21.09.1943
Neðri deild: 20. fundur, 62. löggjafarþing.
Sjá dálk 729 í B-deild Alþingistíðinda. (1307)

57. mál, jarðhiti

ATKVGR.

Frv. vísað til 2. umr. með 23 shlj. atkv. og til allshn. með 24 shlj. atkv.