29.03.1960
Efri deild: 48. fundur, 80. löggjafarþing.
Sjá dálk 1745 í B-deild Alþingistíðinda. (451)

99. mál, alþjóðasamningur um fiskveiðar á norðausturhluta Atlantshafs

ATKVGR.

Frv. vísað til 2. umr. með 16 shlj. atkv. og til sjútvn. með 17 shlj. atkv.