16.03.1943
Sameinað þing: 32. fundur, 61. löggjafarþing.
Sjá dálk 155 í D-deild Alþingistíðinda. (3730)

150. mál, jarðeignarmál kaupstaða, kauptúna og sjávarþorpa

Tillgr. samþ. með 30 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Till. vísað til síðari umr. með 29 shlj. atkv. og til allshn. með 29 shlj. atkv.