17.09.1943
Neðri deild: 18. fundur, 62. löggjafarþing.
Sjá dálk 727 í B-deild Alþingistíðinda. (1305)

57. mál, jarðhiti

Á 18. fundi í Nd., 17. sept., var útbýtt:

Frv. til l. um breyt. á l. nr. 98 14. maí 1940, um eignar- og notkunarrétt jarðhita (þmfrv., A. 69).