19.02.1962
Neðri deild: 51. fundur, 82. löggjafarþing.
Sjá dálk 669 í B-deild Alþingistíðinda. (683)

21. mál, lausaskuldir bænda

Brtt. 133,1 felld með 18:14 atkv.

1. gr. samþ. með 30 shlj. atkv.

Brtt. 133,2 felld með 18:15 atkv.

2.–3. gr. samþ. með 28 shlj. atkv.

Brtt. 133,3 felld með 17:15 atkv.

— 133,4 tekin aftur.

4.–7. gr. samþ. með 30 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 33 shlj. atkvgr.