23.02.1962
Neðri deild: 54. fundur, 82. löggjafarþing.
Sjá dálk 687 í B-deild Alþingistíðinda. (691)

21. mál, lausaskuldir bænda

Brtt. 311,1 felld með 19:13 atkv.

— 311,2 felld með 19:13 atkv.

Frv. samþ. með 32 shlj. atkv. og afgr. til Ed.