26.03.1926
Efri deild: 38. fundur, 38. löggjafarþing.
Sjá dálk 1542 í B-deild Alþingistíðinda. (1116)

67. mál, veðurstofa

ATKVGR.

Frv. vísað til 2. umr. með 13 shlj. atkv. og til sjútvn. með 12 shlj. atkv.