05.03.1941
Neðri deild: 12. fundur, 56. löggjafarþing.
Sjá dálk 227 í B-deild Alþingistíðinda. (334)

2. mál, tollheimta og tolleftirlit

ATKVGR.

Frv. vísað til 2. umr. með 17 shlj. atkv. og til fjhn. með 18 shlj. atkv.