18.05.1929
Efri deild: 74. fundur, 41. löggjafarþing.
Sjá dálk 1547 í C-deild Alþingistíðinda. (3103)

68. mál, háskólakennarar

1. gr. samþ. með 9 shlj. atkv.

2.–3. gr. samþ. með 9 shlj atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 9 shlj. atkv.

Á 75. fundi í Ed., 18. maí, var frv. tekið til 3. umr. (A. 557).