07.12.1942
Neðri deild: 10. fundur, 61. löggjafarþing.
Sjá dálk 367 í C-deild Alþingistíðinda. (3082)

26. mál, virkjun Gönguskarðsár í Skagafirði

ATKVGR.

Frv. vísað til 2. umr. með 20 shlj. atkv. og til fjhn. með 23 shlj. atkv.