05.01.1943
Neðri deild: 25. fundur, 61. löggjafarþing.
Sjá dálk 852 í B-deild Alþingistíðinda. (1166)

74. mál, skattgreiðsla h/f Eimskipafélags Íslands

Brtt. 115 felld með 14:12 atkv., að viðhöfðu nafnakalli, og sögðu

já: HelgJ, IngJ, JörB, LJós, PZ, , SigfS, SG, STh, SvbH, ÁkJ, EOl.

nei: EmJ, EystJ, GTh, JakM, JPálm, JS, PO, SB, SEH, SK, , ÁÁ, , JJós.

9 þm. (FJ, , GG, GSv, ÓTh, SkG, StJSt, ÞG, BG) fjarstaddir.

1. gr. samþ. með 18:1 atkv.

2. gr. samþ. með 18 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 19:1 atkv.

Þingmenn 61. þings