18.03.1943
Neðri deild: 78. fundur, 61. löggjafarþing.
Sjá dálk 449 í C-deild Alþingistíðinda. (3326)

159. mál, bann gegn minkaeldi o.fl.

ATKVGR.

Frv. vísað til 2. umr. með 19 shlj. atkv. og til landbn. með 19 shlj. atkv.