um veiðar og vinnslu erlendra skipa í fiskveiðilandhelgi Íslands (hafnríkisaðgerðir). Bíður 1. umræðu.
 10. Frumvarp til laga um vernd afurðarheita sem vísa til uppruna, landsvæðis eða hefðbundinnar sérstöðu. Samþykkt sem lög.
 11. Frumvarp til laga um breytingu á jarðalögum, nr. 81/2004 (lausn úr landbúnaðarnotum og sala ríkisjarða). Bíður 2. umræðu.
 12. Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 80/2005, um Matvælastofnun. Ekki síðar en 5. mars.
 13. Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 99/1993, um framleiðslu, verðlagningu og sölu á búvörum (flutningur stjórnsýsluverkefna). Ekki síðar en 5. mars.
 14. Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 54/1990, um innflutning dýra. Ekki síðar en 16. febrúar.
 15. Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 93/1995, um matvæli. Ekki síðar en 5. mars.

 16. Viðbót

 17. Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 25/1993, um dýrasjúkdóma og varnir gegn þeim. Ekki síðar en 5. mars.
 18. Frumvarp til laga um byggðaáætlun og sóknaráætlanir. Ekki síðar en 26. mars.
 19. Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 106/1999, um Byggðastofnun. Ekki síðar en 26. mars.
 20. Frumvarp til laga um Haf- og vatnarannsóknir. Til umfjöllunar í atvinnuveganefnd.

Umhverfis- og auðlindaráðherra:
 1. Frumvarp til laga um byggingarvörur (heildarlög). Samþykkt sem lög.
 2. Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 106/2000, um mat á umhverfisáhrifum (viðaukar, tilkynningarskyldar framkvæmdir, flutningur stjórnsýslu). Samþykkt sem lög.
 3. Frumvarp til laga um meðferð elds og varnir gegn gróðureldum (heildarlög). Bíður framlagningar.
 4. Frumvarp til laga um breytingu á skipulagslögum, nr. 123/2010 (breyting bótaákvæða o.fl.). Ekki síðar en 2. mars.
 5. Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 130/2011, um úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála (fjölgun nefndarmanna, afgreiðsla kærumála eldri úrskurðarnefndar). Samþykkt sem lög.
 6. Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 103/2006, um landmælingar og grunnkortagerð (afmörkun á nákvæmni landupplýsinga). Ekki síðar en 2. febrúar.
 7. Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 18/1996, um erfðabreyttar lífverur (fullgilding Kartagena-bókunar, verkaskipting Umhverfisstofnunar og Matvælastofnunar). Ekki síðar en 26. mars.
 8. Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 70/2012, um loftslagsmál (EES-reglur, geymsla koldíoxíðs, vistvæn ökutæki). Bíður 1. umræðu.
 9. Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 36/2011, um stjórn vatnamála (fyrirkomulag gjaldtöku). Bíður framlagningar.
 10. Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 60/2007, um Vatnajökulsþjóðgarð (breyting á stjórnfyrirkomulagi og aðrar breytingar). Ekki síðar en 2. mars.
 11. Frumvarp til laga um timbur og timburvörur (heildarlög). Verður ekki lagt fram nú.
 12. Frumvarp til laga um landsáætlun um uppbyggingu innviða fyrir ferðamenn til verndar náttúru og menningarsögulegum minjum (heildarlög). Bíður 1. umræðu.
 13. Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 49/1997, um varnir gegn snjóflóðum og skriðuföllum (hættumat eldgosa, vatnsflóða og sjávarflóða). Samþykkt sem lög.
 14. Frumvarp til laga um Umhverfisstofnun (heildarlög). Ekki síðar en 26. mars.
 15. Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 7/1998, um hollustuhætti og mengunarvarnir (hlutverk eftirlitsaðila, stjórnvaldssektir, umhverfisupplýsingar o.fl.). Ekki síðar en 26. mars.
 16. Frumvarp til laga um breytingu á efnalögum, nr. 61/2013 (færsla eftirlits með notkun hættulegra efna í raf- og rafeindabúnaði o.fl.). Ekki síðar en 26. mars.
 17. Frumvarp til laga um skipulag hafs og stranda (heildarlög). Verður ekki lagt fram nú.
 18. Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 55/2003, um meðhöndlun úrgangs (innleiðingar Evrópugerða, stjórnvaldssektir o.fl.). Ekki síðar en 26. mars.
 19. Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 44/1999, um náttúruvernd (almannaréttur og fleiri ákvæði). Ekki síðar en 26. mars.
 20. Frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lögum, m.a. lögum nr. 33/2004, um varnir gegn mengun hafs og stranda (upptaka refsiákvæða vegna tiltekinna brota sem varða umhverfið). Verður ekki lagt fram nú.
 21. Tillaga til þingsályktunar um breytingu á þingsályktun um áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða, nr. 13/141 (Hvammsvirkjun). Til umfjöllunar í atvinnuveganefnd.
 22. Tillaga til þingsályktunar um náttúruverndaráætlun. Ekki síðar en 26. mars.
 23. Tillaga til þingsályktunar um landsskipulagsstefnu 2015–2026. Ekki síðar en 26. mars.

 24. Viðbót

 25. Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 9/2009, um uppbyggingu og rekstur fráveitna. Ekki síðar en 26. mars.

Utanríkisráðherra:
 1. Frumvarp til laga um bann við vissum vopnum. Ekki síðar en 26. mars.
 2. Frumvarp til laga um alþjóðleg öryggismál. Ekki síðar en 26. mars.
 3. Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 121/2008, um alþjóðlega þróunarsamvinnu Íslands. Ekki síðar en 27. febrúar.
 4. Tillaga til þingsályktunar um áætlun um alþjóðlega þróunarsamvinnu Íslands 2015–2018. Ekki síðar en 26. mars.
 5. Tillaga til þingsályktunar um þjóðaröryggisstefnu fyrir Ísland. Ekki síðar en 27. febrúar.
 6. Tillaga til þingsályktunar um að draga til baka umsókn um aðild að Evrópusambandinu, ef til kemur. Ekki síðar en 26. mars.
 7. Tillaga til þingsályktunar um staðfestingu samninga um veiðar úr norsk-íslenska síldarstofninum á árinu 2015. Ekki síðar en 26. mars.
 8. Tillaga til þingsályktunar um staðfestingu samnings milli Íslands og Færeyja um fiskveiðar innan íslenskrar og færeyskrar lögsögu á árinu 2015. Ekki síðar en 26. mars.
 9. Tillaga til þingsályktunar um staðfestingu ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 75/2013 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir, vottun) við EES-samninginn. Bíður fyrri umræðu.
 10. Tillaga til þingsályktunar um staðfestingu ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 173/2013 um breytingu á XX. viðauka (Umhverfismál) við EES-samninginn. Til umfjöllunar í utanríkismálanefnd.
 11. Tillaga til þingsályktunar um staðfestingu ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 88/2014 um breytingu á XIII. viðauka (Flutningastarfsemi) við EES-samninginn. Ekki síðar en 27. febrúar.
 12. Tillaga til þingsályktunar um fullgildingu samnings milli Evrópusambandsins og aðildarríkja þess og Íslands varðandi þátttöku Íslands í sameiginlegum efndum skuldbindinga Evrópusambandsins, aðildarríkja þess og Íslands á öðru skuldbindingartímabili Kýótó-bókunarinnar við rammasamning Sameinuðu þjóðanna um loftslagsbreytingar. Ekki síðar en 26. mars.
 13. Tillaga til þingsályktunar um fullgildingu 15. samningsviðauka við mannréttindasáttmála Evrópu. Ekki síðar en 26. mars.
 14. Skýrsla utanríkisráðherra til Alþingis um utanríkismál. Ekki síðar en 26. mars.

 15. Viðbót

 16. Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 2/1993, um Evrópska efnahagssvæðið (samningur um nýjan uppbyggingarsjóð). Ekki síðar en 26. mars.
 17. Tillaga til þingsályktunar um staðfestingu ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 153/2014 um breytingu á X. viðauka (Almenn þjónusta) við EES-samninginn. Ekki síðar en 27. febrúar.
 18. Tillaga til þingsályktunar um staðfestingu ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 269/2014 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir, vottun) við EES-samninginn. Ekki síðar en 26. mars.
 19. Tillaga til þingsályktunar um staðfestingu ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar um breytingu á IX. viðauka (Fjármálaþjónusta) við EES-samninginn (evrópskar eftirlitsstofnanir á fjármálamarkaði). Ekki síðar en 26. mars.
 20. Tillaga til þingsályktunar um fullgildingu samnings hafnríkja um aðgerðir til að fyrirbyggja, hindra og uppræta ólöglegar, ótilkynntar og eftirlitslausar veiðar. Bíður fyrri umræðu.
 21. Tillaga til þingsályktunar um staðfestingu samnings milli Grænlands og Íslands um stjórnun rækjuveiða á Dohrnbanka. Ekki síðar en 27. febrúar.
 22. Tillaga til þingsályktunar um fullgildingu breytinga á Rómarsamþykktinni um Alþjóðlega sakamáladómstólinn viðvíkjandi glæpum gegn friði. Ekki síðar en 26. mars.