09.01.1980
Neðri deild: 15. fundur, 102. löggjafarþing.
Sjá dálk 208 í B-deild Alþingistíðinda. (317)

40. mál, lögfræðiaðstoð

ATKVGR.

Frv. vísað til 2. umr. með 22 shlj. atkv. og til allshn. með 24 shlj. atkv.