06.08.1915
Neðri deild: 26. fundur, 26. löggjafarþing.
Sjá dálk 1419 í B-deild Alþingistíðinda. (2196)

44. mál, fuglafriðun

ATKVGR.:

Brtt. 243,1 feld með 13:3 atkv.

— 243,2 feld með 13:4 atkv.

— 243,3 sjálffallin.

Frumv. óbreytt samþykt með 14:7 atkv. og afgreitt til Ed.

(A. 249).